Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
nov
De o bu­cată de vreme ob­serv pe Go­o­gle Ana­ly­tics că am un pri­e­ten nou și foarte fi­del. Nu‑l cu­nosc, tot ce știu e că e din Sa­mara, Ru­sia și că îi place te­ri­bil ce scriu, pen­tru că în fi­e­care zi [...]
29
nov
Bă, să iei unui biet că­lu­găr, amă­rât și vai de ca­pul lui, bă­nu­ții pe care‑i strân­sese el pen­tru un mo­dest Audi A8 4x4 cu cu­tie auto­mată și ta­pițe­rie de piele, mi se pare că e cul­mea ne­sim­ți­rii și [...]
24
nov
Știe ci­neva ce pros­tii vor­bește flă­căul ăsta de la Ade­vă­rul? Sar­mi­ze­ge­tusa Re­gia e în mun­ții Șu­reanu și n‑are nici o treabă cu vâr­ful Go­deanu, care e în cu to­tul altă parte. Sau moda e să scriem [...]
23
nov

Cică azi a fost prima zi din 2016 în care în București…

De fi­e­care dată când se apro­pie ale­ge­rile par­ti­dele își aduc aminte că în Ro­mâ­nia sunt prea mulți oa­meni să­raci. Timp de pa­tru ani, cât au stat prin par­la­ment, po­li­ti­cie­nii noș­tri nu s‑au [...]
Eu v‑am zis astă pri­mă­vară că Ga­briela Fer­tila Fi­rea nu e bună de pri­mar în Bu­cu­rești, da’ voi ni­mic: Fi­rea, Fi­rea! Poftim, lu­ați de ser­viți altă tâm­pe­nie marca PSD: mu­ta­rea oa­me­ni­lor fără [...]
Păi, să-mi ex­plice ci­neva și mie de ce nea Er­do­gan vrea mu­sai în Eu­ropa, dacă nu dă doi bani pe na­țiu­nile care com­pun această uniune. Că eu nu prea pricep. Pre­șe­din­tele turc, Re­cep Ta­yyip Er­do­gan, a [...]
22
nov
Ca să fiu sin­cer, m‑am cam mi­rat în si­nea mea când l‑am au­zit pe ba­ro­nul de Te­le­or­man că vrea să fie pre­mier, ame­nin­țând că îl sus­pendă pe Iohan­nis dacă nu‑l no­mi­na­li­zează. Pen­tru că am [...]
21
nov
Pro­ba­bil că sâr­bii au acor­dat auto­no­mie lo­cală mi­no­ri­tă­ții ma­ghiare, pen­tru că se știe cât de pri­e­te­noși sunt cu alte na­ții. Și dacă nu mă cre­deți pe mine, întrebați‑i pe bo­s­n­iaci, pe [...]
20
nov
Deci vor­bim de si­tu­a­ți­ile când mă­su­ră­toa­rea ra­dar se face într-un punct, iar po­li­ția te oprește la câ­teva sute de me­tri mai de­parte. Dacă Îna­lta Curte va de­cide că doar po­li­țis­tul care a [...]
17
nov
Eu cred că noi, ăș­tia care ne scan­da­li­zăm de ide­ile tâm­pite ale Coa­li­ției pen­tru Fa­mi­lie, avem o abor­dare com­plet greșită. Ne ener­văm pe stu­pize­ni­ile pe care in­di­vi­zii ăș­tia le de­bi­tează și [...]
Cică la Satu Mare unul a oprit ma­șina pe stradă în fața unei tipe și și‑a luat ră­țu­șca la joacă. Tipa s‑a pa­ni­cat, ca­zul a apă­rut la ziar, lu­mea e nervoasă. Ce-au, do­m’ne, cu bie­tul om? A frecat‑o și el [...]
M‑am luat cu con­dam­na­rea lui Adrian Se­ve­rin și am omis ști­rea asta. E de o sută de ori mai im­por­tantă. Pen­tru că vor­bește des­pre noi, po­po­rul, cei care ale­gem în frun­tea noas­tră oa­meni co­rupți. Pen­tru [...]
13
nov
Doamna Alina, eu zic să vă du­ceți acasă și să vă mai gân­diți nițel asu­pra de­cla­ra­ți­i­lor pe care le fa­ceți. Nu știu dacă ați bă­gat de seamă, dar PSD nu prea se leagă de par­ti­dul vos­tru, ci are treabă mai [...]
Li­viu Drag­nea des­pre cri­te­ri­ile apli­cate pri­mu­lui mi­nis­tru pe care PSD îl va de­semna (apropo de de­cla­ra­ția lui Iohan­nis că nu va de­semna pe ci­neva cu pro­bleme penale): Cri­te­ri­ile nu pot fi de­cât ale [...]
Im­pre­sia mea este că Trump este în­gri­jo­rat de pro­tes­tele îm­po­triva ale­ge­rii lui, care par să nu se ter­mine prea cu­rând. Și de aia în­cearcă să în­dul­cească to­nul de­cla­ra­ți­i­lor sale bom­bas­tice [...]
11
nov

