Roșia Montană și reptilienii lui Soros

5 ianuarie 2017

Ca să fie clar: dacă au vă­zut că nu‑i pot da pe de­geaba Ro­șia Montană, rep­ti­li­e­nii lui So­ros din gu­ver­nul de tristă amin­tire s‑au gân­dit să blo­cheze po­po­rul ro­mân de a se bu­cura de au­rul da­cic stră­bun, mi­le­nar și sfânt. Așa că au dat Ro­șia Montană pe mâna UNESCO care este o altă or­ga­ni­za­ție ban­di­tească so­ro­sistă, la fel ca ONU și UE.

Mal­ver­sa­țiu­nile aces­tor in­ter­puși plătiți de So­ros, rep­ti­li­eni odi­oși, nu mai pot fi de­ju­cate acum de­cât de cră­i­șo­rul Te­le­or­ma­nu­lui, Li­viu Drag­nea, dar nu­mai cu con­di­ția să‑l scă­păm de toate do­sa­rele pe­nale și să‑l pu­nem prim-mi­nis­tru și pre­șe­dinte con­co­mi­tent. Like și share ca să‑l spri­ji­nim pe Drag­nea al nost’!

(Pen­tru cei care au luat cele de mai sus în se­rios, pen­tru că sunt con­vins că sunt și de-ăș­tia: îmi bat joc de voi, in­te­li­gen­ți­lor și de te­o­ri­ile voas­tre de ra­hat cu gu­ver­nul teh­no­crat for­mat din “oa­me­nii lui So­ros”, care “n‑au fă­cut ni­mic”. Nici nu me­ri­tați o gu­ver­nare normală!)

Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii a tri­mis mier­curi, 4 ia­nu­a­rie 2017, la UNESCO do­sa­rul “Pe­i­sa­jul Cul­tu­ral Mi­nier Roşia Montană”, pen­tru în­scri­e­rea în Pa­tri­mo­niul Mondial. De­pu­ne­rea a fost fă­cută cu asu­ma­rea mi­nis­tru­lui Cul­tu­rii Co­rina Şu­teu, după in­for­ma­rea şi con­sul­ta­rea prim-mi­nis­tru­lui Da­cian Cio­loş şi cu spri­ji­nul Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Externe.

Ci­tește: Co­rina Şu­teu a tri­mis la UNESCO, în ul­tima zi de… | News.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.