Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
mai
Asta e ști­rea zi­lei! Mi­nis­trul tu­ris­mu­lui ne pre­gă­tește un nou brand de țară, in­spi­rat pro­ba­bil din pro­fi­lul ale­gă­to­ru­lui ti­pic pe­se­dist. În esență vom co­mu­nica lu­mii că ro­mâ­nii [...]
25
mai
După ce a fă­cut o tâm­pe­nie mare cât or­go­liul ei de pse­udo-pri­mă­riță ato­tști­utoare blo­când tra­fi­cul pe DN1 într‑o zi de ma­ximă aglo­me­ra­ție, du­amna Gabi Fi­rea nu se lasă. Pre­o­cu­pată să nu [...]
24
mai
Nu de­mult, Do­nald Trump spu­nea că ar fi ono­rat să se în­tâl­nească cu Kim Jong-un dacă s‑ar ivi oca­zia. Acum îl ca­te­go­ri­sește ca nebun. Să pu­nem cap la cap in­for­ma­ți­ile. Cine este ono­rat să se [...]
La mar­ke­ting. In­ter­sec­ția Mi­hai Bravu cu [...]
19
mai
Azi s‑a inau­gu­rat banda spe­cială pen­tru auto­buze în­tre in­ter­sec­ția Bă­neasa și Fân­tâna Mi­o­rița. Are stâlpi se­pa­ra­tori montați, to­tul e la lo­cul lui. Ghici cine cir­culă pe banda aia? Da, așa e. [...]
Am o cu­ri­o­zi­tate: când a fost ul­tima oară când ai cum­pă­rat ceva pen­tru că ai au­zit re­clama la ra­dio? Pen­tru că eu n‑am cum­pă­rat nici­o­dată ni­mic pe baza unei re­clame ra­dio. Și am o bă­nu­ială că [...]
18
mai
Nu‑i vorbă, apre­ciez că pre­șe­din­tele nos­tru e iu­bi­tor de ani­male și nu se duce să le îm­puște doar ca să-și li­niș­tească in­cer­ti­tu­di­nile per­so­nale le­gate de pro­pria mas­culi­ni­tate, cum zic [...]
17
mai
Vești bune de la fra­ții noș­tri ruși, cu care se­mă­năm al dra­cu­lui de tare din anu­mite puncte de ve­dere. Cum ar fi pa­siu­nea pen­tru pă­hă­rel și in­ge­ni­o­zi­ta­tea so­lu­ți­i­lor improvizate.Just a “no [...]
15
mai
Li­viu Drag­nea ține un dis­curs cu oca­zia zi­lei cos­tu­lui po­pu­lar. Și zice că lui îi place ziua por­tu­lui po­pu­lar, pen­tru că în­seamna ro­mâ­nism. Vai, dar ce pro­fund! Nu m‑aș fi gân­dit. Pen­tru mine [...]
14
mai
Ieri am avut un soi de pre­mo­n­i­ție că fi­nala de la Ma­drid avea să fie me­mo­ra­bilă într-un fel pe care nu știam să‑l ex­plic și, con­trar obi­ce­iu­ri­lor mele, am des­chis te­le­vi­zo­rul și am ur­mă­rit [...]
13
mai
Lângă mul­tele aiu­reli care ne ies pe gură în ul­tima vreme, a mai apă­rut una: fo­lo­si­rea greșită a cu­vân­tu­lui ast­fel. Și nu doar în vor­bi­rea “stră­zii”, ci bine-mersi în re­cla­mele di­fu­zate la [...]
11
mai
Drag­nea zice că pla­fo­na­rea in­dem­ni­za­ți­i­lor pen­tru creș­te­rea co­pi­i­lor nu i se pare o idee bună. Grin­deanu sus­ține ace­lași lu­cru. Nu­mai du­amna Lia Ol­guța o ține langa cu ideea asta. Vă [...]
Eu pri­cep că fu­ma­tul e o ne­no­ro­cire pen­tru să­nă­tate și că e bine să des­cu­ra­jăm prin toate mij­loa­cele obi­ce­iul ăsta ne­să­nă­tos. In­clu­siv prin in­ter­zi­ce­rea fu­ma­tu­lui în spa­ții [...]
10
mai
De la în­ce­pu­tul anu­lui, de când PSD a pre­luat efec­tiv pu­te­rea, su­biec­tul gra­ți­e­rii câ­torva po­li­ti­cieni a fost ne­lip­sit din dez­ba­te­rea pu­blică. Zi de zi ace­leași lu­cruri au fost spuse și [...]
Și asta se va în­tâm­pla foarte cu­rând, cam într‑o lună de-acuma îna­inte. Știu si­gur, nu e loc de în­do­ială, am aflat de la du­amna Lia Ol­guța. Iar ea si­gur este foarte deș­teaptă, pen­tru că nu­mai așa se [...]
7
mai
Pen­tru toți eco­na­ziș­tii din Ro­mâ­nia, ăia care strigă că nu mai tre­buie să tă­iem nici mă­car o frunză din pă­duri și care vor Ro­mâ­nia trans­for­mată într-un mare parc na­țio­nal păzit cu pușca în mână, [...]
Zi­lele as­tea am dat peste me­sa­jul ăsta de la voi. Mi‑a plă­cut, are emo­ție, are ima­gine, are o po­veste, are tot ce‑i tre­buie. De aia mi-am zis ca poate ar fi bine să‑l pun aici ca să‑l vadă și alții. Voi [...]
5
mai
Nu mă zdro­besc după logo-ul Bu­cu­rești­u­lui dat câști­gă­tor de co­mi­sia pri­mă­riei. E în­zor­zo­nat, com­pli­cat, îți fură aten­ția și‑o con­cen­trează pe des­ci­fra­rea de­se­nu­lui hi­e­ro­gli­fic [...]
3
mai
Pe net cir­culă tot fe­lul de idi­oțe­nii, știm deja asta. Unele însă sunt îm­bră­cate în stra­iele po­le­ite ale ci­ta­tu­lui ce­le­bru. Iar lu­mea le papă pe ne­ră­su­flate și le dis­tri­buie cohor­tei de [...]
2
mai
Cum s‑ar zice, avem de a face cu to­va­ră­șul Er­do­gan Ta­yyip Re­cep, cel mai iu­bit fiu al ță­rii, pre­șe­dinte al Re­pu­bli­cii So­ci­a­liste Tur­cia, co­man­dant su­prem al for­țe­lor ar­mate, se­cre­tar [...]
1
mai
Ne­nea Ma­crou ăsta, care pre­zi­den­ți­ază gra­țios în Franța, vrea să ciu­pească și el nis­cai vo­turi de la na­țio­na­liști, din care se pare că nu e lipsă prin He­xa­gon. Și s‑a gân­dit să se răs­tească [...]