De ce a amânat Iohannis numirea premierului

22 decembrie 2016

Se pare că lu­cru­rile sunt un pic mai se­ri­oase în ceea ce pri­vește no­mi­na­li­za­rea doam­nei Shhai­deh la pos­tul de prim mi­nis­tru. In­ves­ti­ga­ți­ile unor jur­na­liști de la Rise Pro­ject arată că so­țul can­di­da­tei pro­puse de PSD are niște le­gă­turi po­li­tice în Si­ria mult mai se­ri­oase de­cât ale unui sim­plu ce­tă­țean si­rian și, mai im­por­tant, afi­ni­tă­țile sale sunt nițel con­trare cu ale prin­ci­pa­li­lor noș­tri ali­ați mi­li­tari. Cu alte cu­vinte, doamna Shhai­deh va face parte din CSAT unde se pot dis­cuta puncte de ve­dere care sunt con­tra­dic­to­rii cu opi­ni­ile so­țu­lui său. Ori­cât de obiec­tivă ne-am aș­tepta să fie sti­mata doamnă, cred că e mai bine pen­tru toată lu­mea dacă nu ar fi ex­pusă la ast­fel de teste de lo­ia­li­tate politică.

Iată câ­teva ele­mente sub­li­ni­ate de cei de la Rise Pro­ject (aveți aici ar­ti­co­lul complet):

So­țul pre­mi­e­ru­lui pro­pus de PSD, si­ri­a­nul Akram Shhai­deh, și‑a ex­pri­mat în re­pe­tate rân­duri sus­ți­ne­rea pen­tru re­gi­mul Ba­shar al-As­sad, acu­zat de crime de răz­boi în con­flic­tul ci­vil iz­bu­c­nit la Damasc în mar­tie 2011.

Pe con­tu­rile sale de so­ci­a­li­zare, Akram Shhai­deh a dis­tri­buit mai multe ar­ti­cole și fo­to­gra­fii pro-As­sad, în­so­țite de me­saje de sus­ți­nere la adresa dic­ta­to­ru­lui si­rian, pe care SUA îl acuză in­clu­siv că a fo­lo­sit gaz sa­rin asu­pra ci­vi­li­lor în zo­nele con­tro­late de rebeli.

Pe con­tu­rile sale de so­ci­a­li­zare, Akram Shhai­deih […] dis­tri­buie un ar­ti­col în care se sus­ține că li­de­rul Hez­bo­l­lah, gru­pare con­si­de­rată te­ro­ristă de UE și SUA, duce „răz­bo­iul sfânt”.

În con­di­ți­ile as­tea, dacă aș fi în lo­cul doam­nei Shhai­deh, m‑aș fi scu­zat în fața dom­nu­lui Drag­nea și i‑aș fi ex­pli­cat că e mai bine să nu mă pro­pună ca prim ministru.

Ce poate face Iohan­nis? Dacă toate as­pec­tele sem­na­late mai sus sunt ade­vă­rate, nu poate să o no­mi­na­li­zeze pe Se­vil Shhai­deh ca prim mi­nis­tru fără să atragă ne­mul­țu­mi­rea ali­a­ți­lor mi­li­tari ai Ro­mâ­niei și fără să ex­pună Ro­mâ­nia la ris­curi di­plo­ma­tice sem­ni­fi­ca­tive. Pro­ble­mele apar deci exact pe aria sa de com­pe­tență con­sti­tu­țio­nală: apă­ra­rea ță­rii și po­li­tică ex­ternă. Pro­ba­bil că cel mai în­țe­lept ar fi să aibă niște dis­cu­ții cu doamna Shhai­deh și să o con­vingă că este mai ele­gant și mai util pen­tru toată lu­mea ca ea să se au­to­re­cuze din pos­tura de can­di­dat la po­zi­ția de pre­mier. Vom ve­dea. Dar am o bă­nu­ială că așa se ex­plică amâ­na­rea până după Cră­ciun a no­mi­na­li­ză­rii pri­mu­lui ministru.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.