Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
24
oct
În­tre toate de­ci­zi­ile du­bi­oase din ul­tima vreme, CCR a re­u­șit să stre­coare și una care ne ali­ni­ază cu niște norme in­ter­națio­nale ale drep­tu­ri­lor omu­lui. Mai exact este vorba des­pre drep­tul de a [...]
20
oct
Dacă tot e vre­mea con­fe­siu­ni­lor pe tema hăr­țu­i­rii se­xu­ale, m‑am gân­dit să-mi aduc și eu con­tri­bu­ția la efor­tul ge­ne­ral al de­con­spi­ră­rii pră­dă­to­ri­lor. Nu­mai că eu am să mă uit la [...]
19
oct
În gară la Pre­deal s‑a aci­uat un cro­co­dil. Nu vă în­gri­jo­rați, [...]
16
oct
În aten­ția tu­tu­ror eno­ri­a­și­lor: se pare că moaș­tele cu­vi­oa­sei Pa­ras­cheva nu mai func­țio­nează în pa­ra­me­trii sta­bi­liți! Deși le‑a pu­pat co­rect și re­gu­la­men­tar, un tâ­năr domn din [...]
15
oct
Ca să fie foarte clar și foarte con­cret: când vor­bim de pa­tri­o­tism nu e vorba des­pre bă­tu­tul cu pum­nul în piept pen­tru ce au fă­cut sau nu ge­ne­ra­ți­ile an­te­ri­oare ale is­to­riei, ci des­pre ceea ce [...]
14
oct
Îmi plac jur­na­liș­tii de la Vice pen­tru că aduc ceva proas­păt și in­e­dit în pe­i­sa­jul re­la­tiv mo­no­ton al mass-me­dia din Ro­mâ­nia. Nu în­tot­dea­una sunt 100% de acord cu con­clu­zi­ile [...]
Scan­da­lul de la Ho­l­lywood este pe prima pa­gină de câ­teva zile. Un mare pro­du­că­tor de film este des­co­pe­rit a fi un mare pră­dă­tor se­xual, un per­so­naj care s‑a fo­lo­sit de pu­te­rea sa de de­ci­zie [...]
8
oct
Există o li­nie des­tul de fină în­tre du­ri­tate și ră­u­tate, re­cu­nosc. A fi dur se poate trans­forma re­pede în a fi rău. Există un sin­gur cri­te­riu prin care cred că se poate face dis­tinc­ția: in­ten­ția de a [...]