De meserie slugă

29 ianuarie 2017

În Ro­mâ­nia a fi slugă este o ocu­pa­ție full time. Este un sta­tut pro­fe­sio­nal că­u­tat și, pare-se, apre­ciat. Nu doar de stă­pâni, ci chiar de slu­gile în­suși. A fi slugă este co­mod și pro­fi­ta­bil. De ce să te stră­du­iești să fii mai mult de atât?

Sluga nu tre­buie să-și bată ca­pul cu com­pe­ten­țele pe care tre­buie să le aibă. E de ajuns una sin­gură: obe­diența to­tală față de stă­pân. Nu are ne­voie de multe ex­pli­ca­ții pen­tru a în­țe­lege ce obiec­tive tre­buie să-și sta­bi­lească. E de ajuns un sin­gur obiec­tiv: să-și ser­vească cât mai bine stă­pâ­nul. Nu are ne­voie de ana­lize com­plexe ale re­a­li­tă­ții pen­tru a pri­cepe cum să-și ser­vească stă­pâ­nul. E de ajuns o lo­gică sim­plă: cu cât stă­pâ­nul e mai pu­ter­nic, cu atât lui, ca slugă, îi va fi mai bine.

Mi­li­oane de oa­meni s‑au așe­zat în pos­tura de slugi ale unor par­tide, ale unui sis­tem po­li­tic ba­zat pe lo­gica obe­dien­ței so­ci­ale: ți­neți-ne la pu­tere și noi vă dăm po­meni. Apa­rent a fi slugă de­vine trep­tat o me­se­rie. Iar câ­teva te­le­vi­ziuni ajută toți acești oa­meni să-și am­pu­teze zil­nic con­ști­in­țele, ca nu cumva vre­u­nii din­tre ei să aibă ac­ci­den­tale re­mu­ș­cări pen­tru că și-au pier­dut con­di­ția de oa­meni liberi.

Chiar dacă mor în pi­cioare, eu slugă n‑am de gând să mă fac.

Mem­brii Con­si­li­u­lui Na­țio­nal al Au­di­o­vi­zu­a­lu­lui (CNA) sunt slu­gile oa­me­ni­lor de par­tid care i‑au tri­mis în aceste func­ții. Este de ajuns să sub­li­niem lipsa de re­ac­ție a CNA față de pres­ta­ți­ile jur­na­lis­tice de la Ro­mâ­nia TV.

Ci­tește: Caut slugă full time! — Forbes.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.