Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Maleficul domn Soros

Ci­neva m‑a în­tre­bat nu de­mult dacă pot să scriu cine e Ge­orge So­ros, apropo de dis­cu­ți­ile care s‑au fă­cut prin presă și pe re­țe­lele so­ci­ale des­pre pre­su­pu­sele le­gă­turi din­tre el și unii din­tre mem­brii ca­bi­ne­tu­lui Cio­loș. Ade­vă­rul e că nu știu atât de multe des­pre acest per­so­naj în­cât să pot pre­tinde că am ceva ori­gi­nal de […]Europa e o fabrică de teroriști

Acum mai bine de doi ani scriam într-un ar­ti­col pe blog des­pre mo­ti­vele pen­tru care se ra­di­ca­li­zează o parte a mu­sul­ma­ni­lor. Con­sta­ta­rea mea — ba­zată pe te­mele prin­ci­pale ale dis­cur­su­lui pu­blic al ex­tre­miș­ti­lor — era că nu în­doc­tri­na­rea stu­pidă stă la baza ale­ge­rii ex­tre­mis­mu­lui isla­mic, ci ne­voia de o struc­tură so­ci­ală și po­li­tică ale că­rei fun­damente morale […]Interviu cu Dacian Cioloș

Pri­mul mi­nis­tru Da­cian Cio­loș a acor­dat un in­ter­viu la Ra­dio Ro­mâ­nia Ac­tu­a­li­tăți. Mi s‑a pă­rut in­te­re­sant să ur­mă­resc dis­cu­ția și să aud cum vede mi­siu­nea pe care o are ca șef al exe­cu­ti­vu­lui. Im­pre­sia mea este că e un om de bun simț, bine in­ten­țio­nat și su­fi­cient de re­a­list ca să pri­ceapă că po­si­bi­li­tă­țile sale sunt limitate. […]Musulmanii de lângă noi

Vă in­vit să ve­deți acest foarte bun do­cu­men­tar des­pre mu­sul­ma­nii din Ro­mâ­nia, un scurt film care lă­mu­rește (cel pu­tin pen­tru mine) mult mai multe lu­cruri des­pre isla­mis­mul de la noi de­cât toate ar­ti­co­lele și ști­rile pe care le-am ci­tit până acum. Mie mi se pare că este o in­cur­siune atât de obiec­tivă pe cât poate […]Ziceri și preziceri

Există un nu­măr de jur­na­liști în presa dâm­bo­vițeană care sunt în­dră­gos­tiți de pro­pria lor ima­gine, unii chiar fără să re­a­li­zeze asta. Pen­tru oa­me­nii ăș­tia — mulți din­tre ei in­te­li­genți alt­min­teri și cu un bun con­dei — su­prema ru­șine este să nu fi avut drep­tate atunci când au in­ter­pre­tat eve­ni­men­tele vre­mu­ri­lor și ne-au ves­tit cum va […]Mărturisire

Mă ur­mă­rește o în­tre­bare pusă de Exarhu pe blo­gul său: care ar fi fost re­ac­ția noas­tră dacă tra­ge­dia de la Co­lec­tiv s‑ar fi în­tâm­plat într-un club de ma­nele? Am mai fi ie­șit în stradă? Am fi ce­rut schim­ba­rea cla­sei po­li­tice? Am fi re­ac­țio­nat la fel de ve­he­ment? Ne-ar fi pă­sat la fel de mult? Nu mă […]Ep. 3 — Parcarea pe trotuar

Pe Hotnews.ro a apă­rut de cu­rând un ar­ti­col in­te­re­sant. Este des­pre par­ca­rea pe tro­tuar, mai exact des­pre fe­lul în care este re­gle­men­tată prin lege și cum este in­ter­pre­tată de po­li­ție. Și — sur­priză! — dis­cre­pan­țele sunt foarte mari. Atât de mari în­cât le­gea spune ceva și po­li­țiș­tii gân­desc pe dos. Pen­tru că e un subiect […]RATB-ul și onlainul

Într‑o bună di­mi­neață scăl­dată în ra­zele lu­mi­noase ale unui soare de toamnă mă aflam to­lă­nit în bi­ne­cu­nos­cu­tul meu fo­to­liu de scri­i­tor de blo­guri, cu lap­to­pul în față și‑o cană de ca­fea în mână. Și cum stă­team eu așa, scru­tând in­ter­ne­tul, mi-am adus aminte că de ceva vreme îmi tot pro­pu­se­sem să aflu cum e cu reîncărcarea […]Munca de lămurire

Gata, avem gu­vern de teh­no­crați. N‑am avut prea mari emo­ții în pri­vința asta, sem­nele ară­tau des­tul de clar că cele două par­tide mari din par­la­ment au de gând să vo­teze fa­vo­ra­bil, chiar dacă in­flu­ența lor în exe­cu­tiv scade. PSD mi­zează pro­ba­bil pe eșa­loa­nele doi și trei, care speră să re­ziste în func­ții și să le […]Easy money

Cân­dva, în pri­mă­vara anu­lui ăsta, cred că prin apri­lie, la clu­bul Co­lec­tiv a fost un con­cert al unei trupe sa­ta­niste. Îi cheamă Wa­tain și sunt de prin Su­e­dia, iar flă­căii ăș­tia sunt nițel duși cu ca­pul, așa cum stă bine ori­că­rui sa­ta­nist care se res­pectă. Au o pu­nere în scenă care te cam în­fi­oară și […]