Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Despre pricepere și noroc

Ori­cât de re­pede și ori­cât de multe autos­trăzi am con­strui în Ro­mâ­nia, un lu­cru e si­gur: vom avea în con­ti­nu­are dru­muri na­țio­nale, ju­de­țene și co­mu­nale. Nici nu se poate alt­fel, căci n‑o să con­struim autos­trăzi în­tre toate sa­tele ță­rii. Deci a șofa pe șo­sele cla­sice, cu câte o bandă pe sens, va rămâne o re­a­li­tate cu […]Un destin mai mic decât numele

Dan Pu­ric este un in­di­vid to­xic. Nu din ca­uza apar­te­nen­ței sale la așa nu­mita listă a lui Du­ghin, ide­o­lo­gul rus al Krem­li­nu­lui pu­ti­nian. Mă în­do­iesc sin­cer că e vreun con­spi­ra­tor de stânga, a că­rui pre­o­cu­pare este aceea de a sus­ține in­te­re­sele unei pu­teri stră­ine, chiar dacă ide­ile sale se su­pra­pun sus­pect cu cele ale pro­pa­gan­dei ruse. Și […]Cum să te faci de cacao la sală

Pen­tru că sun­tem și noi prinși de cu­ren­tul ăsta bio-eco, Car­men și cu mine ne-am apu­cat să ne fa­bri­căm pro­priul să­pun. Ne­fi­ind cine știe ce in­gi­ne­rie ne-am în­cu­me­tat să ur­măm niște re­țete gă­site pe net, după ce ne-am apro­vi­zio­nat cu ma­te­ri­ile prime ne­ce­sare: o su­me­de­nie de ule­iuri, care mai de care mai fi­ro­scoase și mai […]Avem nevoie de GPS pe munte?

Dis­cu­tam cu ci­neva pe net des­pre mer­sul pe munte și des­pre ceea ce mână pe fi­e­care monta­ni­ard să urce po­te­cile. De fapt e im­pro­priu spus că dis­cu­tam, schim­bam opi­nii prin co­men­ta­rii suc­ce­sive. Ti­pul cu care aveam con­ver­sa­ția avea niște opi­nii foarte ferme și în­cerca să mă con­vingă și pe mine că tot ce ai ne­voie pe […]Libertatea care nu te lasă să fumezi

De do­uă­zeci și șase de ani sun­tem li­beri. Cel pu­țin te­o­re­tic. Am dă­râ­mat o dic­ta­tură care ne su­gruma li­ber­tă­țile, ne im­pu­nea să trăim după re­guli cre­ate de al­ții, re­guli ilo­gice, stu­pide, frus­trante. Am dărâmat‑o noi sau alt­ci­neva pen­tru noi, ce mai con­tează, vorba e că în­dată după ce odi­o­sul dic­ta­tor și si­nis­tra lui so­ție au fost […]Ciobanul dacic etern și absolut

Din când în când, după cum dic­tează în­tâm­plă­rile vie­ții de zi cu zi, în prim pla­nul opi­niei pu­blice apare câte un per­so­naj care cap­tează toată aten­ția o vreme. Azi aceste per­so­naj este cio­ba­nul ro­mân. Al­tă­dată au fost al­ții: ro­c­ke­rul tâ­năr, pa­tri­ar­hul BOR, pom­pie­rul co­rupt, Raed Ara­fat, me­di­cul care ia șpagă, pri­ma­rul hoț, me­di­cul care sal­vează vieți. […]Și dacă UE dispare?

Când am au­zit că Da­vid Ca­me­ron vine în Ro­mâ­nia în spe­ranța unei sus­ți­neri a punc­te­lor de ve­dere bri­ta­nice în par­la­men­tul eu­ro­pean, m‑am gân­dit că bate dru­mul de­geaba până la Bu­cu­rești. Pen­tru că Ma­rea Bri­ta­nie e bi­ne­cu­nos­cută pen­tru po­zi­ți­ile sale mult mai in­transi­gente față de imi­gra­ție sau față de po­li­ti­cile fis­cale co­mune. Ro­mâ­nia nu-și per­mite să se așeze […]Mai avem nevoie de ciobani?

Bre­slele pro­fe­sio­nale nu sunt de obi­cei foarte unite în Ro­mâ­nia. Me­di­cii nu re­u­șesc să co­a­gu­leze în mod ar­ti­cu­lat în fața unui stat ne­pă­să­tor cu des­ti­nele lor, ac­to­rii nu se pot or­ga­niza și sunt tra­tați ca niște pa­ria și enu­me­ra­rea ar pu­tea con­ti­nua. Nu avem încă o con­ști­ință a apar­te­nen­ței la un corp pro­fe­sio­nal că­ruia să‑i afirmăm […]Publicitatea și medicamentele

Care va să zică par­la­men­tul a adop­tat o lege care să in­ter­zică re­cla­mele pen­tru me­di­ca­mente la te­le­vi­ziune și ra­dio. Și, cum era de aș­tep­tat, mul­țime de voci au în­ce­put să se audă, unele pro­tes­tând, al­tele apro­bând. Voi ce în­țe­le­geți din toată po­ves­tea asta? E bine sau nu? Îna­inte de a vă da sin­guri un răspuns, […]De ce tinerii devin extremiști

Eram în drum spre Cluj zi­lele tre­cute și așa am avut oca­zia să as­cult pen­tru prima oară emi­siu­nea lui Mo­ise Gu­ran de la Eu­ropa FM, Ro­mâ­nia în di­rect. Au­zi­sem des­pre ea, dar ora de di­fu­zare nu este de­loc fa­vo­ra­bilă pen­tru cei care au un ser­vici cu ore fixe de muncă. După ami­aza, la ora 1, […]