Iohannis vorbește. În sfârșit.

6 ianuarie 2017

Au tre­buit să treacă doi ani ca să în­ceapă să vor­bească. Dar când a în­ce­put să spună, le spune clar, di­rect și tare. Sper să se audă până la toți ro­mâ­nii. Iată dis­cur­sul lui de la șe­dința de schim­bare a CSM. Am con­si­de­rat că me­rită con­sem­nat și păstrat.

CSM este ga­ran­tul in­de­pen­den­ței Jus­ti­ției. In­de­pen­dența Jus­ti­ției în­seamnă că ni­meni nu tre­buie să se ames­tece în treaba ju­de­că­to­ri­lor și pro­cu­ro­ri­lor. Și ni­meni nu este dea­su­pra le­gii (…) Sunt unii că­rora le con­vine să fie dea­su­pra le­gii și mă re­fer la aceia care, de re­gulă, au func­ții pu­blice. O de­mo­cra­ție fără in­de­pen­dența Jus­ti­ției, fără stat de drept nu există. Sis­te­mul Jus­ti­ției nu are cum să-și păs­treze sin­gură in­de­pen­dența. Ce­le­lalte struc­turi ale sta­tu­lui tre­buie să ajute ca să fie păs­trată in­de­pen­dența Jus­ti­ției. Sta­bi­li­ta­tea și se­cu­ri­ta­tea Ro­mâ­niei sunt po­si­bile nu­mai cu un stat de drept, cu o Jus­ti­ție independentă.

Dvs. ( mem­brii CSM ‑n.n.) nu nu­mai că sun­teți cei care res­pec­tați și apli­cați le­gea, ci sun­teți re­pere mo­rale. Dvs nu tre­buie să vă izo­lați și să nu co­mu­ni­cați când nu sunt res­pec­tate le­gile, in­de­pen­dența dvs. Tre­buie să le spu­neți tare. Alt­fel, ajun­gem în si­tu­a­ții pa­ra­do­xale ca in­frac­to­rii să spună cum se face sta­tul de drept, iar dvs nu re­ac­țio­nați din mo­des­tie. Sunt po­li­ti­cieni care au im­pre­sia că dacă au un do­sar pe­nal, sunt con­dam­nați, tot sunt buni, că au luat multe voturi.

Po­li­ti­cie­nii au ten­dința de a aca­para pu­te­rea. La unii apare ne­voia ex­ce­sivă de pu­tere și atunci apare un pe­ri­col, iar dvs sun­teți che­mați să blo­cați aceste imi­x­tiuni. Când sim­țiți pre­siuni mari, fiți fermi, nu obe­dienți! Re­fu­zați imi­x­tiu­nea po­li­ti­cu­lui. Doar așa pu­tem con­strui o Ro­mâ­nie demnă, o de­mo­cra­ție pu­ter­nică, printr‑o Jus­ti­ție puternică.

(Că­tre mi­nis­trul jus­ti­ției) Dom­nule mi­nis­tru, nu mi‑o lu­ați în nume de rău, ați spus că tre­buie să lu­ați în dis­cu­ție am­nis­tia și gra­ți­e­rea.(…) Tare mă tem că sunt po­li­ti­cieni ur­mă­riți, con­dam­nați pe­nal, care ar sa­luta o ast­fel de lege pen­tru că i‑ar scăpa de toate pro­ble­mele. (…) Nu pot să nu văd că pre­șe­din­tele Ca­me­rei De­pu­ta­ți­lor este un con­dam­nat pe­nal și cu o ur­mă­rire pe­nală în curs, că pre­șe­din­tele Se­na­tu­lui este o per­soană tri­misă în ju­de­cată pen­tru min­ciună pe­nală. Asta, doam­ne­lor și domni­lor, este ceea ce nu­mesc eu cir­cum­stanțe îngrijorătoare(…)

Dacă sunt ac­cep­tate legi care am­nis­ti­ază și gra­ți­ază, pre­ce­den­tul creat ar duce la dis­pa­ri­ția ega­li­tă­ții în fața le­gii, ar duce Ro­mâ­nia pe o tra­iec­to­rie care o în­de­păr­tează de va­lo­rile eu­ro­pene, de va­lo­rile euro-atlan­tice în care cred ma­rea ma­jo­ri­tate a ro­mâ­ni­lor. Un ast­fel de de­mers — o lege a am­nis­tiei și gra­ți­e­rii care ar spăla pă­ca­tele nu nu­mai unor hoți, care pot fi pe­ri­cu­loși (…), dar care ar albi do­sa­rele po­li­ti­cie­ni­lor — ar fi o ca­tas­trofă pen­tru de­mo­cra­ția ro­mâ­nească. Dacă ar exista o ast­fel de ini­ția­tivă, eu m‑aș opune cu toată gre­u­ta­tea și pu­te­rea func­ției pre­zi­den­ți­ale. Sper să nu fie ca­zul și, ca să re­du­cem pro­ba­bi­li­ta­tea unui ast­fel de de­mers, am spus aceste lu­cruri în pu­blic, în fața dum­ne­a­voas­tră, care cu si­gu­ranță că le veți cân­tări așa cum se cuvine.

Dacă le­gile vor fi apli­cate ri­gu­ros de că­tre ma­gis­trați, in­frac­to­rii vor avea de ce să se teamă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.