Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
În munții Căpățânii

Anul tre­cut, în prag de toamnă, ur­ca­sem cu pri­e­teni în Buila-Vân­­tu­­ra­­rița și ne mi­nu­na­sem îm­pre­ună de fru­mu­se­țea aces­tui munte mai pu­țin știut. Tru­di­sem din greu până în cur­mă­tura Bu­i­lei, la re­fu­giu, dar ade­vă­rata fru­mu­sețe a pe­i­sa­je­lor avea să ni se în­fă­ți­șeze abia când am ajuns în mu­chia vâr­fu­lui Buila și apoi pe tot dru­mul de […]Atentatele din fiecare zi

Într‑o fo­to­gra­fie cu­leasă de pe Twit­ter, două fe­mei mu­sul­mane ce poartă bu­rka tra­ver­sează un loc de plajă unde o mul­țime de ti­nere au doar cos­tume de baie su­mare. Ima­gi­nea este di­so­nantă, con­tra­ri­antă, ca și cum ar fi un co­laj pop art ne­re­u­șit. Pri­vești mai atent și în­țe­legi că nu e nici un tru­caj, fe­me­ile mu­sul­mane […]Cum să oprim hoții de lemn

Bă­nu­iesc că ați au­zit cu to­ții deja des­pre In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor, apli­ca­ția de mo­bil care vă per­mite să ve­ri­fi­cați pe loc le­ga­li­ta­tea unui trans­port de lemn. Pen­tru că am fost im­pli­cat pu­țin în con­ce­pe­rea ei și pen­tru că mi se pare o idee foarte bună, am să vă spun câ­teva lu­cruri pe care nu aveți de […]Sportul, acest mic război planetar

A tre­cut cam­pi­o­na­tul eu­ro­pean de fo­tbal, dar încă se mai aud co­men­ta­rii des­pre me­ciuri și echipe. Că Franța n‑a fost chiar la înăl­ți­mea pre­ten­ți­i­lor, că Islanda e o sur­priză, că Por­tu­ga­lia n‑a me­ri­tat să fie cam­pi­oană pen­tru că n‑a câști­gat de­cât un sin­gur meci în pri­mele 90 de mi­nute, că An­glia a fost vai de […]Evolution sau despre abiogeneză

Ați ob­ser­vat pro­ba­bil că nu po­ves­tesc foarte multe des­pre fa­mi­lia mea. Nu e o în­tâm­plare, e o ale­gere. Cred că ches­tiu­nile le­gate de fa­mi­lie sunt prea per­so­nale ca să le în­fă­ți­șezi tu­tu­ror, fără dis­cer­nământ. As­tăzi am să fac o ex­cep­ție, însă. Am să mă laud cu lu­cra­rea de li­cență a lui Răzvan, fiul meu mai […]Cum să salvezi pădurile

Asist de o vreme în­coace la un ade­vă­rat asalt al eco­lo­giș­ti­lor asu­pra sil­vi­cul­tu­rii, care se des­fă­șoară după toate re­gu­lile unui răz­boi me­di­a­tic bine pre­gă­tit: date scoase din con­text sau in­ter­pre­tate ten­den­țios pen­tru a va­lida fal­suri sau ade­vă­ruri par­ți­ale, cu­vinte alese is­cu­sit pen­tru a de­ter­mina re­ac­ții emo­țio­nale ale pu­bli­cu­lui, ima­gini cu dez­as­tre fo­res­ti­ere așe­zate ală­turi de texte […]Managerii de carton ai României

Ați au­zit de Irina So­col? Dacă nu, vă spun eu cine e: di­rec­toa­rea fir­mei Si­veco, aia care a fost prinsă că fă­cea eva­ziune fis­cală, ares­tată, ju­de­cată și con­dam­nată pen­tru eva­ziune și mită. Acum ies la ive­ală toate po­tlo­gă­ri­ile pe care le‑a co­mis timp de mulți ani, dar acum niște ani în urmă n‑aveai loc de ea […]Abuzați-ne, că ne place!

Par­la­men­tul Ro­mâ­niei vo­tează legi fa­vo­ra­bile co­rup­ției și ni­meni nu are ni­mic de obiec­tat. Pro­ba­bil că ne place așa, vrem să fim con­duși de in­frac­tori care se scu­tesc pe ei în­șiși de pre­ve­de­rile le­gi­lor, așe­­zându-se dea­su­pra lor. În fond ro­mâ­nii în­tot­dea­una au con­si­de­rat că a fi șef îți dă drep­tul să elu­dezi re­gu­lile, să mun­cești pu­țin […]Campioni europeni la pupat icoane

Nu m‑am ui­tat la cam­pi­o­na­tul eu­ro­pean, așa cum nu mă uit de o bu­cată bună de vreme la fo­tbal. Pen­tru că nu mă in­te­re­sează. Din­tre toate spor­tu­rile, fo­tba­lul mi se pare cel mai vi­ciat din punct de ve­dere so­cial, până la li­mita la care nu mai e sport, ci o afa­cere. O afa­cere care se […]Stereotipuri cu români

Toată lu­mea e de acord că în Ro­mâ­nia lu­cru­rile nu merg cum tre­buie și când spun toată lu­mea mă re­fer mai ales la ro­mâni. In­e­vi­ta­bil, când în­ce­pem să di­se­căm mo­ti­vele pen­tru care avem atâ­tea pro­bleme, după ce epu­i­zăm vi­no­vă­ți­ile al­tora prin­tre care ru­șii, ame­ri­ca­nii, un­gu­rii, evreii și hoar­dele mi­gra­toare, ajun­gem la noi în­șine și la re­la­ția pe […]