Sa­van­ții au sta­bi­lit că ma­rele sculp­tor Brân­cuși a gândit‑o ca pos­ta­ment pentru…

Două hărți care prin su­pra­pu­nere dau o per­spec­tivă in­te­re­santă asu­pra vo­tan­ți­lor [...]

Like a bird on the wire
Like a drunk in the mid­ni­ght choir
I have tried in my way to be free.

9
nov
Cine ne spune că tre­buie să le dăm peste bot ame­ri­ca­ni­lor, pen­tru ca prea s‑au ba­gat peste “tre­bu­rili noas­tri in­terni”? Ma­rele pa­triot Adrian Năs­tase. Ăla care a sem­nat con­trac­tul cu Be­ch­tel, cea [...]
În SUA, Trump de­vine pre­șe­dinte. Se apucă de pro­ble­mele lor in­terne, adică de emi­granți, de zi­dul la gra­nița cu Me­xi­cul și ce­le­lalte tâm­pe­nii care i‑au tre­cut prin cap clov­nu­lui ajuns la Casa Albă. În [...]
8
nov
Aflăm din presă că o parte din­tre pa­no­u­rile de pe A2 care tre­bu­iau să aver­ti­zeze șo­fe­rii asu­pra con­di­ți­i­lor de ceață nu func­țio­nau pen­tru că s‑a fu­rat fi­bra op­tică. În Ro­mâ­nia așa ceva nu [...]
Tare-mi plac flă­căii ăș­tia care ne țin lec­ții prin presă des­pre in­di­fe­rența cu care tre­buie să ne ui­tăm la ale­ge­rile din State. Cică n‑ar tre­bui să ne in­te­re­seze pen­tru că, ori­cine va fi ales, tot [...]
4
nov
Dacă am o an­ti­pa­tie pro­fundă pen­tru pe­se­diști în ge­ne­ral și pen­tru câ­țiva din­tre ei în par­ti­cu­lar, e exact pen­tru ge­nul ăsta de lu­cruri. Nu­mai în co­mu­nism ți se spu­neau niște min­ciuni [...]
Nu cre­deam că o să apuc ziua când ade­vă­rul des­pre așa-zisa re­vo­lu­ție dinn ’89 va fi fă­cut pu­blic. Uite că‑s norocos… Mier­curi, 2 no­iem­brie 2016. Par­che­tul Ge­ne­ral emite un co­mu­ni­cat is­to­ric. [...]
Ați pri­mit o dis­tinc­ție din par­tea am­ba­sa­do­ru­lui Su­e­diei. Eu cred că ați me­rita și câte una din par­tea fi­e­că­rui ro­mân. Poate că nu toți în­țe­leg im­por­tanța mun­cii DNA, dar is­to­ria va [...]
3
nov
Eu zic să nu ne mai în­cur­căm cu ju­mă­tăți de mă­sură. Hai să scriem în con­sti­tu­ție că fa­mi­lia este for­mată dintr-un băr­bat și o fe­meie care au voie să co­pu­leze doar o dată pe an, noap­tea, cu lu­mina [...]
2
nov
Zice domnu’ Tă­ri­ceanu, mare ex­pert în ches­tiuni matrimoniale: Cred cu tă­rie că le­gă­tura na­tu­rală este cea din­tre un băr­bat și o fe­meie și cred că în ma­te­ria că­să­to­riei există o de­plină [...]
1
nov
Pri­mă­ria Târgu Jiu, con­dusă de pri­e­te­nii dom­nu­lui Ponta — cel care se in­fla­mase zi­lele tre­cute că pre­șe­din­tele Iohan­nis s‑a po­zat stând pe un scaun al Me­sei Tă­ce­rii din par­cul ora­șu­lui [...]