Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
29
iun
Un prim efect al im­po­zi­tă­rii pe ci­fra de afa­ceri: să zi­cem că o firmă ves­tică sau ame­ri­cană a des­chis în Ro­mâ­nia o firmă pro­prie de software, ca să-și facă apli­ca­ți­ile aici. Au an­ga­jat oa­meni, îi [...]
26
iun
Aud că pe lista de pro­pu­neri pen­tru pri­mul mi­nis­tru al PSD s‑ar găsi Mi­hai Fi­for, Mar­cel Cio­lacu și două cu­coane din Te­le­or­man, res­pec­tiv fai­moasa Car­men Dan și o oa­re­care Vi­orica Dan­cilă. Dacă [...]
25
iun
Nu sunt si­gur că noi, așa nu­mi­ții oa­meni de rând, în­țe­le­gem cât de gravă este imi­x­tiu­nea Ru­siei în ale­ge­rile din SUA, iar sen­ti­men­tul meu este că pri­vim pro­blema doar ca pe un fel de scan­dal [...]
24
iun
Mă gân­desc foarte se­rios să fac niște teste cu be­rea asta ne­pas­te­u­ri­zată, pen­tru că mă miră te­ri­bil fap­tul că are va­la­bi­li­tate des­tul de mare, de pildă 12 săp­tămâni. Ideea e că bac­te­ri­ile care [...]
La Huși, epi­sco­pul lo­cu­lui cică ar fi fost șan­ta­jat de trei pre­oți cu niște ima­gini com­pro­mi­ță­toare în care pre­a­cu­vi­o­sul se bu­cura de nu­rii unui june băr­bat. Acuma chiar și ne­vastă-sa, coana [...]
Un ar­ti­col ex­ce­lent al unui jur­na­list foarte bun, pe care îl apre­ciez de multă vreme. Cred că su­biec­tul este de ma­ximă im­por­tanță în con­di­ți­ile în care Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală dă semne evi­dente de [...]
23
iun
Dear Mr. Pre­si­dent Klaus, Con­gra­tu­la­tions for in­vi­ting Mr. Pre­si­dent Ma­cron in Ro­ma­nia. It is a great ho­nor. But, I feel obli­ged to say it, be ca­re­ful! Mr. Ma­cron se­ems to have a his­tory with wo­men of a [...]
19
iun
Încă două-trei scan­da­luri de-as­tea în PSD și n‑o să avem la pri­mă­rie în Bu­cu­rești pe du­amna Ga­briela Fi­rea, ci pe Gàbi Ter­mé­s­zet, că o să bată palma dom’ Li­viu să tre­cem la ono­mas­tica ma­ghiară [...]
Lu­ați cu va­lul eve­ni­men­te­lor, ris­căm să ui­tăm cum de­vine treaba cu gu­ver­nul Grin­deanu. De-aia zic, să re­ca­pi­tu­lăm din când în când. Va să zică dom’ So­rin e che­mat de la Ti­mi­șoara, pu­pat pe [...]
18
iun
Unii zic că de­pu­ne­rea mo­țiu­nii de cen­zură în ziua de du­mi­nică e pa­si­bilă de ne­con­sti­tu­țio­na­li­tate. Con­sti­tu­ția zice așa: ARTICOLUL 113 Moţiu­nea de cenzură (1) Ca­mera De­pu­ta­ţi­lor [...]
Zi­lele as­tea tem­pe­ra­tura po­li­ti­cii ro­mâ­nești a cres­cut la cote com­plet ne­aș­tep­tate. Im­plo­zia PSD-ului nu cred că a anticipat‑o ni­meni. Poate doar Drag­nea, când s‑a ho­tă­rât să o de­clan­șeze. [...]
16
iun
În­țe­leg că domnu’ epi­scop a fost șan­ta­jat și de aia a in­ter­ve­nit po­li­ția. Da’ sunt tare cu­rios cum e cu fil­ma­rea aia în care domnu’ epi­scop are cu­ri­o­zi­tăți ne­fi­rești le­gate de un alt [...]
