Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
28
apr
E vre­mea de filme de-alea non-co­mer­ci­ale. Ăș­tia de sun­teți ama­tori de ci­nema bun, de filme cu nis­cai pro­fun­zime ar­tis­tică, aflați că e vre­mea noastră. La filme, cinefili! PS Dați-mi voie să sa­lut pre­zența [...]
Stai, că eu nu prea în­țe­leg. SUA, adică NATO, des­fă­șoară trupe ca să apere kur­zii de Tur­cia, adică de NATO. NATO se luptă cu NATO? Ci­tește: SUA desfă­şoară trupe la gra­nița Tur­ciei pen­tru a‑i apăra [...]
În pă­du­ri­cea de lângă gara Bă­neasa, la nici zece me­tri de lo­cul unde lu­mea își par­chează ma­și­nile, ză­rită prin­tre frun­zele tu­fi­șu­ri­lor în care pri­mă­vara se dez­lăn­țuie ver­nil, o [...]
Pre­șe­din­tele ame­ri­can este o ine­pu­i­za­bilă sursă de umor sur­prin­ză­tor și în­gri­jo­ră­tor în egală mă­sură. Ul­tima sa perlă este de­cla­ra­ția des­pre aș­tep­tă­rile sale cu pri­vire la func­ția [...]
27
apr
Vai, sunt așa de bu­cu­ros că mi‑a zis Ol­guța că nu mă lasă să mor de foame sau să fiu scla­vul cuiva, că-mi vine să țip de fe­ri­cire. Cre­deam că a ui­tat de mine și mă lasă să fiu abu­zat de [...]
26
apr
Au și ame­ri­ca­nii un Drag­nea al lor. La fel de po­pu­lar, deș­tept și în-toate-priceput. Aceasta va fi ”pro­ba­bil cea mai mare scă­dere de im­po­zite din is­to­rie”, a anu­nţat preşe­din­tele Trump în­suşi [...]
25
apr
Pe mine mă în­cearcă un sen­ti­ment că agi­ta­ția lui nea Bă­sescu în sal­va­rea Ele­nei Udrea are le­gă­tură cu ce­le­brul gest la nas. Va mai adu­ceți aminte? În par­la­ment, când se dis­cuta ares­ta­rea ei, Elena [...]
Sunt to­tal de acord cu ta­xi­me­triș­tii care vor scoa­te­rea în afara le­gii a ce­lor de la Uber. Au drep­tate, do­m’le, unde s‑a mai au­zit să nu plă­tești taxă de li­cență pen­tru taxi? Dar pro­pun [...]
24
apr
E o re­clamă la ra­dio pe care tot o aud în ul­tima vreme. Câ­teva tipe stau de vorbă. Una o în­treabă pe alta dacă s‑a re­zol­vat pro­blema. Da, zice tipa, am luat Co­lon Pro­tect. Ce­le­lalte du­dui în­cep să chi­țăie [...]
Toată viața lui, Ilie  Năs­tase a trăit pe seama ex­tra­or­di­na­ru­lui său ta­lent spor­tiv. De ani de zile toți cei care îl cu­nosc îi gă­sesc scuze pen­tru com­por­ta­men­tele scan­da­loase pen­tru că a fost un [...]
11
apr
Ima­gi­nea pu­blică pe care o cre­ează fa­mi­lia Trump este in­cre­di­bilă. Aflăm acum că bom­bar­damen­tul din Si­ria s‑ar pu­tea să se fi în­tâm­plat pen­tru că Ivanka era în pe­ri­oada aia a lu­nii și, fi­ind [...]
10
apr
În­tre­ba­rea de o sută de puncte este: cum a re­u­șit un puști de 14 ani să scape de po­li­ție mai bine de 50 de ki­lo­me­tri? Cum a do­bân­dit abi­li­tă­țile de șo­fer ne­ce­sare pen­tru a stă­pâni o [...]
7
apr
Să mă lă­mu­rească și pe mine ci­neva: ches­tia asta, așa zis tra­di­țio­nală, cu chi­pul prea-fe­ri­ci­tu­lui pe clo­pot nu se în­ca­drează la po­runca a doua, aia cu “să nu-ți faci chip cio­plit”? Că mie, ca un pă
4
apr
Ma­dam Fi­rea e o țoapă care și‑a fă­cut o ca­rieră mân­când borș pe la o te­le­vi­ziune, după care și‑a fa­bri­cat noi com­pe­tențe: scri­i­toare, eco­no­mistă, om de afa­ceri, cân­tă­reață, [...]
Toc­mai vă spu­neam zi­lele tre­cute că, dacă des­chizi ba­ie­rele pun­gii bu­ge­tu­lui, toată lu­mea va vrea sa­la­rii mai mari și nu se știe unde și când se vor opri lu­cru­rile. Au fost pro­fe­so­rii, me­di­cii, apoi [...]
Ra­re­ori poți sa vezi o mos­tră de pros­tie și lipsă de di­plo­ma­ție la un ase­me­nea nivel cum de­mon­strează Trump. În fi­e­care zi mă con­vinge că e pro­ba­bil cel mai prost pre­șe­dinte al SUA, nu doar din [...]
1
apr
Bă doam­ne­lor și domni­lor, a luat‑o lu­mea razna rău de tot! Eu îmi fă­ceam griji pen­tru ro­mâni, dar se pare că fe­no­me­nul e ceva mai larg. În Ser­bia vor fi mâine ale­geri pre­zi­den­ți­ale și pe lo­cul doi în [...]
Ro­mâ­nii au în­țe­les se pare cum se re­zolvă pro­ble­mele când în frun­tea ad­mi­nis­tra­ției pu­blice se află hoți și șme­cheri: în stradă, pu­nând pre­siune pe ei. Marş de pro­test sâm­bătă în [...]
Bra­vos, Kha­led! Ține‑o tot așa. Iar noi, noi ce fa­cem, dragi com­pa­tri­oți? Ne mân­drim și noi cu ar­de­lea­nul nos­tru? Că ăsta e spor­tul na­țio­nal la ro­mâni: stăm în cur pe ca­na­pea, gân­gă­vim [...]