Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
24
iul
Mă gân­desc că dom­nul Ne­go­iță, dis­tins in­te­lec­tual care a re­u­șit să ter­mine un li­ceu doar la 31 de ani, ar pu­tea să ela­bo­reze nițel mai mult pe tema “mo­dei doc­to­ra­te­lor”. Ce vrea să spună cu [...]
21
iul
In­ter­vi­e­vat de un jur­na­list ita­lian — Luca Ste­in­mann de la Il Gi­or­nale — Ab­de­l­ka­der Sa­do­uni, ima­mul suu­nit din cen­trul Ni­sei, de­clară că dacă există aten­tate, e vina fran­ce­zi­lor. Am [...]
18
iul
Nu­mai mâine nu‑i po­imâine, Li­viu dragă… Tic-tac, tic-tac! Pre­șe­din­tele PSD, Li­viu Drag­nea, a in­ter­ve­nit pen­tru men­ți­ne­rea în func­ție și plata drep­tu­ri­lor sa­la­ri­ale pen­tru două an­ga­jate [...]
To­va­ră­șii mân­că­tori de ra­hat, ăia care zi­ceați că o să se pră­bu­șească lu­mea după le­gea dă­rii în plată, aveți cuvântul! În po­fida te­me­ri­lor re­cente po­tri­vit că­rora le­gea dă­rii în plată [...]
Eu nu re­u­șesc să în­țe­leg din punct de ve­dere lo­gic cum se poate ca un in­di­vid care a fost prins cu mită și e ares­tat pre­ven­tiv să poată de­pune ju­rămân­tul ca pri­mar. Nu pri­cep și gata. Cum vine asta? El se [...]
17
iul
Trei de­cla­ra­ții, date în ul­tima vreme de acest prostălău: Vor­bind des­pre Europa: We don’t need need NATO anymore. Vor­bind des­pre ISIS: We have to get NATO involved. Vor­bind des­pre dracu’ știe ce, ur­mă­toa­rea [...]
Avea taică-meu o vorbă: când ești prost, unde te doare? Pe dom­nul Cor­doș pare să‑l doară min­tea. S‑o fi mo­lip­sit de la ma­dam Fer­tila-Fi­rea care s‑a apu­cat de toa­le­tat co­pa­cii prin Bu­cu­rești și el și‑o [...]
Am avut oca­zia să stau de vorbă cu câ­teva per­soane care sunt fani Elec­tric Cas­tle. Unii care au fost an de an. Bă­ieți sim­pa­tici în ge­ne­ral. I‑am în­tre­bat ce le place la fes­ti­val. Că eu cu mu­zica asta [...]
16
iul
Ce-am în­țe­les eu din toată po­ves­tea care s‑a în­tâm­plat în Turcia: - că pu­ciș­tii n‑au fost nici su­fi­cient de mulți, nici su­fi­cient de or­ga­ni­zați, dar nu în­seamnă că vro­iau ceva rău pen­tru [...]
Si­mona Ha­lep zice: Re­gret să vă anunţ că am de­cis că nu voi par­ti­cipa la Jo­cu­rile Olim­pice de la Rio. Iar eu mă în­treb: re­gretă că ne anunță sau re­gretă că nu par­ti­cipă? Pen­tru că dacă [...]
14
iul
Des­pre doamna Co­rina Crețu, mare pe­se­distă și mare co­mi­sar EU: The unu­su­a­lly high tur­no­ver — with 8 out of 19 pe­o­ple in her pri­vate office gone in 12 months — came in the wake of con­cerns about the [...]
13
iul
Viața e une­ori crudă și nu‑i iartă pe cei care vor să cos­me­ti­zeze re­a­li­ta­tea. De fi­e­care dată când s‑au fă­cut co­re­la­ții în­tre vo­tan­ții PSD — ca­rac­te­ri­zați ca oa­meni cu o ati­tu­dine de [...]
Ieri după ami­ază pri­mesc un mail de la o firmă de la care am cum­pă­rat (acum o lună!!!) niște pro­duse IT:Cine n‑ar vrea să facă parte din Grup 1? Nu că sun­teți in­vi­di­oși? Dar azi di­mi­neață, fără să fi [...]
11
iul
În am­bele ca­zuri e mai bine cu de toate.
Unul din­tre lu­cru­rile care mă calcă pe nervi, atunci când se ar­gu­men­tează un fapt sau o idee, este ape­lul la re­la­ti­vi­tate. Eșe­cul sau lipsa de per­for­manță este jus­ti­fi­cată prin fap­tul că și al­ții au [...]
10
iul
Fru­moasa noas­tră Ro­mâ­nie este, din punct de ve­dere ad­mi­nis­tra­tiv, o țară fă­cută din hâr­tie. În ne­nu­mă­rate lo­curi prin care am ajuns în con­tact cu mi­nu­na­ții func­țio­nari ro­mâni am gă­sit [...]
Câr­co­tași în­năs­cuți, bu­cu­reș­te­nii de­trac­tori ai no­u­lui vi­ce­pri­mar Tu­dor Io­ne­scu — zis și Tudy Ma­la­hie sau Tudy a lu’ Oana — scapă din ve­dere be­ne­fi­cii im­por­tante pe care această [...]
Mai de­mult, dar nu chiar foarte de­mult, am avut o dez­a­mă­gire să con­stat că la ca­pi­to­lul con­ști­ință ci­vică Bo­gdan Nau­mo­vici nu se ri­dică la nive­lul cre­a­ti­vi­tă­ții sale. Re­cla­mele lui [...]
3
iul
În ma­te­rie de mân­care, există două cu­vinte în fața că­rora nu pot re­zista. Pri­mul e pi­cant, ce­lă­lalt e oaie. Dacă le com­bini, poți să mă con­vingi de orice. Cred că într‑o viață an­te­ri­oară am fost [...]
Si­gur ați au­zit de le­gea care pro­te­jează mân­că­ru­rile ro­mâ­nești. O știți pre­cis, aia care zice că su­per­mar­ke­tu­rile nu mai au voie să ia taxe spe­ci­ale, de ge­nul taxă de raft, taxă de [...]
Dragă Gabi, zici că te vei apleca asu­pra pro­ble­mei Cen­tru­lui Vechi. Foarte bine. Ce te sfă­tu­iesc eu: pune pe ci­neva, vreun bo­dy­gu­ard de la pri­mă­rie să-ți pă­zească spa­tele că, dacă te bagi în pro­blema [...]
Ci­tez din spu­sele unui rrom: „Aceste case au fost con­stru­ite în anii de glo­rie de după Re­vo­lu­ţie, când s‑a dat drep­tul le­gal prin Le­gea 31 pen­tru în­fi­inţa­rea de so­ci­e­tăţi co­mer­ci­ale. S‑a [...]
Lă­mu­riți-mă și pe mine cum se face că la ches­ti­ile as­tea uni­ver­si­tare sun­tem me­reu pe po­dium. O fi din ca­uză că orice spor­tiv poate in­tra la Spiru Ha­ret în cinci mi­nute și pe urmă e eli­gi­bil ca spor­tiv [...]
In­te­re­santă po­zi­ția no­u­lui se­diu al DNA. Ar pu­tea să‑i aducă pe “cli­enți” la “ne­go­ci­eri” mai [...]
Dis­cu­ție în ma­ga­zi­nul Ikea în­tre o fe­tiță de vreo pa­tru ani și mama ei: - Mami, mami! Ai vă­zut ce mi‑a fă­cut fe­tița aia? — Care fetiță? — Uite, aia de acolo… (arată cu de­ge­tul spre [...]