Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
dec
Pe site-ul pro­gra­mu­lui PSD, care se in­ti­tu­lează — cum alt­fel? — “În­drăz­nește să crezi în Ro­mâ­nia”, zice așa: Fi­e­care ce­tă­ţean şi fi­e­care fa­mi­lie care mun­ceşte din greu tre­buie să [...]
29
dec
l‑aș in­vita pe dom­nul Grin­deanu la Cotroceni i‑aș spune că avem o dis­cu­ție pe care o vom în­re­gis­tra vi­deo, ca să nu existe dis­cu­ții că tra­tez dis­cre­țio­nar nu­mi­rea pri­mu­lui ministru l‑aș [...]
27
dec
Unul din­tre cei mai ab­jecți in­di­vizi din PSD, Eu­gen Nico­li­cea, ima­gi­nează la te­le­vi­zor sce­na­rii prin care PSD să oco­lească le­gile ca să-și facă men­drele. Ul­ti­mul “po­rum­bel” care i‑a ie­șit pe [...]
23
dec
Hai că se poate! Pro­ba­bil că nu o să mai ajungă să plă­tească pen­tru cri­mele de la re­vo­lu­ție, dar cel pu­țin să rămână în is­to­rie cu ti­tu­la­tura co­rectă: cel mai to­xic per­so­naj post [...]
22
dec
Se pare că lu­cru­rile sunt un pic mai se­ri­oase în ceea ce pri­vește no­mi­na­li­za­rea doam­nei Shhai­deh la pos­tul de prim mi­nis­tru. In­ves­ti­ga­ți­ile unor jur­na­liști de la Rise Pro­ject arată că so­țul [...]
Per­cep­ția mea des­pre Li­viu Drag­nea este aceea a unei vulpi bă­trâne, a că­rei in­te­li­gență nu e de­pă­șită de­cât de și­re­te­nie. Din pă­cate nici unul din aceste atri­bute, ade­sea foarte [...]
21
dec
Co­mi­te­tul PSD pen­tru Con­sec­vența Re­li­gi­oasă și Et­nică are plă­ce­rea să ne in­for­meze că s‑a mo­di­fi­cat pu­țin ca­len­da­rul ofi­cial al partidului.
Ni­mic nu se în­tâm­plă fără ști­rea go­ri­li­e­ni­lor atunci când Mer­cur in­tră în Ca­pri­corn care prin transcen­de­rea sem­nu­lui de foc prin apă aduce lu­mina ete­rică în uni­ver­sul pan­to­cra­tic ce [...]
Care va să zică dom­nul Drag­nea ne‑a ară­tat care‑i pohta ce‑o poh­tește și a pro­pus un prim mi­nis­tru ab­so­lut in­e­dit. Toată Ro­mâ­nia vu­iește acum de nu­mele turco-tă­tă­re­sco-si­rian al doam­nei cu [...]
Eu sper că iefti­ni­rea asta o nu­mă­răm la dom’ Drag­nea pen­tru că se știe că Cio­loș este adus de stră­ini du­ș­mă­noși și n‑a fă­cut alt­ceva de­cât să ne ju­poaie de bani. Afe­rim, Li­vi­ule! Nici [...]
20
dec
Chiar în aceste mo­mente pre­șe­din­tele trage de fi­are în sala de sport pen­tru a con­damna cu și mai multă forță asa­si­na­tele care au avut loc sau vor avea loc în [...]
Să­ra­cul om, îmi si ima­gi­nez cum fu­gea prin spi­tal, se as­cun­dea în budă, se în­cuia în ca­bi­net, dar pa­cien­ții și apar­ți­nă­to­rii ni­mic! “Dom’ doc­tor, dacă nu lu­ați ba­nii, mân­cați [...]
19
dec
Că­lin Po­pescu Tă­ri­ceanu vrea să schimbe le­gea care îi pune pie­dici lui Li­viu Drag­nea, în dru­mul său spre Pa­la­tul Vic­to­ria. Păi nu‑i nor­mal? De ce cre­deți că este luat la gu­ver­nare îm­pre­ună cu [...]
12
dec
In­for­ma­ția nu e chiar co­rectă. Ăia care i‑au alun­gat de la pu­tere pe PSD nu sunt ăia care i‑au vo­tat acum. Ăia care i‑au alun­gat de la pu­tere sunt cei care acum au con­sta­tat că #au­cu­cine. Dar ăia care [...]
6
dec

Re­tros­pec­tiva anu­lui po­li­tic 2016 într‑o sin­gură imagine.

5
dec

Li­viu Drag­nea a ex­pli­cat la TV des­pre cum își va sta­bili PSD guvernul

4
dec

Adică de ce al­ții să aibă tot fe­lul de co­c­k­ta­i­luri ce­le­bre și noi nu? Ce, sun­tem mai proști? Vă pro­pun deci să omo­lo­găm un co­c­k­tail pur românesc.

3
dec
Ce ți‑e și cu lu­mea din ziua de azi. do­m’ne! Nu mai în­țe­lege ni­meni o me­ta­foră, o pa­ra­bolă, o vorbă de duh. Păi ce, chiar cre­dea ci­neva că se face zid la gra­nița cu Me­xi­cul? Sau că se re­lansează [...]
Dra­gele noas­tre fe­mei, ui­tați de or­gas­mul fi­zic, ăla e frec­ție la pi­cio­rul de lemn. Și nu vă gân­diți la alt­fel de frec­ție, la un alt­fel de pi­cior de lemn, că ăla nu e or­gasm pen­tru voi. N‑are rost să [...]
2
dec
Vic­tor Copy-Paste Ponta este ia­răși mân­dru că e ro­mân. L‑a po­di­dit mân­dria brusc, chiar în di­mi­neața zi­lei na­țio­nale. Stă­tea pro­ba­bil cu ca­feaua în față și sim­țea, așa, cum crește ovă­zul [...]
1
dec
Am ci­tit ști­rea asta de la cap la coadă, de la coadă la cap, în di­a­go­nală, în sen­sul ace­lor de cea­sor­nic și in­vers, dar tot nu pri­cep ni­mic. Deci doi tipi vin la CCR și le cer să le spună dacă [...]