Din Rusia, cu dragoste părintească

12 ianuarie 2017

Duma ru­sească a vo­tat pen­tru dez­in­cri­mi­na­rea bă­tă­i­lor ad­mi­nis­trate în fa­mi­lie. Ini­ția­toa­rea le­gii, Ye­lena Mi­zulina, sus­ține că ac­tu­a­lele pre­ve­deri le­gale su­b­mi­nează “drep­tul” pă­rin­ți­lor de a‑și bate co­piii. Noua lege vine la pa­chet și cu drep­tul ru­su­lui de a‑și ar­ti­cula ru­soaica în nu­mele ta­tă­lui, cu scop educativ.

Ma­dam Mi­zulina zice că pe­dep­sele pe­nale nu pot con­tra­zice sis­te­mul de va­lori al so­ci­e­tă­ții. Cu alte cu­vinte dacă po­po­rul zice că pra­ma­ti­ile tre­buie al­to­ite cu nu­iaua, nu ne apu­căm să dăm legi care să con­damne po­po­rul. Asta îmi aduce aminte de Adrian Se­ve­rin, care zi­cea că “dacă toți sun­tem co­rupți, ni­meni nu este co­rupt”. E cam ace­eași lo­gică, dacă ob­ser­vați. Cu alte cu­vinte, dacă ne apu­căm cu to­ții să ne în­jun­ghiem și să ne omorâm în­tre noi, de la un punct în­colo nici nu mai e nor­mal să fim con­dam­nați, pen­tru că în­seamnă că așa vrea poporul.

Oa­me­nii de ge­nul ăsta nu în­țe­leg ce în­seamnă stat de drept. Ei au im­pre­sia că le­gea se pli­ază pe vo­ința po­po­ru­lui in­di­fe­rent de con­se­cin­țele mo­rale și umane. Ori sta­tul de drept exact asta ga­ran­tează: că eu, ce­tă­țean al sta­tu­lui, sunt pro­te­jat de orice și ori­cine în­cearcă să-mi în­calce drep­tu­rile de fi­ință umană, li­beră și demnă.

În orice caz, asta e o știre nu­mai bună pen­tru fa­nii ru­și­lor, ăia care ne ex­plică ce gro­zav e acolo și cum ar tre­bui să lă­săm dra­cu­lui Eu­ropa ca să ne li­pim cu trup și su­flet de ve­ci­nii noș­tri, care au fost în­tot­dea­una ca­lzi și iu­bi­tori cu noi. Sper ca acești su­por­teri în­flă­că­rați ai ru­și­lor să aibă no­ro­cul să emi­greze acolo și să fie tra­tați ca niște co­pii ai lor. 😉

Un pro­iect care dez­in­cri­mi­nat vi­o­lenta do­mes­tica a tre­cut in prima lec­tura de Duma de stat ru­seasca. In fa­voa­rea le­gii au vo­tat 368 de par­la­men­tari, unul sin­gur fi­ind împotrivă.

Ci­tește: Duma ru­seasca a vo­tat pen­tru dez­in­cri­mi­na­rea ba­ta­i­lor ad­mi­nis­trate in fa­mi­lie. Ini­ti­a­toare: Le­gea ac­tu­ala su­b­mi­neaza “drep­tul” pa­rin­ti­lor de a‑si bate co­piii — In­ter­na­tio­nal — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.