Cu puțină prostie ajungi la guvernare

10 ianuarie 2017

Pe la în­ce­pu­tul lui de­cem­brie, în plină cam­pa­nie elec­to­rală, când gu­ver­nul teh­no­crat tre­buia desfi­in­țat, dom­nul Drag­nea de­clara ri­tos pe la nu‑ș’ ce post de televiziune:

În 2016 sun­tem în si­tu­a­ţia în care 19 mi­li­arde de lei din 38 de mi­li­arde, pe care îi are la dis­po­zi­ţie gu­ver­nul, nu se chel­tuie pe in­ves­ti­ţii. Mi­li­arde de lei rămân ne­chel­tuiţi la gu­vern. Sun­tem la de­fi­cit bu­ge­tar 0,4%, până la 2,5% mai este su­fi­cient. (…) Poţi să jus­ti­fici în orice fel lipsa per­for­manţei, dar dacă stai cu ser­ta­rele pline de bani şi spui că nu sunt bani… Sunt mi­li­arde de lei care rămân necheltuiţi.

Care va să zică stu­di­ase ‘mne­a­lui și ci­ra­cii de la PSD si­tu­a­ția bu­ge­tu­lui și ob­ser­vau cât de in­com­pe­tenți sunt teh­no­cra­ții. Lasă, nu‑i ni­mic — și-or fi zis pe­se­diș­tii în­flă­că­rați — vine dom’ Li­viu și ne dă nouă ba­nii ăș­tia ră­mași ne­chel­tu­iți. Dar mai trecu o lună de zile și dis­cur­sul tre­buia mu­tat că­tre tema moș­te­ni­rii grele lă­sate de gu­ver­nul teh­no­crat dom’ Drag­nea se răzgândi:

Din pă­cate Klaus Iohan­nis nu a ce­rut ex­pli­ca­ții pre­mi­e­ru­lui Cio­loș sau mi­nis­tru­lui Anca Dragu pen­tru ce s‑a în­tâm­plat la Fi­nanțe la fi­na­lul anu­lui. O să le cer eu mâine. Vom face o co­mi­sie par­la­men­tară de an­chetă pen­tru că este ile­gal ce s‑a în­tâm­plat acolo. […] Bu­ge­tul are o ga­ură de 10 mi­li­arde de lei.

Apoi mai trece o zi și, re­a­li­zând că așa o min­ciună gro­so­lană nu ține la nesfâr­șit, placa se schimbă din nou: cele 10 mi­li­arde nu mai lip­sesc. Deci ba au ră­mas bani, bani lip­sesc bani, ba sunt exact câți tre­bu­iau să fie. Cât de greu era să ceară de la Cio­loș ci­frele exacte ca să nu vor­bească prostii?

Vă dați seama cu ce pro­fe­si­o­niști avem de a face? Vă dați seama că proș­tii ăș­tia sus­țin că știu să gu­ver­neze o țară când nu‑s în stare nici să facă niște so­co­teli sim­ple pe niște ci­fre ofi­ci­ale, ușor de obținut?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.