/ Miniblog
Recorduri de împăduriri
11 iulie 2017

Există neîn­doiel­nic o teri­bilă ape­tență a românilor pen­tru știr­ile poz­i­tive de pe alte meleaguri și pen­tru cele neg­a­tive de la ei de acasă. Observ ches­tia asta mai ales în grupurile care sunt active social pe diverse teme, cum ar fi pădurile. Tot ce se întâm­plă în alte părți e cred­i­bil și e foarte bine, tot ce se întâm­plă pe la noi e jaf și cotropire.

Cir­culă de pildă ideea că ar tre­bui să avem pădurile Aus­triei și Elveției, pen­tru că ei știu să și le pro­te­jeze. Lumea nu știe că sil­vicul­torii aus­trieci și elvețieni sunt impre­sion­ați de diver­si­tatea eco­sis­temelor din pădurile românești. La ei flo­ra e mult mai săracă, fau­na nu mai vorbesc. În Aus­tria, de pildă, un pro­pri­etar de pădure pri­vată are ca reg­ulă de exploatare atin­gerea unui diametru min­im, care e ceva de genul 24 de cm. Când arborele ajunge la acest diametru, poate fi tăi­at fără nici o restricție. Nici vor­bă de păduri sec­u­lare sau vir­gine. Și totuși ai noștri iubitori de pădure vor să fie și la noi ca în Aus­tria…

Un alt exem­plu este cel cu împă­durir­ile. Acum doi ani Ecuadorul a sta­bilit un record mon­di­al plan­tând 650.000 de puieți într‑o sin­gură zi. Inter­ne­tul a lău­dat per­for­manța, lumea a dat de exem­plu și s‑a căi­nat ca la noi nu se întâm­plă așa ceva. Ade­vărul este un pic difer­it: numai Rom­sil­va a plan­tat anul ăsta 32 mil­ioane de puieți, iar sezonul de împă­durire e de cam o lună, ba chiar mai scurt une­ori1, ceea ce înseam­nă că la noi se plantează frecvent 1 mil­ion de puieți pe zi.

Acum avem zarvă mare că India a plan­tat 66 de mil­ioane de puieți într‑o sin­gură zi. Păi la câtă pop­u­lație au ei (peste 1,3 mil­iarde de suflete), nici nu e mult. Prin com­para­ție în Româ­nia s‑a încer­cat plantarea a 1,2 mil­ioane puieți într‑o zi, într-un efort de a sta­bili un record națion­al.  După cum puteți vedea, arti­colul din presă cat­a­loghează ideea ca fiind “greu de crezut”. Pe 24 mar­tie ocoalele sil­vice de stat și pri­vate, aju­tate și de niște ONG-uri au plan­tat 1,85 mil­ioane puieți. Hai să com­parăm cu India: după pro­porția pop­u­lației, noi sun­tem de 69 de ori mai puți­ni. Deci la dimen­si­u­nile Indiei, ca să egaleze recor­dul nos­tru ar tre­bui să planteze 1,85 mil­ioane puieți x 69, adică aproape 128 de mil­ioane de puieți ca să ne egaleze recor­dul.

A vor­bit cine­va de asta? Nu, pen­tru că despre Româ­nia vor­bim numai de rău. Și nu te poți opri să nu te între­bi: oare de ce?


Note:


  1. Inter­val­ul optim pen­tru împă­durir­ile de primă­vară este între momen­tul dezghețării solu­lui și intrarea în veg­e­tație a plantelor, adică aprox­i­ma­tiv o lună. Dacă e o primă­vară mai caldă și se încălzește brusc, plantele încep să veg­eteze mai repede, ceea ce înseam­nă că nu mai ai o lună la dis­poz­iție, ci mai puțin. []

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Meniu