Dacă aveți im­pre­sia că to­tul s‑a sfâr­șit o dată cu ex­clu­de­rea din par­tid a lui Grin­deanu și anun­țul de de­pu­nere a mo­țiu­nii de cen­zură, eu zic că nu s‑a ter­mi­nat încă. Nu­mi­rea lui Ponta ca [...]
15
iun
Vă adu­ceți aminte cu si­gu­ranță cât scan­dal a fă­cut dom­nul Drag­nea în fe­bru­a­rie des­pre ma­ni­fes­ta­ți­ile din stradă, cum se vă­i­că­rea peste tot că pre­șe­din­tele Iohan­nis des­ta­bi­li­zează un [...]
So­rin Grin­deanu cu­lege as­tăzi roa­dele ima­tu­ri­tă­ții sale po­li­tice din ia­nu­a­rie. Ceva mă face să cred că acum cinci luni de zile își va fi pus în­tre­bă­rile ne­ce­sare des­pre câtă li­ber­tate de [...]
14
iun
Nu c‑aș muri de dra­gul lui Grin­deanu, dar aici are drep­tate. Dacă Drag­nea i‑a fă­cut ca­bi­ne­tul, Drag­nea să de­mi­sio­neze pen­tru că gu­ver­nul nu merge cum trebuie. Pre­mi­e­rul So­rin Grin­deanu i‑a ce­rut [...]
11
iun
Ve­deți, domnu’ Drag­nea, ce se în­tâm­plă dacă îl su­pă­rați pe Vic­to­raș? Nu se mai im­plică ac­tiv și uite ce dan­dana iese! PSD a pier­dut in fa­voa­rea PNL pos­tul de pri­mar al ora­su­lui Targu Jiu la [...]
Pen­tru voi ăș­tia care vă ocu­pați cu fil­mu­lețe și poze sen­zațio­na­liste des­pre pă­du­rile ro­mâ­nești, agenți grini și alte aso­ci­a­ții de va­j­nici și ne­în­fri­cați eco­lo­giști, am o veste bună: am [...]
După cum pro­ba­bil știți, du­amna Gabi Fi­rea a lan­sat un con­curs de fa­țade în Bu­cu­rești. Și în mod evi­dent Bu­cu­reștiul a fost cu­prins de fre­ne­zia com­pe­ti­ției, pro­pri­e­ta­rii de clă­diri [...]
8
iun
Ne în­drep­tăm spre un nou scan­dal: pla­fo­nul pen­tru abu­zul în ser­vi­ciu. Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală toc­mai a spus că tre­buie să existe un prag clar. Și eu cred că au drep­tate. În sen­sul că, atunci când [...]
7
iun
Nu‑s eu toc­mai tâ­năr și mai port și oche­lari, dar nu mă pot ab­ține să nu spun că e o ca­te­go­rie de ta­taie cu oche­lari fun­duri de si­foane care se fac me­reu re­mar­cați în tra­fic. Sunt ge­nul ăla de șo­fer [...]
4
iun
De obi­cei nu prea con­stat prea mari su­pra­pu­neri în­tre opi­ni­ile mele și ale Ali­nei Mun­giu-Pi­ppidi și din mo­ti­vul ăsta iau afir­ma­ți­ile sale îm­pre­ună cu o lin­gură mare de pre­ca­u­ție. Nu [...]
2
iun
Nicu­șor Dan a de­mi­sio­nat din USR. Unii spun că a fă­cut un ser­vi­ciu par­ti­du­lui, cla­ri­fi­când lu­cru­rile. Eu zic că deo­cam­dată doar s‑au agi­tat apele. Cla­ri­fi­că­rile vor dura mult mai mult și vor mult [...]
Eu cred că una din ero­rile fun­damen­tale ale mul­tor legi fă­cute de par­la­men­tele Ro­mâ­niei de după ’89 este ex­ce­sul de de­ta­lii. Ar mai fi și alte pă­cate, cum ar fi lipsa de co­re­la­ție cu ca­drul [...]