Războiul a început

24 ianuarie 2017

V‑am spus zi­lele tre­cute că răz­bo­iul din­tre PSD și Iohan­nis abia în­cepe și că el nu se va ter­mina cu un com­pro­mis con­for­ta­bil. Dacă până acum s‑au au­zit doar zăn­gă­ni­tul să­bi­i­lor, acum fi­e­care își cheamă armata.

Ob­ser­vați cât de bine a evi­tat trans­for­ma­rea dez­ba­te­rii într‑o gâl­ceavă na­țio­nală: nu a anun­țat re­fe­ren­dum pe tema gra­ți­e­rii, ci a ri­di­cat miza dis­cu­ției mult mai sus. Ur­mează să ve­dem cum va fi for­mu­lată în­tre­ba­rea (sau în­tre­bă­rile) de la re­fe­ren­dum în așa fel în­cât con­clu­zi­ile re­fe­ren­du­mu­lui să nu poată fi răs­tăl­mă­cite ulterior.

Pro­blema e că Iohan­nis e sin­gur. PNL e într‑o de­grin­go­ladă to­tală, in­ca­pa­bil să‑l ajute efi­cient. Și mai mult ca si­gur în rân­du­rile li­be­ra­li­lor sunt unii care în se­cret spri­jină ideea gra­ți­e­rii pen­tru că ei în­șiși au pro­bleme pe­nale. USR e încă o gru­pare de po­eți. Sin­gu­rul spri­jin pe care îl poate primi e din par­tea noas­tră, a ce­lor care do­rim ca Ro­mâ­nia să iasă din sta­rea asta de re­pu­blică ba­na­nieră în care ne îm­pinge PSD.

Dacă vrem să câști­găm acest răz­boi tre­buie să fim so­li­dari și de­ter­mi­nați, pen­tru că de par­tea cea­laltă avem o masă com­pactă de spă­lați pe cre­ier care exe­cută la co­mandă or­di­nele pri­ma­ri­lor PSD. PSD are de par­tea lui și un ar­se­nal me­dia for­mi­da­bil, cu o pe­ne­trare imensă la mase: te­le­vi­ziu­nile tip la­trină. Vor îm­proșca cu min­ciuni și vor ma­ni­pula la cote in­cre­di­bile. Prin re­țe­lele so­ci­ale va tre­bui să con­tra­ca­răm asta. Și mai ales tre­buie să ne mo­bi­li­zăm la vot. Va fi greu, dar nu imposibil.

Ne bă­găm?

As­tăzi, pre­șe­din­tele a trans­mis o scri­soare pre­șe­din­ți­lor ce­lor două Ca­mere so­li­ci­tând con­sul­ta­rea Par­la­men­tu­lui cu pri­vire la referendum.

Ci­tește: Klaus Iohan­nis a de­clan­șat pro­ce­dura pri­vind or­ga­ni­za­rea referendumului


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.