Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
iul
Re­dac­ția Digi24 mă dez­a­mă­gește din nou. Când vine vorba de pă­duri au obi­ce­iul de a spune tot so­iul de pros­tii, fără să se in­for­meze te­me­i­nic des­pre su­biec­tul pe care îl pre­zintă. De pildă acum [...]
To­va­rășe Ro­go­zin, zici că Ro­mâ­nia este o ma­rio­netă a Sta­te­lor Unite. Așa o fi, cum zici ‘mne­ata că pari om pri­ce­put și di­baci. Se vede din fe­lul cum te-ai plim­bat de la Mo­scova până la gra­nița [...]
23
iul
Ce să zic mai în­tâi? E o mi­nune de pa­saj. E fru­mos ca doamna Fi­rea care l‑a inau­gu­rat. Are niște gre­sie pe pe­reți care amin­tește de ele­ganța so­fis­ti­cată a toa­le­te­lor pu­blice din gă­rile [...]
21
iul
Eu sunt de pă­rere că gu­ver­na­rea ma­ghiară tre­buie adusă pu­țin pe șine de că­tre Uniu­nea Eu­ro­peană. Dacă vor cu ru­șii, foarte bine, să meargă cu ru­șii. Dar hai să ter­mi­năm cu ifo­sele lor de [...]
17
iul
Dom­nul pre­mier are drep­tate. Nu­mai că n‑a ex­pli­cat com­plet. Ăia de afară, din fața gu­ver­nu­lui, sunt cu #re­zis­tîn­fa­ța­pros­tiei. Ăia din in­te­rior, din gu­vern, sunt cu [...]
Unul din pă­ca­tele po­li­ti­chiei ro­mâ­nești este acela al unei false exha­us­ti­vi­tăți. Fi­e­care par­tid sau ali­anță po­li­tică ajunsă la pu­tere a fost in­ca­pa­bilă să se con­cen­treze pe niște [...]
13
iul
De fi­e­care dată când apar niște di­fe­rențe de opi­nii în­tre cei aflați la pu­tere și cei din opo­zi­ție se ivește și su­biec­tul de­ni­gră­rii Ro­mâ­niei. În opi­nia ce­lor de la pu­tere, dacă sunt cri­ti­cați [...]
Când am au­zit prima oară că Mi­ra­bela Dauer și Co­rina Chi­r­iac sunt in­vi­tate la sec­țiu­nea Di­sco­teca de la Elec­tric Cas­tle, m‑am gân­dit că e po­si­bil să su­fere o mare și ne­me­ri­tată de­zi­lu­zie. [...]
11
iul
Există ne­în­do­iel­nic o te­ri­bilă ape­tență a ro­mâ­ni­lor pen­tru ști­rile po­zi­tive de pe alte me­lea­guri și pen­tru cele ne­ga­tive de la ei de acasă. Ob­serv ches­tia asta mai ales în gru­pu­rile care sunt [...]
9
iul
Îmi face plă­cere să fiu prin­tre pri­mii care vă anunță că pro­gra­mul de gu­ver­nare al PSD cu­prinde noi gra­tu­i­tăți pen­tru toți co­piii din Ro­mâ­nia. Da, ați ci­tit bine, e vorba des­pre toți! În­ce­pând [...]
3
iul
În ju­de­țul Su­ceava vi­je­li­ile de zi­lele tre­cute au pus la pământ ar­bori de mo­lid în vo­lum de peste 120.000 mc. În to­tal au fost afec­tate peste 30.000 de hec­tare de pă­dure, din care 82 de hec­tare sunt [...]
1
iul
Nu știu voi, dar eu unul mă ve­se­lesc de fi­e­care dată când am oca­zia să lec­tu­rez dis­cur­su­rile dom­nu­lui Daea, onor mi­nis­tru al agri­cul­tu­rii. Domnia sa are o ca­pa­ci­ta­tea ex­tra­or­di­nară de a [...]
Poate mi se pare mie, dar ci­tesc în presa ul­ti­me­lor săp­tămâni niște in­for­ma­ții care su­ge­rează miș­cări sus­pecte ale unor li­deri care au ve­nit la pu­tere pe fon­dul unor vo­turi na­țio­na­liste. Pri­mul e [...]