Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
O țară pe care s‐o apărăm

Fel și fel de voci, care mai de care mai grave și mai sobre, ne vor­besc în ultima vreme des­pre frămân­tă­rile poli­tice din jurul Româ­niei, atrăgându‐ne aten­ția că nu le dăm sufi­cientă aten­ție, absor­biți fiind de mizele noas­tre interne, mult mai mărunte și mai neim­por­tante. Din spa­tele unor titu­la­turi cu ștaif, pre­cum ana­list poli­tic sau spe­cia­list […]Prizonieri în PSD

Jenica Dumi­tru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Resurse Umane din Direc­ția Gene­rală de Asis­tenţă Soci­ală și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Tele­or­man. Este una din per­soa­nele care știau foarte bine că Liviu Drag­nea – pe atunci pre­șe­dinte la Con­si­li­u­lui Jude­țean Tele­or­man – a dat dis­po­zi­ție ca la această direc­ție să fie anga­jate două per­soane care mai apoi nu au dat […]Abuzul în serviciu. Un posibil compromis.

Până la urmă care e treaba cu abu­zul ăsta în ser­vi­ciu? Pen­tru că totul a deve­nit nițel con­fuz, cred, de când avem două dis­cur­suri în para­lel: unul al DNA care zice că e moda­li­ta­tea prin care par­ti­dele aflate la putere își con­so­li­dează pozi­ția și favo­ri­zează dis­cre­țio­nar cli­en­tela poli­tică, altul al PSD care spune că a incri­mina penal abu­zul înseamnă […]Piața Victoriei, următorul pas

Orice mi‐ar spune cineva, fap­tul că PSD și ALDE le‐au cerut pro­pri­i­lor par­la­men­tari să stea în sală la moțiu­nea de cen­zură, dar să nu voteze, demon­strează că lide­rii celor două for­ma­țiuni poli­tice se tem că nu mai dețin con­tro­lul. Iar asta con­firmă zvo­nu­rile cum că în PSD există o fisură tot mai mare între tabăra Drag­nea […]PSD încotro?

Dis­cu­tam într‐una din serile tre­cute cu amici întâl­niți la pro­teste des­pre pla­nu­rile de guver­nare ale PSD. Eram cu toții de acord că ceea ce își pro­pun este foarte fan­te­zist în con­di­ți­ile în care nu pot finanța toate măsu­rile pe care le‐au anun­țat și că, la un moment dat, vor veni după sala­ri­ile celor care mun­cesc […]Meniu