Despre ego, Jagger și Clotilde

8 iunie 2016

You say I’m a kid
My ego is big
I don’t give a shit
And it goes like this

Re­cu­noaș­teți ver­su­rile? Pro­ba­bil că nu. Lu­mea nu prea mai are obiș­nu­ința de a da aten­ție ver­su­ri­lor unei piese. As­tea sunt din piesa “Mo­ves like Ja­gger” a lui Ma­roon 5. La al că­ror con­cert s‑au în­gră­mă­dit 30 de mii de bu­cu­reș­teni. Prin­tre ei și unii care pro­mi­se­seră că vor fi ob­ser­va­tori ai USB la sec­ți­ile de vo­tare. N‑au mai avut chef să fie ob­ser­va­tori, au de­cis că e mai im­por­tant pen­tru ei să fie la con­cert, iar în­lo­cu­i­rea lor nu mai era po­si­bilă pen­tru că nu­mele ob­ser­va­to­ri­lor tre­buie anun­țat cu mult înainte.

În sec­ți­ile unde ei au lip­sit se con­stată acum o co­re­la­ție foarte in­te­re­santă: există foarte multe vo­turi anu­late. Pro­ba­bil că și mai in­te­re­sant ar fi să aflăm ale că­rui can­di­dat sunt cele mai multe vo­turi anu­late. Eu am o bă­nu­ială că ale fran­țu­zoai­cei Clo­tilde Ar­mand. Mi-ar place să în­tâl­nesc niște per­soane din as­tea care au lă­sat baltă pro­mi­siu­nea fă­cută și s‑au dus la con­cert. I‑aș în­treba cum se simt acum, când știu că din ca­uza lor USB a pier­dut ale­ge­rile în sec­to­rul 1, când au avut po­si­bi­li­ta­tea să con­tri­buie la o schim­bare în bine pen­tru so­ci­e­tate, dar ei au pre­fe­rat să se bâ­țâie la un concert.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.