Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
27
dec
Fo­lo­sim ade­sea ex­pre­sii asu­pra că­rora nu me­di­tam prea mult. Pur sim­plu pro­nun­țăm cu­vin­tele pen­tru că așa le-am în­vă­țat, așa se spune. Din­colo de ele există une­ori sur­prin­ză­toare [...]
7
dec
Nu știu ce pă­rere aveți voi des­pre mo­di­fi­că­rile as­tea aduse sta­tu­tu­lui ma­gis­tra­ți­lor, dar mie unul mi se par niște pros­tii care nu vor pu­tea fi ope­rante nici­o­dată. Dacă le ana­li­zăm nițel mai atent [...]
4
dec
Dacă îm­păr­țim viața unui om în seg­mente de câte 20 de ani, in­ter­va­lul de timp pe care sta­tis­tica îl con­si­deră ca de­li­mi­tare a ge­ne­ra­ți­i­lor, ase­mă­na­rea ei cu al­ter­nanța ano­tim­pu­ri­lor [...]