Cina cea de fală

20 ianuarie 2017

Dom­nul Li­viu Drag­nea ne po­ves­tește prin in­ter­me­diul pa­gi­nii sale de Fa­ce­book des­pre ui­mi­toa­rele sale aven­turi în Sta­tele Unite. Fi­rește, as­pec­tul cel mai im­por­tant este par­ti­ci­pa­rea sa la ce­re­mo­n­i­ile de în­ves­tire a no­u­lui pre­șe­dinte ame­ri­can. Iată ce ne spune el:

Aseară am avut onoa­rea de a par­ti­cipa, îm­pre­ună cu pre­mi­e­rul So­rin Grin­deanu, la o cină în for­mat res­trâns ală­turi de Pre­șe­din­tele ales al Sta­te­lor Unite ale Ame­ri­cii, dom­nul Do­nald Trump. I‑am trans­mis pre­șe­din­te­lui do­rința noas­tră de a duce par­te­ne­ri­a­tul stra­te­gic din­tre Ro­mâ­nia și SUA la un alt nivel. Pre­șe­din­tele Do­nald Trump mi‑a răs­puns: “We will make it ha­ppen! Ro­ma­nia is im­por­tant for us!”. A fost un di­a­log cald și deschis.

Hai să cla­ri­fi­căm câ­teva aspecte.

Unu: par­ti­ci­pa­rea la o ast­fel de cină nu se face de­cât pe baza unei in­vi­ta­ții plătite cu bani grei. Nu e un se­cret pen­tru ni­meni, ti­pul ăsta de co­lec­tare de fon­duri este pu­blic și ofi­cial în Sta­tele Unite. Dacă plă­tești pen­tru a par­ti­cipa la o cină, nu prea poți să spui că ai avut onoa­rea, ci mai de­grabă că ai avut nu­me­ra­rul ne­ce­sar. Onoare ar fi fost dacă te in­vita Trump fără să te coste, dacă ar fi ți­nut el mor­țiș să ci­nezi cu el.

Doi: ar fi bine ca Dom­nul Drag­nea să cla­ri­fice la care alt nivel vrea să ducă par­te­ne­ri­a­tul stra­te­gic. Pen­tru că, din ceea ce se vede în țară, e vorba de un nivel mult mai jos. Nu poți s‑o faci pe cam­pi­o­nul par­te­ne­ri­a­te­lor cu SUA când acasă ești cri­ti­cat de am­ba­sa­do­rul lor pen­tru slă­bi­rea sta­tu­lui de drept și îm­pie­di­ca­rea lup­tei an­ti­co­rup­ție, as­pecte la care ei sunt foarte atenți. Sau mai bine zis poți dacă ești fie prost, fie ne­sim­țit. Fie ambele.

Trei: ba­nii pen­tru cină și de­pla­sa­rea în Sta­tele Unite au fost plătiți de par­tid, deși ini­țial Drag­nea ex­pli­case că se va de­conta de la Ca­mera De­pu­ta­ți­lor. Ghi­nion, nu se poate, că se tre­zește cu un alt do­sar pen­tru abuz în ser­vi­ciu cu pre­ju­di­cii de vreo câ­teva sute de mii de euro, de care nu l‑ar scapa nici or­do­nanța pe care și‑a fabricat‑o sin­gur. Deci un spon­sor im­por­tant al par­ti­du­lui a dat bă­nu­țul gros pen­tru plim­ba­rea asta, fi­na­li­zată cu trei poze de ra­hat, miș­cate și ne­clare, cu care nu‑i poate im­pre­siona de­cât pe Mir­cea Ba­dea și pe Gâ­dea. În­tre­ba­rea in­te­re­santă este alta: de ce ar da atâ­ția bani un spon­sor pen­tru glo­ria de car­ton a unui om lip­sit de vi­i­tor po­li­tic? Ce ur­mează să pri­mească în schimb? Pen­tru că ni­meni nu aruncă cu ba­nii după câini, nu?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.