Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
28
feb
Eu aș­tept mo­ti­va­ția Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale ca să mă lă­mu­resc în pri­vința ul­ti­mei sale de­ci­zii. Am sen­ti­men­tul că, to­tuși, lu­cru­rile merg prea de­parte. An­che­tele as­tea ale DNA, le­gate [...]
Într‑o marți di­mi­neață, în ves­ti­a­rul de la World Class, doi flă­căi discutau: - Auzi, coaie, nu mergi la schi we­e­kendu’ ăsta? — Nu merg, fră­ți­oare. Nu merg. Am pro­gram cultural. — Ce cultural? — Fa­cem city [...]
27
feb
Criză mare de bani la gu­vern, monșer! De unde să scoată atâ­ția bani câți pro­mit ei să dea? Așa că orice mână de aju­tor e bi­ne­ve­nită. Gabi Fi­rea sare în aju­to­rul par­ti­du­lui și zice că face ea cen­tura [...]
23
feb
Fo­rest Stewar­d­ship Co­un­cil, pe scurt FSC, și‑a re­tras cer­ti­fi­ca­rea acor­dată gru­pu­lui Schwei­gho­fer Ho­l­zin­dus­trie și s‑a dez­a­so­ciat de această com­pa­nie. Ști­rea a fă­cut deja ceva vâlvă în [...]
Mi­hai Chi­rica, pri­ma­rul Iași­u­lui și vo­cea din par­tid care a cri­ti­cat ac­țiu­nile gu­ver­nu­lui și con­du­ce­rii PSD, a fost de­mis din toate func­ți­ile pe care le avea. Pa­ra­do­xal, afir­ma­ți­ile pe care [...]
22
feb
Am fă­cut o mică in­fo­gra­fie sim­pli­fi­cată, ca să în­țe­leagă toată lu­mea. Poate că e mai su­ges­tivă de­cât un [...]
21
feb
O ob­ser­va­ție foarte co­rectă, pe care am citit‑o pe net: având în ve­dere că or­do­nanță 13 a fost res­pinsă azi în ca­mera de­pu­ta­ți­lor, re­zultă ca de­pu­ta­tul Cior­da­che a vo­tat [...]
Toate avan­ta­jele, în 5 pași simpli.
20
feb
Li­viu Avram, jur­na­lis­tul de la Ade­vă­rul, pu­blică pe Fa­ce­book o fo­to­gra­fie a unui te­ren de fo­tbal con­struit în co­muna Brus­turi, ju­de­țul Bi­hor. Ce‑l face re­mar­ca­bil este am­pla­sa­rea foarte [...]
Dragi mi­logi, în ne­mai­po­me­nita sa mă­ri­ni­mie PSD vă dă gra­tu­i­tate la bi­le­tele de tren in­di­fe­rent de tra­seul pe care cir­cu­lați. Să zi­ceți mersi și să nu mai ie­șiți l pro­teste, că dacă se [...]
În­cep să cred că cei din PSD sunt sin­cer con­vinși că pro­tes­tele au fost or­ga­ni­zate de că­tre ci­neva. Ceea ce nu știu exact este de că­tre cine. Și atunci con­stru­iesc fel și fel de sce­na­rii. Acum nu mai e [...]
19
feb
Săp­tămâna asta a fost pu­bli­cata mo­ti­va­ția com­ple­tu­lui de ju­de­că­tori în ca­zul con­dam­nă­rii lui Li­viu Drag­nea. Este vorba de do­sa­rul Re­fe­ren­du­mul, în care li­de­rul PSD a fost con­dam­nat la 2 [...]
17
feb
Un foarte in­te­re­sant in­fo­gra­fic re­a­li­zat de cei la Mo­ni­tor So­cial arată că, din­tre toate ca­te­go­ri­ile so­ci­ale afec­tate de să­ră­cie, cel mai mult au be­ne­fi­ciat de ade­ra­rea la UE per­soa­nele [...]
