Inspectorul Pădurii funcționează!

1 august 2016

Nu de­mult vă în­cu­ra­jam printr-un ar­ti­col pe blog să uti­li­zați apli­ca­ția In­spec­to­rul Pă­du­rii pen­tru că așa pu­teți cu ade­vă­rat să lup­tați îm­po­triva tă­ie­ri­lor ile­gale. Nu pot de­cât să mă bu­cur că am acum o do­vadă în plus: ci­neva a fo­lo­sit apli­ca­ția, a fost in­sis­tent și atent și a pu­bli­cat toată ex­pe­riența sa pe in­ter­net. Ast­fel a ajuns la ure­chile pri­mu­lui mi­nis­tru și se mai face un pas îna­inte. Vor fi îm­bu­nă­tă­țiri ale sis­te­mu­lui de ur­mă­rire a lemnului.

Deci func­țio­nează! Perseverați!

Prim-mi­nis­trul Da­cian Cio­loş a ce­rut mi­nis­te­re­lor Me­diu­lui şi Afa­ce­ri­lor In­terne să mo­di­fice pro­ce­du­rile de avi­zare a trans­por­tu­lui de masă lem­noasă după ce a fost se­si­zat, prin in­ter­me­diul unei pos­tări de Fa­ce­book, asu­pra fap­tu­lui că există o vul­ne­ra­bi­li­tate care per­mite efec­tu­a­rea mai mul­tor trans­por­turi de ma­te­rial lem­nos pe dis­tanţe scurte, în ace­eaşi can­ti­tate, fo­lo­sind un sin­gur set de documente.

Ci­tește: Pre­mi­e­rul Cio­loş cere schim­ba­rea pro­ce­du­ri­lor de avi­zare a trans­por­tu­lui de masă lem­noasă în urma unei se­si­zări pri­mite pe Facebook


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.