Să‑i mulțumim lui Viktor Orban

10 septembrie 2017

Din câte îmi aduc aminte nu de­mult Un­ga­ria s‑a apu­cat să desfi­in­țeze o uni­ver­si­tate de‑a lor pe mo­ti­vul că e fi­nan­țată din afara ță­rii de că­tre oa­meni du­ș­mă­noși, res­pec­tiv vi­no­va­tul de ser­vi­ciu din Eu­ropa de Est, Ge­orge So­ros. Nu co­men­tez acum des­pre va­li­di­ta­tea aces­tui ra­țio­na­ment al gu­ver­nu­lui ma­ghiar și nici de­ci­zia care a de­ri­vat din el. Însă e foarte re­le­vant fe­lul în care ace­lași gu­vern a re­ac­țio­nat la pro­tes­tele in­ter­națio­nale și mai ales la cele ale Uniu­nii Eu­ro­pene: nu e treaba al­tor state cum se face po­li­tica de în­vă­țământ în Un­ga­ria! Ok, mis­ter Orban.

Trece ceva timp și, printr‑o în­și­ru­ire în­de­lun­gată de în­cur­că­turi bi­ro­cra­tice, pros­tii ad­mi­nis­tra­tive și ne­ghi­o­bii func­țio­nă­rești, un li­ceu ma­ghiar din Târgu Mu­reș este desfi­in­țat printr‑o ho­tă­râre ju­de­că­to­rească. Pro­blema e mai de­grabă una de or­go­lii et­nice, pen­tru că res­pec­ti­vii elevi ma­ghiari pot să în­vețe în con­ti­nu­are în limba ma­ghiară, cu ace­eași pro­fe­sori, nu­mai că nu în li­ceul cu nume un­gu­resc, ci într-un al­tul cu nume ro­mâ­nesc. Ma­te­ri­ile nu se schimbă, ma­nu­a­lele sunt ace­leași în am­bele cazuri.

Brusc, dom­nul Or­ban și gu­ver­nul său se in­fla­mează la au­zul “gro­ză­viei” care se pe­trece în Târgu Mu­reș și de­cide că nu mai sus­ține can­di­da­tura Ro­mâ­niei la OCDE ca mă­sură de re­pre­sa­lii la fap­tele “abo­mi­na­bile” ale ro­mâ­ni­lor față de et­nia ma­ghiară. Se pare că fi­lo­zo­fia dom­nu­lui Or­ban e ceva mai nu­an­țată: nu e treaba al­tor state cum se face po­li­tica de în­vă­țământ în Un­ga­ria, dar e treaba Un­ga­riei cum se face po­li­tica de în­vă­țământ în alte state! 

Re­ac­ția au­to­ri­tă­ți­lor ro­mâne e însă pa­lidă. Vai, dar nu e fru­mos ce fa­ceți dragi pri­e­teni un­guri… de ce ne lo­viți la ope­ra­ție? că noi vro­iam așa de tare să fim și noi în OCDE și acuma nu se mai poate… vai de noi! Pen­tru că de fapt OCDE este un or­ga­nism care, după ce aderi, vine și te ve­ri­fică cum res­pecți o mul­țime de re­guli ale eco­no­miei de piață. Ce ofi­ciul con­cu­ren­ței?!? Stați să ve­deți pe ăia de la OCDE cum dau cu gu­ver­nele de pământ când se apucă de pros­tii. Așa că nu cumva gu­ver­nu­lui de fapt îi con­vine că ade­ra­rea la OCDE s‑a amâ­nat nițel și nu vine ni­meni să‑i ia la în­tre­bări des­pre li­ber­tate eco­no­mică? Și de aia nici nu me­rită să ne cer­tăm cu gu­ver­nul Or­ban, ci mai de­grabă să‑i mul­țu­mim că ne‑a ofe­rit un pre­text su­per ca să mai fa­cem noi ce vrem pe-aici, prin Ro­mâ­nica? În­treb și eu…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.