Proba de turnesol

22 decembrie 2016

Per­cep­ția mea des­pre Li­viu Drag­nea este aceea a unei vulpi bă­trâne, a că­rei in­te­li­gență nu e de­pă­șită de­cât de și­re­te­nie. Din pă­cate nici unul din aceste atri­bute, ade­sea foarte fo­lo­si­toare în po­li­tică, nu este în­drep­tat spre un scop bun. Deși, dacă l‑am în­treba pe el, cu si­gu­ranță ar de­clara ta­man pe dos: că nu se gân­dește de­cât la bi­nele Ro­mâ­niei. Și cred că asta e și pro­blema de fond a PSD. Nu pot să cred că ei pur și sim­plu vor răul ro­mâ­ni­lor sau al Ro­mâ­niei în ge­ne­ral, dar ima­gi­nea lor des­pre cum ar tre­bui să arate sta­tul este una pro­fund vi­ci­ată: un an­gre­naj ba­zat pe au­to­ri­ta­tea dis­cre­țio­nară a “ale­și­lor” care duc spre “mai bine” po­po­rul, for­mat dintr‑o pros­time care tre­buie min­țită cu meș­te­șug și ți­nută de­pen­dentă de clasa stă­pâ­ni­toare a “bă­ie­ți­lor deștepți”.

As­tea fi­ind spuse, este de mi­rare că Drag­nea are ase­me­nea ie­șiri pu­blici ex­pli­cite în ul­tima vreme. Să re­luăm două fraze pe care le‑a spus:

O con­dam­nare ne­dreaptă şi o lege pro­fund ne­con­sti­tu­ţio­nală nu mi-au dat po­si­bi­li­ta­tea să cer fun­cţia de pre­mier pen­tru mine, deocamdată.

Par­la­men­tul tre­buie să facă or­dine în le­gi­sla­ție și în­tre in­sti­tu­ții. Ține de noi să res­ta­bi­lim pu­te­rea in­sti­tu­țio­nală a Par­la­men­tu­lui. Par­la­men­tul este lo­cul în care se face le­gea dar și unde se sto­pează abu­zu­rile ei.

Am­bele afir­ma­ții anunță in­ten­ția de a um­bla la le­gi­sla­ția care îl in­co­mo­dează pe li­de­rul pe­se­dist și de o mo­di­fica în așa fel în­cât să li­mi­teze se­ver pu­te­rile jus­ti­ției. Dar de ce ar anunța pu­blic ast­fel de vi­i­toare miș­cări un per­so­naj cu­nos­cut pen­tru vi­cle­nia sa politică?

Nu poate fi de­cât o ex­pli­ca­ție: Drag­nea știe că po­po­rul pe­se­dist nu va cârti la ase­me­nea schim­bări le­gi­sla­tive, dar există în ma­rile orașe (și mai ales în Bu­cu­rești) o clasă so­ci­ală care ar pu­tea să re­ac­țio­neze ve­he­ment. Are deci ne­voie deci de o tes­tare a re­ac­ți­i­lor so­ci­ale, așa că aruncă su­biec­tele în presă ca să vadă: există pe­ri­co­lul ca unii să iasă în stradă, cum s‑a în­tâm­plat la Co­lec­tiv? Sau “cor­po­ra­tiș­tii” și “hip­s­te­rii” se vor in­flama pe Fa­ce­book și asta va fi tot?

La fel ca în chi­mie, îna­inte de a ames­teca aci­dul cu alt­ceva, e ne­voie de o probă cu hâr­tia de turnesol.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.