Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Adevărata miză a câștigării Bucureștiului

Dacă vă ui­tați pe harta re­zul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor lo­cale nu se poate să nu vă iz­bească fap­tul că Bu­cu­reștiul se află în mij­lo­cul unui ocean de pe­se­dism. De jur îm­pre­jur aproape toate ju­de­țele din Mun­te­nia și Mol­dova sunt ro­șii ca fo­cul ia­du­lui, ici și colo mai vezi câ­teva pete de altă cu­loare, semn al vic­to­ri­i­lor cir­cum­stan­ți­ale […]A treia sciziune. Victoria anarhiștilor.

Ro­mâ­nia con­tem­po­rană nu este pro­du­sul ha­zar­du­lui, ci evo­lu­ția po­li­tică fi­rească a unei po­pu­la­ții ex-co­­mu­­­niste, ghi­do­nată în­demâ­na­tic de câ­țiva pă­pușari cu pro­funde cu­noș­tințe de ma­ni­pu­lare a ma­se­lor. Și, dacă vă în­do­iți o clipă de asta, vă in­vit să par­cur­gem îm­pre­ună o scurtă re­tros­pec­tivă a ul­ti­mi­lor 26 de ani. Mai în­tâi am avut o primă sci­ziune, aceea […]Cum ne-am pierdut cu Firea

Ceea ce tre­buia să se în­tâm­ple, s‑a în­tâm­plat. Ma­dam Fi­rea, țața per­fectă, va fi pri­mar al Bu­cu­rești­u­lui pen­tru ur­mă­to­rii pa­tru ani. Cel pu­țin. Pen­tru că eu vă pre­zic încă de pe acum că ea are pla­nuri mari și o să stea mai mult pe-acolo. Me­toda va fi sim­plă, adică exact aia apli­cată de Pie­done: panse­luțe, […]Asta e, Patrick. Mergem înainte.

La Co­lec­tiv, în club, pa­tro­nii au vrut să facă bani. Nici prin gând nu le‑a tre­cut să omoare pe ci­neva. Dar când a fost vorba des­pre si­gu­ranța cli­en­ți­lor, des­pre re­gu­lile de eva­cu­are, des­pre pro­tec­ția îm­po­triva in­cen­di­i­lor au zis “lasă, că merge și-așa”. De ce să mai dea bani pe tot fe­lul de ig­ni­fu­gări și rea­me­na­jări? […]Cum s‑au țigănit românii

Există ne­în­do­iel­nic lo­curi în lume unde a trăi în­seamnă cu to­tul alt­ceva de­cât în­țe­le­gem noi. Sunt zone unde clima este blândă și na­tura dar­nică, așa că nu e ne­voie să cul­tivi, ci doar să cu­legi. Ier­nile aproape că nu există, să pre­zervi hrana nu are rost, căci ea se gă­sește mai tot tim­pul. Pri­vim oa­me­nii […]Morții fără nume

Au tre­buit să moară 64 de oa­meni într-un in­cen­diu ab­surd, care era ex­trem de sim­plu de evi­tat, ca să ne dăm cu to­ții seama cât de mor­tală e co­rup­ția. S‑a ie­șit în stradă cu fu­rie și re­voltă, s‑a pro­tes­tat ve­he­ment și a fost dă­râ­mat un gu­vern, semn că există o pe­deapsă, mă­car po­li­tică, a ne­pă­să­rii […]2 mici și 64 de morți

Pie­done nu poate can­dida la po­zi­ția de pri­mar a sec­to­ru­lui 4. Eu con­si­der că asta e o veste bună, un semn de nor­ma­li­tate într-un oraș în a că­rui ad­mi­nis­tra­ție in­com­pe­tența și pros­tul gust își fac de cap de mulți ani în­coace. Însă mo­ti­vul pen­tru care această can­di­da­tură nu a fost po­si­bilă nu este vreun mo­tiv […]Crângași nu e în Europa

Zi­lele as­tea am ne­voie de un ca­zier ju­di­ciar, ca să de­pun un do­sar un­deva. Și m‑am apu­cat să mă do­cu­men­tez pe in­ter­net ce con­di­ții in­te­re­sante tre­buie să în­de­pli­nesc pen­tru ca sta­tul ro­mân să bi­ne­vo­iască a‑mi eli­bera un ast­fel de do­cu­ment. În doi timpi și trei click-uri am aflat că tre­buie să plă­tesc zece lei într-un […]Cine ne obligă să avem moschee

S‑ar pu­tea să fiți sur­prinși, însă ăsta‑i ade­vă­rul: sun­tem obli­gați să con­struim o mega-mo­s­­chee în Ro­mâ­nia. Nu, nu ne obligă Uniu­nea Eu­ro­peană, cum zic unii. Nu ne obligă nici Tur­cia, că n‑are cum s‑o facă. Nu ne obligă nici pre­șe­din­tele Iohan­nis. Ne obligă cu to­tul alt­ci­neva — Bi­se­rica Or­to­doxă Ro­mână. Pro­ba­bil că vi se pare […]Stelele lui László Tőkés

Beau un pa­har de Egri Bi­ka­ver și ci­tesc des­pre dom­nul Lá­s­zló Tő­kés care a ră­mas fără Steaua Ro­mâ­niei. Și, de bună seamă, a ie­șit mare tă­ră­boi în ju­rul su­biec­tu­lui, căci nu se pu­tea ca dum­ne­a­lui să nu co­men­teze eve­ni­men­tul, ști­ută fi­ind lim­bu­ția sa pro­ver­bi­ală. Co­men­ta­ri­ile sale au is­cat alte co­men­ta­rii, unele pro, al­tele con­tra — […]