Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
22
sep
Nu-mi pot ima­gina un răs­puns mai pe­ni­bil de­cât ăsta. Chiar m‑am gân­dit cum s‑ar pu­tea da un răs­puns mai idiot. Nu cred că se poate. Bravo Pu­tin! Ești bun, frate! Cam­pion mondial la penibilități!Krem­li­nul a [...]
21
sep
Eu zic că treaba e mult mai sim­plă de­cât pare: se dă în ju­de­cată pri­mă­ria pen­tru dis­cri­mi­nare și se arată că des­tul de mulți ce­tă­țeni au avut drep­tul să se de­bran­șeze. Deci ori se re­bran­șează [...]
20
sep
Sta­tul ro­mân nu e un bun ad­mi­nis­tra­tor. Asta spun toți ro­mâ­nii, mai pu­țin cei care au ro­lul de ad­mi­nis­tra­tori. Ăia nu re­cu­nosc. Dar ce știe mai pu­țină lume (sau mai bine zis ce ig­noră ma­jo­ri­ta­tea) [...]
10
sep
Din câte îmi aduc aminte nu de­mult Un­ga­ria s‑a apu­cat să desfi­in­țeze o uni­ver­si­tate de‑a lor pe mo­ti­vul că e fi­nan­țată din afara ță­rii de că­tre oa­meni du­ș­mă­noși, res­pec­tiv vi­no­va­tul de [...]
4
sep
Dom’ pro­fe­sor Tu­do­rel, mai des­chi­deți Wi­ki­pe­dia din când în când. Ajută, pe cu­vânt. O să aflați că pro­cu­ro­rul ge­ne­ral în SUA nu e nu­mit de Se­nat, ci de pre­șe­dinte. Se­na­tul doar îl con­firmă. [...]