Cine este ecologistul Mihaiu

3 august 2016

Li­viu Mi­haiu este mem­bru fon­da­tor al săp­tămâ­na­lu­lui de mo­ra­vuri grele “Ca­ța­vencu”. În anii ’90 mulți din­tre noi ne amu­zam cu tex­tele sale des­pre po­li­ti­cie­nii hoți și co­rupți. Cu­vân­tul său bi­ciuia cu sar­casm me­teh­nele po­li­ti­chiei dâmbovițene.

Tim­pul a tre­cut, iar Li­viu Mi­haiu s‑a fă­cut mare eco­lo­gist, apă­ră­tor al Del­tei și, pen­tru o scurtă pe­ri­oadă de timp, chiar gu­ver­na­tor al aces­tei re­zer­va­ții. Ni­meni nu știe exact când l‑a pă­lit eco­lo­gis­mul pe dom­nul Li­viu, cert e că la un mo­ment dat nu­mele lui a fost tot mai des aso­ciat cu su­biec­tul în ca­uză. Azi aflăm că nu­mi­rea sa ca gu­ver­na­tor a fost re­zul­ta­tul unei mite imense.

Iată ce zice DNA:

Mar­to­rul Mi­haiu Li­viu a ară­tat ca a fost în­tre­bat de Vîntu dacă vrea sa ocupe pos­tul de gu­ver­na­tor al Del­tei Du­nă­rii. În­tru­cât Mi­haiu Li­viu a fost de acord, Vîntu i‑a spus ca va aranja acest lu­cru. Ul­te­rior, Mi­haiu Li­viu a fost che­mat la Gu­vern, unde pre­mi­e­rul Tă­ri­ceanu i‑a spus ca va fi nu­mit gu­ver­na­tor. Mar­to­rul a pre­ci­zat ca — ‘Vîntu dis­cu­tase cu fac­to­rul po­li­tic nu­mi­rea mea, dar atunci nu mi-am dat seama ce im­plica acest lu­cru’. Ul­te­rior, Mi­haiu Li­viu a aflat ca Vîntu a dat bani pen­tru aceasta numire”

Con­clu­zi­ile mele:
— dacă SOV a vrut să aibă omul lui la gu­ver­na­rea Del­tei în­seamnă că avea gân­duri de afa­ceri mari pe-acolo, foarte pro­ba­bil nu foarte ecologice
— dacă SOV a fost dis­pus să plă­tească un mi­lion de euro pen­tru acest post în­seamnă că pro­fi­tu­rile lui erau cel pu­țin de zece ori  mai mari
— dacă Tă­ri­ceanu l‑a nu­mit gu­ver­na­tor pe Mi­haiu doar pen­tru că i‑a ce­rut asta Bo­gdan Ol­teanu în­seamnă că a ce­dat la tra­fi­cul de in­flu­ență și tre­buie în­chis chiar dacă n‑a luat bani
— dacă Mi­haiu a ac­cep­tat să i se aran­jeze pos­tul de gu­ver­na­tor al Del­tei și nu s‑a în­tre­bat cum se va re­zolva asta în­seamnă că e ori prost, ori naiv — sunt si­gur că nici una din va­ri­ante nu e adevărată
— dacă Mi­haiu a ac­cep­tat să fie gu­ver­na­to­rul Del­tei pus de un afa­ce­rist, în­seamnă că eco­lo­gis­mul lui e doar unul de ope­retă — do­vada e că ime­diat ce a ajuns pe post a aran­jat să fie apro­bat lan­țul de ben­zi­nă­rii plu­ti­toare al lui SOV
— Mi­haiu tre­buie să meargă și el la bu­lău, dim­pre­ună cu SOV, Bo­gdan Ol­teanu și Tăriceanu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.