14
feb
Ma­rele po­li­ti­cian Li­viu Drag­nea a pus ba­zele unei co­la­bo­rări fruc­tu­oase cu ad­mi­nis­tra­ția ame­ri­cană. Nu­mai că le‑a pus într-un loc greșit. Eu zic să dea fuga la Wa­shin­gton să mai în­cerce o dată. [...]
13
feb
Dragă Gabi Fi­rea, te-ai în­șe­lat com­plet în le­gă­tură cu tri­co­lo­rul pe care l‑am fă­cut du­mi­nică la guvern…
Gu­ver­nul Grin­deanu a fă­cut într‑o lună cât a fă­cut gu­ver­nul Cio­loș într-un an. Afir­ma­ția îi apar­ține, bi­ne­în­țe­les, lui Li­viu Drag­nea și se re­feră la dăr­ni­cia cu care a îm­păr­țit [...]
12
feb
Te­le­or­man are fon­duri alo­cate mai multe de­cât toate cele 6 ju­dețe din re­giu­nea nord-est. Dacă nici asta nu e proastă gu­ver­nare pe față, nu știu care mai e. Dacă nici asta nu e o do­vadă că par­la­men­ta­rii PSD [...]
11
feb
Cum s‑ar zice: Drag­nea a dat, Drag­nea a luat, fie nu­mele Drag­nea binecuvântat. Pen­tru ăia care ați vo­tat cu PSD: fra­ie­ri­lor, cre­deați că eco­no­mia func­țio­nează după mof­tu­rile unui in­frac­tor de [...]
10
feb
Care l‑ați vă­zut pe măs­că­ri­ciul ăsta la pro­teste, în­tre­bând de or­do­nanță, că eu cred că‑l luam la palme dacă‑l prin­deam prin­tre noi? Ăsta minte la fel cum respiră. Fos­tul mi­nis­tru al Jus­ti­tiei [...]
Nu știu dacă e pen­tru prima dată sau s‑a mai în­tâm­plat în tre­cut, dar New York Ti­mes, acel New York Ti­mes, scrie ar­ti­cole des­pre Ro­mâ­nia în limba română. Noi am fă­cut să se în­tâm­ple asta, re­năs­când [...]
9
feb
Vă amin­tiți ce ne spu­nea ma­dam mi­nis­tru de la in­terne când a fost în­tre­bată ce știe des­pre ad­mi­nis­tra­ție in­ternă? Că a în­vă­țat de la cel mai bun pro­fe­sor, Li­viu Dragnea. No, acuma ve­dem ce‑a [...]
Ora 15:00 Mi­nis­trul Cior­da­che și‑a dat de­mi­sia. Există o ta­bără anti-Drag­nea în PSD? De aia l‑au îm­pins în afara gu­ver­nu­lui? To be continued…
Ora 14:00 Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală a res­pins ca in­ad­mi­si­bilă se­si­za­rea Avo­ca­tu­lui Po­po­ru­lui re­fe­ri­toare la OUG 13. Mo­ti­vul: or­do­nanța este abro­gată. Ex­pli­ca­ție: ju­de­că­to­rii CCR [...]
8
feb
Băi, eu in­sist în pros­tia mea: îmi place Mi­hai Chi­rica, șe­ful PSD Iași, care a spus că după pro­tes­tele din ul­tima vreme PSD a scă­zut cu 23% în son­daje. Fiți atenți ce îi răs­punde lui Drag­nea care zice că PSD [...]
Exact la asta mă gân­deam eu acum 2–3 zile: cum ar fi să le dea Iohan­nis un ceai cald ame­ți­ți­lor ălora care pro­tes­tează în fața Co­tro­ce­ni­u­lui? Oare l‑ar ac­cepta sau l‑ar arunca pe jos pen­tru că e de la [...]
Ora 14:00 Ro­mâ­nia — PSD 0–1 CCR de­cide că nu există con­flict ju­ri­dic de na­tură con­sti­tu­țio­nală în­tre pu­te­rile sta­tu­lui. Gu­ver­nul a ac­țio­nat le­gal în sfera lui de com­pe­tență de a [...]
