Steag roșu de prostie

10 august 2017

Există ne­în­do­iel­nic un uriaș re­zer­vor de pros­tie al po­po­ru­lui ro­mân. Avem re­surse ne­bă­nu­ite în pri­vința asta. Și une­ori pros­tia unuia sau unora afec­tează grav pe cei­lalți. Ca de pildă la vot: niște proști vo­tează cu in­frac­tori, alți proști nu vo­tează de­loc și toți avem de su­fe­rit. N‑ai ce să faci însă, se nu­mește democrație.

Dar sunt si­tu­a­ții când pros­tia se poate taxa. Cum e ca­zul de mai jos. O tâm­pită își ia co­pi­lul și se bagă în apă deși sal­va­ma­rii ri­di­ca­seră stea­gul roșu. Ajunge să fie în pe­ri­col, gata să se înece. Un tâ­năr îi sal­vează din pe­ri­col, dar moare el în­suși îne­cat. Do­bi­toaca își ia plo­dul și o șterge en­gle­zește, fără să spună ab­so­lut ni­mic. Cum s‑o fi sim­țind acum când știe că din ca­uza pros­tiei ei un om a murit?

Lu­mea se în­treabă ce tre­buie fă­cut când nu se res­pectă in­di­ca­ți­ile sal­va­ma­ri­lor. E sim­plu: ar tre­bui să poți anunța po­li­ția care îl saltă pe idiot, îi îm­pușcă o amendă de nu‑i mai ajung ba­nii pen­tru con­ce­diu și uite așa îl în­vață minte. Pen­tru că ro­mâ­nii nu în­țe­leg de vorbă bună.

Ar tre­bui să ri­di­căm un steag roșu la toate in­tră­rile în Ro­mâ­nia: aten­ție, pe­ri­col de prostie!

Ro­mâ­nii con­ti­nuă să in­tre în apă la Ma­rea Nea­gră atunci când sal­va­ma­rii afi­şează stea­gul roşu. Chiar ma­rţi, 8 au­gust, un tâ­năr şi‑a pier­dut vi­aţa după ce a sal­vat o fe­meie care s‑a arun­cat în va­lu­rile uri­aşe ală­turi de co­pi­lul ei. „Ade­vă­rul“ a în­cer­cat să afle de la sal­va­to­rii de pe li­to­ral de ce se în­că­pă­ţâ­nează te­ri­bi­li­ş­tii să ig­nore aver­tis­men­tele care i‑ar pu­tea scăpa de la moarte.

Ci­tește: Fe­meia şi co­pi­lul scă­paţi de la moarte în Man­ga­lia au fu­git prin­tre um­brele în timp ce sal­va­to­rul lor se îneca. Sal­va­mar: „Aşa se în­tâm­plă în aproape toate ca­zu­rile“ | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.