Prima bătălie nu se dă la guvern

21 decembrie 2016

Care va să zică dom­nul Drag­nea ne‑a ară­tat care‑i pohta ce‑o poh­tește și a pro­pus un prim mi­nis­tru ab­so­lut in­e­dit. Toată Ro­mâ­nia vu­iește acum de nu­mele turco-tă­tă­re­sco-si­rian al doam­nei cu pri­cina și aș­teaptă cu in­te­res re­ac­ția pre­șe­din­te­lui Iohan­nis. Care pre­șe­dinte nu cred că are prea multe de spus, de vreme ce cri­te­ri­ile de in­te­gri­tate sunt în­de­pli­nite pe hâr­tie, chiar dacă du­duia în ca­uză a pe­tre­cut cam mult timp prin pre­a­jma lui Nicu­șor Con­stan­ti­ne­scu, ba­ro­nul PSD de Con­stanța, ca să nu se fi mo­lip­sit de nis­cai prac­tici du­bi­oase de ad­mi­nis­tra­ție pu­blică. Rămâne de vă­zut.

Acuma, ca să fim cu to­tul onești, fap­tul că e turco-tă­tă­roaică și de re­li­gie mu­sul­mană nu e în sine o pro­blemă. Ceea ce se cere în pos­tura de prim mi­nis­tru este com­pe­tență, as­pect pe care doamna în ca­uză încă nu l‑a de­mon­strat pu­blic în mod evi­dent. Pre­zență foarte dis­cretă în scena po­li­tică, doamna Se­vil Shhai­deh nu are încă vreun pal­ma­res pro­fe­sio­nal care să ne im­pre­sio­neze în vreun fel. În spi­ri­tul unei bune cu­vi­ințe ci­vice se cu­vine s‑o lă­săm să facă proba abi­li­tă­ți­lor ei, îna­inte de a‑i lipi vreo eti­chetă. Te­o­re­tic, ar pu­tea fi un om in­te­gru și com­pe­tent.

Prac­tic însă, nu prea con­tează ce e doamna Shhai­deh. Pen­tru că e des­tul de evi­dent că sta­tu­tul său de pre­mier este unul tem­po­rar, până când dom­nul Drag­nea et co. vor pune or­dine în le­gi­sla­ția na­țio­nală, după cum au și anun­țat azi, ceva mai de­vreme. După ce această de­re­ti­care prin ograda ță­rii se va fi ter­mi­nat și pri­mej­dia în­chi­so­rii se va în­de­păr­tat de la sine, iar in­frac­to­rii vor avea voie să fie prim mi­niș­tri, dom­nul Drag­nea o să vrea să se salte în sca­u­nul cel mult râv­nit. Și atunci doamna Shhai­deh, com­pe­tentă sau nu, va tre­bui să facă sa­la­ma­le­cu­rile de cu­vi­ință și să‑i facă loc na­șu­lui.

Sunt tare cu­rios însă cum vor în­ghiți toată po­ves­tea asta cu pre­mi­e­rul turco-si­rian elec­to­rii PSD, în ma­rea lor ma­jo­ri­tate niște na­țio­na­liști de mu­cava, care au stri­gat în cor că Julien Cio­loș e nume de străin, iar Iohan­nis nu e ro­mân în adân­cul ini­mii sale. Tare aș vrea să le văd mu­trele acum și ex­pli­ca­ți­ile lo­gice pe care le-ar pu­tea da la în­tre­ba­rea sim­plă: de ce Cio­loș, agro­nom din Să­laj, nu era un bun ro­mân, iar ma­dam Shhai­deh, tur­coaică mă­ri­tată cu un si­rian, este? Și mai mult: cum se îm­pacă ati­tu­di­nea prea-cu­vi­oasă a pe­se­diș­ti­lor — care au fă­cut me­reu caz de or­to­do­xia lor cea stră­mo­șească — cu un prim mi­nis­tru mu­sul­man, care va jura pe Co­ran? Un lu­cru bun to­tuși pu­tem con­semna: nu cred că ci­neva din PSD va mai avea cu­ra­jul de acum îna­inte să aducă în dis­cu­ție et­nia sau re­li­gia vre­u­nui ad­ver­sar po­li­tic, pen­tru că re­plica us­tu­ră­toare îi va lovi foarte prompt.

Însă eu aș fi de pă­rere că nu no­mi­na­li­za­rea in­e­dit-exo­tică a doam­nei Shhai­deh tre­buie să ne pre­o­cupe acum, ci ati­tu­di­nea de stă­pân pe mo­șie a PSD-ului, care vrea să ia la pu­ri­cat le­gile ță­rii și să le scar­mene până când n‑or să‑i mai in­co­mo­deze nici un pic. Răz­bo­iul de-abia în­cepe, iar prima bă­tă­lie nu se va da la gu­vern.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu