Invitație la corupție

11 ianuarie 2017

Drag­nea vrea eli­mi­na­rea for­mu­la­ru­lui 088, pe care îl nu­mește “coș­ma­rul oa­me­ni­lor de afa­ceri”. De ce? Nu poate dormi de grija an­tre­pre­no­ru­lui ro­mân? Sau alte in­te­rese îl mână de la spate?

Prima în­tre­bare, cât se poate de le­gi­timă: în ce ca­li­tate cere așa ceva Fis­cu­lui? Pre­șe­din­tele unui par­tid nu are drep­tul să co­mande in­sti­tu­ți­i­lor de stat, pre­șe­din­tele Ca­me­rei De­pu­ta­ți­lor nici atât. Pre­mier ofi­cial nu e. Ob­ser­vați cum se com­portă ca un stă­pân: dă dis­po­zi­ții peste ca­pul pri­mu­lui mi­nis­tru, într‑o to­tală sfi­dare la adresa func­țio­nă­rii nor­male a unui stat. Nici mă­car nu se obo­sește să dea im­pre­sia că res­pectă re­gu­lile cele mai elementare.

For­mu­la­rul 088 este ne­plă­cut de com­ple­tat, ca orice hâr­tie ofi­ci­ală de alt­fel. Dar el a fost con­ce­put și pen­tru a com­bate di­ver­sele forme de eva­ziune fis­cală, mai ales cele de ti­pul “firme fan­tomă”. Deci, ce fa­cem? Re­nun­țăm să lup­tăm pen­tru o eco­no­mie cu­rată, ne în­toar­cem la hai­du­ci­ile ani­lor ’90?

Răs­pun­sul PSD este da. Da, pen­tru că într‑o țară unde toată lu­mea mai cior­dește câte ceva ce­tă­țea­nul în­chide ochii la co­rup­ția po­li­ti­cie­ni­lor. Fură și ei, fu­răm și noi, sun­tem toți un po­por de hoți, dar hoți fericiți.

Ăștia‑s cei pa­tru pa­ra­me­tri ai sta­tu­lui ima­gi­nat de Drag­nea: po­meni so­ci­ale fără muncă, co­rup­ție ge­ne­ra­li­zată, na­țio­na­lism și fun­damen­ta­lism or­to­dox. Nu‑i așa că avem un vi­i­tor luminos?

Preşe­din­tele PSD, Li­viu Drag­nea a ce­rut mier­curi Fis­cu­lui să eli­mine ceea ce el a nu­mit “cor­voada nu­mită For­mu­la­rul 088”. Acesta a fost “coş­ma­rul” oa­me­ni­lor de afa­ceri şi “o po­vară birocratică”.

Ci­tește: Li­viu Drag­nea cere eli­mi­na­rea For­mu­la­ru­lui 088. Fis­cul în­cepe analiza


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.