Eu îl sus­pec­tez de mai multă vreme pe But­u­noiu ăsta că e un prost în­gâm­fat, dar ga­giul ține mor­țiș să-mi de­mon­streze că e și mi­ze­ra­bil. În ar­ti­co­lul de mai jos, in­di­vi­dul face apo­lo­gia [...]
Aflai și eu că avem op­țiune de Fake News pe FB și m‑am gân­dit să dau de știre și al­tora. Acum avem cum să lup­tăm cu site-urile ale cre­tine care îm­bâc­sesc cre­ie­rii [...]
Ai e o zi im­por­tantă, se în­tâm­plă o su­me­de­nie de chestii.Se dez­bate mo­țiu­nea de cen­zură in­tro­dusă de PNL-USR îm­po­triva gu­ver­nu­lui. Rămâne e vă­zut dacă unii par­la­men­tari PSD vor face frondă [...]
6
feb
Nu sunt bani su­fi­cienți nici pen­tru po­meni, de unde să mai rămână și pen­tru autos­trăzi? Și iar o să au­zim că Re­na­ult mută pro­duc­ția în Ma­roc dacă nu are autos­tradă pen­tru li­vra­rea ma­și­ni­lor [...]
Nu pri­ce­peam eu de ce s‑a apu­cat Mul­tPrea­Fe­ri­ci­tul să dea cu ca­zmaua în PSD, după ce au fost me­reu în tan­de­muri dră­găs­to­ase prin toate cam­pa­ni­ile elec­to­rale. Mă gân­deam că pe șe­ful de la BOR [...]
5
feb
Am pu­tea să‑l ase­muim pe Drag­nea cu Ii­sus. Ne‑a vin­de­cat de ne­im­pli­care ci­vică, lu­ând asu­pra lui toate pă­ca­tele ce­lor care nu s‑au dus la vot. Mai avem să‑l răs­tig­nim, în­tre doi tâ­lhari. Mă [...]
4
feb
Mă mai în­treabă lu­mea de ce scriu pe blog dacă n‑am nici un fel de re­clamă sau vreo formă de câștig din asta. Răs­pun­sul e sim­plu: vo­ca­ția. Am și do­vada că am avut de mic această în­cli­na­ție. Altă [...]
Nu știu ce cre­deți voi, dar mie îmi place tot mai mult acest om. Ai cu cine vorbi. N‑oi fi de acord cu toate opi­ni­ile sale po­li­tice, dar e ra­țio­nal și are bun simț. Așa ar tre­bui să arate [...]
Vă mul­țu­mesc că acum ie­șiți în stradă. Dar vă in­vit să fiți in­te­li­genți și să în­vă­țați din ero­rile tre­cu­tu­lui. Poate că în de­cem­brie, la vot, v‑ați zis în si­nea voas­tră că PNL e de ra­hat. [...]
De­cla­ra­ție fă­cută de cu­rând pen­tru dcnews.ro: ”Pot spune că mem­brii și sim­pa­ti­zan­ții PSD nu mai pot fi ți­nuți în frâu, oa­me­nii vor să iasă în stradă pen­tru a‑și ex­prima dez­a­pro­ba­rea [...]
3
feb
Mie așa mi s‑a pă­rut, că dom’ Li­viu, cră­i­șo­rul te­le­or­mâ­nean, e pri­e­ten la toartă cu Trump. N‑a fost el in­vi­tat la cina aia șme­cheră unde s‑au bă­tut pe bu­rtă și și-au fă­cut poze? E clar că [...]
Oa­meni buni, nu știu cum pri­viți voi aceste ges­turi, dar eu mă simt ex­trem de în­cu­ra­jat. Ro­mâ­nia se nor­ma­li­zează, iar sem­nul ma­tu­ri­tă­tii vine de la ge­ne­ra­ți­ile pe care mulți le cred [...]
