Două paie la trei măgari

17 iulie 2017

Unul din pă­ca­tele po­li­ti­chiei ro­mâ­nești este acela al unei false exha­us­ti­vi­tăți. Fi­e­care par­tid sau ali­anță po­li­tică ajunsă la pu­tere a fost in­ca­pa­bilă să se con­cen­treze pe niște di­rec­ții clare și să pro­ducă re­zul­tate vi­zi­bile, fie pen­tru că au avut alte in­te­rese, fie că au pur și sim­plu lip­siți de vi­ziune. Lo­gica noas­tră pare a fi aceea a îm­păr­ți­tu­lui de două paie la trei mă­gari. Avem bani pu­țini și nu ne ajung pen­tru tot ce ar tre­bui, așa că dăm și noi pro­por­țio­nal pen­tru fi­e­care do­me­niu câ­țiva fir­fi­rei, ca să nu zică ni­meni că nu ne-am gân­dit la sport, la să­nă­tate, la edu­ca­ție, la infrastructură…

Pro­blema con­stru­i­rii unui sta­dion la Ale­xan­dria nu e sta­dio­nul din Ale­xan­dria, nici uti­li­ta­tea lui in­trin­secă. Pro­blema e că un sta­dion în Ale­xan­dria cade peste ni­mic. Dezvol­ta­rea unei re­giuni nu în­cepe cu in­ves­ti­ția în sport. În­cepe cu in­fras­truc­tura, cu fa­ci­li­tă­țile ofe­rite in­ves­ti­to­ri­lor și mai ales cu edu­ca­ția for­ței de muncă din zonă. Dacă n‑ai forța de muncă cu un grad de ca­li­fi­care de­cent, nu vine nici un in­ves­ti­tor. Dacă n‑ai in­ves­ti­ții, nu există spon­so­ri­zări pen­tru sport. Dacă n‑ai bani pen­tru sport, de­geaba ai stadion.

Ne­no­ro­ci­rea e că în Ro­mâ­nia e plin de sta­di­oane pre­cum cel din Ale­xan­dria. In­ves­ti­ții care cad ca grâul se­mă­nat pe as­falt. Bo­bul e bun, e vi­a­bil, dar cade pe un con­text în care n‑are nici o șansă să ger­mi­neze. Și toți știm des­pre baze spor­tive noi, fă­cute prin va­rii col­țuri ale ță­rii, care zac ne­u­ti­li­zate, de­gra­dându-se. Ba­nii ăia ar fi pu­tut fi in­ves­tiți alt­fel, cu mai mult folos.

Pen­tru că n‑avem cu­ra­jul să spu­nem: în­tâi ne ocu­păm de edu­ca­ție, in­fras­truc­tură și uti­li­tăți, lă­săm de­o­parte deo­cam­dată spor­tul și stadioanele.

Ci­tește: De ce ne tre­buie un sta­dion în Alexandria


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.