Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
700 pentru tot

Auto­bu­zul oprește în sta­ție. Prin ușile care se des­chid, fri­gul tă­ios nă­vă­lește înă­un­tru, zgri­bu­lind pu­ți­nii că­lă­tori. Pa­tru bă­ieți ti­neri urcă gă­lă­gi­oși, râ­zând cu poftă de ceva. Ca­ută cu ochii niște sca­une li­bere și se re­ped tus­pa­tru să se așeze, îm­­brân­­cindu-se în joacă ca să-și facă loc. După în­fă­ți­șare au vreo șai­spre­zece ani. Pa­tru ti­neri din […]Superioritatea educației românești

Dez­ba­te­rea des­pre ca­zul Bod­na­riu con­ti­nuă și con­ti­nuă să stâr­nească pa­siuni. Niște par­la­men­tari ro­mâni s‑au gân­dit să se ducă în Nor­ve­gia și să dis­cute cu fa­mi­lia de ro­mâni, așa cum ex­plică presa, ig­norând con­des­cen­dent că fa­mi­lia res­pec­tivă este în egală mă­sură și nor­ve­gi­ană. Nu știu exact ce speră să ob­țină sti­ma­ții par­la­men­tari prin această vi­zită, dar […]Sfârșitul unei paradigme?

În esența sa eco­no­mică, o bancă este o afa­cere. E drept, o afa­cere mai spe­cială, dar to­tuși o afa­cere. Și, dacă îi apli­căm le­gile imu­a­bile ale ca­pi­ta­lis­mu­lui — cel pe care chiar băn­cile l‑au con­struit prin fur­ni­za­rea ca­pi­ta­lu­lui ne­ce­sar por­ni­rii și de­ru­lă­rii afa­ce­ri­lor — în­țe­le­gem lesne că e per­fect po­si­bil ca o bancă să dea faliment. […]Netflix și alte bălării

Toată lu­mea vor­bește în ul­tima vreme des­pre so­si­rea Net­flix în Ro­mâ­nia. Că în sfâr­șit, că vai ce bine. Că vezi dragă că nici nu e scump. Că ao­leu, da’ nu gă­sesc fil­mele alea bune. Că nici se­ri­a­lele as­tea noi nu sunt dis­po­ni­bile la noi, numa’ la ame­ri­cani. Agi­ta­ție, mor­mă­ieli, bom­bă­neli și dat cu pre­su­pu­sul. Personal […]Educație sau dresură?

Am ci­tit azi un ar­ti­col care mi‑a plă­cut. Mi‑a plă­cut pen­tru că răz­bat din el tră­i­rile ade­vă­rate ale unui pă­rinte, ne­pu­tința lui fu­ri­oasă când în­țe­lege că nu știe și nu poate să‑i trans­mită pro­pri­u­lui său co­pil va­lo­rile pe care le con­si­deră im­por­tante pen­tru a‑l pre­găti pen­tru viață. E un sen­ti­ment pe care l‑am în­cer­cat și eu, la […]Cu slănina‑n pod și cu varza unsă

Scri­sei eu un ar­ti­col acum ceva vreme în care vă în­tre­bam des­pre cum v‑ați dori să fie Bu­cu­reștiul din punct de ve­dere al ame­na­jă­ri­lor de tra­fic. Și pu­se­sem acolo un ches­tio­nar cu trei va­ri­ante: una com­plet mo­to­ri­zată, una pre­do­mi­nant pie­­to­­nal-bi­­­ci­­­clistă și una mi­xtă. Ideea era să aflăm cu to­ții cam cum se vede pro­blema asta […]Arabi, da. Țigani, nu.

N‑aș prea vrea să fiu în pie­lea doam­nei Mer­kel zi­lele as­tea. După ce că era cri­ti­cată din toate păr­țile pen­tru în­că­pă­țâ­na­rea ei de a pro­mova pri­mi­rea re­fu­gi­a­ți­lor în Ger­ma­nia, in­clu­siv din pro­priul său par­tid, a mai avut și ghi­nio­nul că s‑au pe­tre­cut in­ci­den­tele din noap­tea de Re­ve­lion la Köln. Îmi ima­gi­nez că re­pro­șu­rile s‑au întețit, […]Sandviș de card cu chitanțe

Am și eu o fi­xa­ție cu aten­ția la ne­vo­ile cli­en­tu­lui în pră­vă­lii. Și am parte de cele mai in­e­dite ex­pe­riențe în pri­vința asta. Ma­jo­ri­ta­tea du­dui­lor și domni­șo­ri­lor care vând di­verse ches­tii prin ma­ga­zi­nele bu­cu­reș­tene ha­bar n‑au o iotă des­pre marfa pe care vor să ți‑o stre­coare în plasă. Îi în­trebi des­pre ca­rac­te­ris­tici sau de­ta­lii de […]De ce par românii veseli

De cu­rând am aflat des­pre un con­cept foarte in­te­re­sant des­pre cum se atinge per­fec­țiu­nea. Se cheamă Shu­HaRi, vine din Ja­po­nia și se re­feră la ar­tele mar­ți­ale. Treaba e sim­plă: sunt trei cu­vinte com­bi­nate care ex­plică pe în­țe­le­sul ori­cui cum să de­vină ma­es­tru. Shu este prima etapă, în care în­veți de la un ma­es­tru și urmezi […]Bilanț 2015, în cifre

Care va să zică s‑o gă­tat și anu’ 2015 și‑s numa’ bun de‑o ana­liză de-asta pu­blică a blo­gu­lui, din alea de le zice prin fir­mele ălea mari (da’ dintr-ălea mari de tăt!) au­dit ge­ne­ral. Mi s‑o pă­rut că treaba o mărs uns tăt timpu’ și eram aproape bis­toș că o să iasă un re­zul­tat cu […]