2
feb
Ce n‑am în­țe­les noi este ce în­seamnă stat de drept în vi­ziu­nea PSD: un stat în care ei au drep­tul să facă ce au chef. Vi­ce­pre­șe­din­tele PSD Ro­vana Plumb a de­cla­rat că so­cial-de­mo­cra­ții au spus [...]
Eu cred că Drag­nea e fi­ert și se agață acum cu dis­pe­rare de ul­ti­mul pai prin această așa-zisă con­sul­tare cu li­de­rii din țară ai PSD-ului. Pen­tru ori­cine ju­decă pu­țin e evi­dent că li­de­rii ju­de­țeni [...]
Ce zice Drag­nea: Mă doare‑n cur de pro­tes­tele voas­tre. Câi­nii la­tră, ur­sul merge. Ce zic eu: Nea Li­vi­ule, se văd frun­zele de la morcov. Nu ple­căm din stradă de­cât după ce re­tragi [...]
În mai 2016 Drag­nea avea cu to­tul altă opi­nie des­pre mo­di­fi­ca­rea co­du­lui pe­nal prin or­do­nanțe de [...]
Am gă­sit o do­cu­men­tare su­mară fă­cută de pre­șe­din­tele Li­gii Stu­den­ți­lor din Iași, Sil­vian-Ema­nuel Man, des­pre in­cri­mi­na­rea abu­zu­lui în ser­vi­ciu în alte țări. Ca să cla­ri­fi­căm [...]
Nu tre­buie de­cât să con­ti­nuăm, șan­dra­maua lui Drag­nea se cla­tină tot mai tare. Mi­nis­trul pen­tru Me­diul de Afa­ceri Flo­rin Jianu a anu­nţat, joi di­mi­neaţă, că de­mi­sio­nează din Guvern. Ci­tește: [...]
Există oa­meni onești în PSD. Nu știu dacă sunt mulți sau pu­țini, nu știu dacă sunt ma­jo­ri­tari sau mi­no­ri­tari. În­clin să cred că cea de‑a doua va­ri­antă e ade­vă­rată. Dar vo­cea lor ar tre­bui să se audă [...]
1
feb
Avo­ca­tul Po­po­ru­lui nu minte în le­gă­tură cu fap­tul că nu poate ataca or­do­nanța gu­ver­nu­lui, ci co­mite cu bună ști­ință, sub ochii noș­tri, un abuz în ser­vi­ciu. Ac­tu­ala de­fi­ni­ție a le­gii [...]
Băse are drep­tate. Nu m‑am gân­dit la as­pec­tul ăsta, dar nici nu lu­crez la mi­nis­te­rul jus­ti­ției, deci nu-mi stă min­tea la așa ceva. Su­per-pro­fe­si­o­niș­tii ăia, în frunte cu Cior­da­che, tre­bu­iau însă [...]
Bine zice Alex Mi­hă­i­leanu. Există un sin­gur loc unde pu­tem emi­gra: în Piața Vic­to­riei. Șo­bo­la­nii vor ceda până la urmă. N‑au în­co­tro, toată lu­mea (cu ex­cep­ția pros­ti­mii pe­se­diste) a pus [...]
Pam, pam! Treaba în­cepe să se complice. Con­fe­de­ra­tia Na­tio­nala Sin­di­cala Car­tel ALFA cere gu­ver­nu­lui sa re­traga Or­do­nanta 13/2017, care mo­di­fica Co­dul pe­nal si Co­dul de Pro­ce­dura Pe­nala, po­tri­vit [...]
Nu știu dacă ați se­si­zat, dar or­do­nanța asta de ur­gență este dată cu re­fe­rință cir­cu­lară (cum ar zice IT-iș­tii): se dez­in­cri­mi­nează pe sine. Adică zice că nu con­sti­tuie abuz în ser­vi­ciu să dai legi [...]
Ni­mic bun nu poate ieși din în­tâm­plă­rile zi­lei de ieri. Nici stat de drept nu se poate chema că mai avem, dacă func­țio­na­rii pu­blici ne pot fura fără con­se­cințe, cu con­di­ția s‑o facă pe proș­tii la [...]