Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
26
aug
Am spus de mai multe ori că as­fal­tul aduce cu el ne­sim­ți­rea până în vârf de munte. Nu mai adaug alt­ceva de­cât spu­sele unui tu­rist străin, care a tre­cut pe Transfăgărășan: Ri­chie, tu­rist Ger­ma­nia: “Ce [...]
Ca toată lu­mea bună, am și eu lista mea de per­soane pu­blice pe care le-aș vrea alun­gate de pe scena po­li­tică a Ro­mâ­niei. Pen­tru că mi se par niște in­di­vizi to­xici, care ne fac rău tu­tu­ror prin mo­dul în [...]
24
aug
Pa­ra­do­xal, mol­do­ve­nii ar vrea să‑i aju­tăm fi­nan­ciar, deși ma­jo­ri­ta­tea lor nu do­resc o unire cu Ro­mâ­nia. De ce să‑i aju­tăm? Pen­tru că sun­tem frați. Iar fra­tele mol­do­vean e cam [...]
23
aug
Vic­tor Copy-Paste Ponta trage de timp. Con­testă re­tra­ge­rea ti­tlu­lui de doc­tor nu pen­tru că speră că i se va da drep­tate. Știe foarte bine că nu e ca­zul. Dar tre­buie să gă­sească mo­da­li­tăți de a [...]
Ideea mi se pare bună, căci slaba co­lec­tare a im­po­zi­te­lor și ta­xe­lor e o pro­blemă se­ri­oasă în Ro­mâ­nia. Dar… există și un dar. În mo­men­tul de față un an­ga­ja­tor care are di­fi­cul­tăți [...]
Dom­nul Vic­tor Copy-Paste Ponta în­treabă dacă o să gu­ver­năm țara doar cu Puie Monta. Noi îi răs­pun­dem: DA, dar vom fo­losi și Duie Mrag­nea. Sau, o so­lu­ție ge­ne­rică ar fi Puie MSD. Scru­ti­nul din [...]
21
aug
Pe strada Men­de­leev, la nu­mă­rul 44, adică în bu­ri­cul târ­gu­lui, se gă­sește ma­ga­zi­nul Ra­litza. Acolo veți găsi cele mai bune sa­late de pește. Cel pu­țin așa zice tex­tul de pe vi­trină. Deși în vi­trină [...]
Asta‑i tot. De fapt, e sim­plu. În fond, nu‑i nici o scofală…
17
aug
Nu vi se pare in­te­re­sant câtă so­li­da­ri­tate există în­tre șo­fe­rii aflați în tra­fic? Îți vine să speri din nou în uma­ni­tate când vezi că oa­me­nii se ajută în­tre ei. De la bi­ne­cu­nos­cu­tele sem­nale [...]
16
aug
Tare ne mai plac Tran­sal­pi­nele, Trans­fă­gă­ră­șa­nele și Transbu­ce­gii! Avem și Transra­rău și cică vom avea și Transcă­pă­țâ­nii. Unde duc toate as­tea? La [...]
Une­ori ne place să ne min­țim că fra­ții noș­tri de peste Prut abia aș­teaptă să-și unească țara cu a noas­tră. Re­a­li­ta­tea e nițel di­fe­rită, din pă­cate și ne do­ve­dește că ei nu se con­si­deră frați cu [...]
Ecu­me­nis­mul, adică re­u­ni­fi­ca­rea bi­se­ri­cii or­to­doxe și ca­to­lice, are du­ș­mani mulți în rân­dul or­to­do­xiei. Iar ex­pli­ca­ția e sim­plă: teama cle­ru­lui or­to­dox că se va ajunge la [...]
15
aug
Nici­o­dată nu poți să știi exact ce efecte sub­tile, dar pro­funde poate avea o ador­mire. Mai ales a Mai­cii Domnului.
Zi­lele tre­cute eram într‑o sală de aș­tep­tare, lângă un te­le­vi­zor care era des­chis pe Di­giTV. Și cum stă­team acolo, n‑am avut în­co­tro și a tre­buit să as­cult emi­siu­nea de știri. Du­duia Adri­ana [...]
Mare da­ra­veră pe in­ter­net. Azi e sfânta Ma­ria, dar nu naș­te­rea ei, ci ador­mi­rea. Adică ziua în care a dat col­țul, pen­tru cei care nu le au cu lim­ba­jul bi­se­ri­cesc. Și lu­mea dez­bate o ches­tiune [...]
14
aug
Cu­rios lu­cru, de fi­e­care dată când în presă ni se des­criu abu­zuri se­xu­ale asu­pra mi­no­ri­lor, jur­na­liș­tii uită să abor­deze un as­pect foarte im­por­tant: cum s‑a ajuns la co­mi­te­rea abu­zu­lui. [...]
7
aug
Am mai pus niște fo­to­gra­fii cu Trans­fă­gă­ră­șa­nul aglo­me­rat și mi s‑a spus că o sin­gură dată s‑a în­tâm­plat asta și că exa­ge­rez. Asta e o fil­mare de ieri, 6 au­gust. Dacă asta e fru­mu­se­țea de a [...]
6
aug
Dom’ Er­do­gan, vă spui eu si­gur că și‑n Bu­cu­rești sunt vreo două șa­or­me­rii tur­cești care co­la­bo­rează cu pu­ciș­tii. I‑am vă­zut eu pe niște pu­ciști de-ăș­tia turci care mân­cau gra­tis, [...]
5
aug
Dragă De­lia, am vă­zut că ai scris un ar­ti­col des­pre fun­dul tău ară­tat pe sti­clă în ul­ti­mul clip vi­deo pe care l‑ai lan­sat. Și ne-ai ex­pli­cat, pen­tru lu­mi­na­rea noas­tră in­te­lec­tu­ală, ac­tul [...]
Un exem­plu cla­sic de ma­ni­pu­lare: ade­vă­ruri spuse pe ju­mă­tate, ca să dai im­pre­sia unei alte mo­ti­va­ții. Cică gu­ver­nul, res­pec­tiv Mi­nis­te­rul Me­diu­lui, in­ter­zice Găr­zii Fo­res­ti­ere să mai [...]
Îmi amin­tesc că acum niște ani au fost niște mari scan­da­luri des­pre găș­tile de car­tier care ocu­pau cur­țile șco­li­lor și te­ro­ri­zau ele­vii, mo­no­po­li­zând te­re­nu­rile de sport. Atunci, după multe [...]
3
aug
Li­viu Mi­haiu este mem­bru fon­da­tor al săp­tămâ­na­lu­lui de mo­ra­vuri grele “Ca­ța­vencu”. În anii ’90 mulți din­tre noi ne amu­zam cu tex­tele sale des­pre po­li­ti­cie­nii hoți și co­rupți. Cu­vân­tul [...]
2
aug
Ți­neam eu minte că Ponta a ob­ți­nut ceva pe baza doc­to­ra­tu­lui, dar nu mai știam ce. Acuma e clar: a de­ve­nit avo­cat fără exa­men, pe baza fap­tu­lui că era — pa­sămite — doc­tor în drept. No, acuma nor­mal ar fi [...]
1
aug
Nu de­mult vă în­cu­ra­jam printr-un ar­ti­col pe blog să uti­li­zați apli­ca­ția In­spec­to­rul Pă­du­rii pen­tru că așa pu­teți cu ade­vă­rat să lup­tați îm­po­triva tă­ie­ri­lor ile­gale. Nu pot [...]