Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Să mori de‐a‐n picioarelea

Marin Preda spu­nea într‐unul din­tre cele­brele sale romane că moar­tea e un feno­men sim­plu în natură, doar oame­nii îl fac înspă­i­mân­tă­tor. Îmi amin­tesc că, atunci când am citit această frază cu care înce­pea firul poveș­tii, m‐am oprit, con­tra­riat de fran­che­țea afir­ma­ției. Am reflec­tat puțin la subiec­tul ăsta îna­inte de a relua lec­tura și mi‐am lăsat gân­du­rile să […]Eu vreau să guverneze PSD

Pen­tru ori­cine pri­cepe puțină eco­no­mie, nu la nivel de expert, ci doar atât cât să înțe­leagă meca­nis­mele ei sim­ple, e lim­pede că pro­gra­mul de guver­nare al PSD este un basm de ador­mit copiii. Pro­blema e că, fiind pen­tru copii, a fost votat cu mult entu­zi­asm de oameni care se pri­cep la eco­no­mie cam tot atât cât un copil de […]Ghid practic de populism

Se spune des­pre PSD că are reflexe comu­niste de partid‐stat. Dar ide­o­lo­gia este doar o față a mone­dei, iar cea­laltă este retorica par­ti­du­lui. Și câteo­dată retorica e mai impor­tantă. Așa cum s‐a întâm­plat în toți cei 27 de ani de după revo­lu­ție în care PSD nu a impre­sio­nat prin rea­li­ză­rile poli­tice, ci prin retorica sa naționalist‐populistă. La fel cum se întâm­plă acum în […]O țară pe care s‐o apărăm

Fel și fel de voci, care mai de care mai grave și mai sobre, ne vor­besc în ultima vreme des­pre frămân­tă­rile poli­tice din jurul Româ­niei, atrăgându‐ne aten­ția că nu le dăm sufi­cientă aten­ție, absor­biți fiind de mizele noas­tre interne, mult mai mărunte și mai neim­por­tante. Din spa­tele unor titu­la­turi cu ștaif, pre­cum ana­list poli­tic sau spe­cia­list […]Prizonieri în PSD

Jenica Dumi­tru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Resurse Umane din Direc­ția Gene­rală de Asis­tenţă Soci­ală și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Tele­or­man. Este una din per­soa­nele care știau foarte bine că Liviu Drag­nea – pe atunci pre­șe­dinte la Con­si­li­u­lui Jude­țean Tele­or­man – a dat dis­po­zi­ție ca la această direc­ție să fie anga­jate două per­soane care mai apoi nu au dat […]Meniu