Dragă Stela, e prea târziu…

26 iunie 2016

Dragă Stela, poate ar fi tre­buit să re­a­li­zezi mai de­mult că vo­cea unui ar­tist este foarte im­por­tantă pen­tru so­ci­e­tate. Toc­mai de aceea un ade­vă­rat ar­tist nu tre­buie să se trans­forme în trâm­bița unei afa­ceri me­di­o­cre, pro­mo­vând ilu­zii fa­bri­cate prin mar­ke­ting. Dacă te in­te­resa să par­ti­cipi la edu­ca­ția ro­mâ­ni­lor, ai fi pro­dus poate mai multe mo­no­lo­guri me­mo­ra­bile care să schimbe mo­dul de a gândi al unui po­por care se plânge că e fu­rat, dar vo­tează în con­ti­nu­are in­frac­tori. Însă cum să-ți păs­trezi cre­di­bi­li­ta­tea când vinzi moși pe groși? Ai drep­tate, ar­tiș­tii ar tre­bui să fie con­ving­ă­tori. Pen­tru tine, însă, e prea târziu…

Stela Po­pescu (79 de ani) a vor­bit, pen­tru „Ade­vă­rul“, des­pre re­ac­ți­ile stâr­nite de mo­no­lo­gul avut în se­ri­a­lul „Las Fi­er­binți“, cu pri­vire la si­tu­a­ția tra­gică în care se află în­vă­țămân­tul ro­mâ­nesc. Ac­trița a pre­ci­zat că nu s‑a aș­tep­tat ca ro­lul ei să aibă un ase­me­nea im­pact, dar și că ac­to­rii au mai multă cre­di­bi­li­tate în fața ce­tă­țe­ni­lor de­cât politicienii.

Ci­tește: Stela Po­pescu, des­pre re­a­cţi­ile stâr­nite de mo­no­lo­goul din Las Fi­er­binţi: „Ce spun ac­to­rii e mult mai con­ving­ă­tor de­cât orice con­fe­rinţă a unui mare po­li­ti­cian“ | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.