Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum poate opri Iohannis dezastrul

Ce a vrut să spună Iohan­nis în scur­tul, dar con­den­sa­tul său dis­curs de la CSM, când – adresându‐se direct minis­tru­lui jus­ti­ției – a sub­li­niat că o lege a amnis­tiei și gra­ți­e­rii dată în folo­sul poli­ti­cie­ni­lor cu pro­bleme penale ar fi o catas­trofă pen­tru demo­cra­ția româ­nească și că el se va opune cu toată gre­u­ta­tea și pute­rea func­ției pre­zi­den­ți­ale? Mulți au […]Guvern politic sau tehnocrat?

În ulti­mul an am auzit cu toții dez­ba­te­rea publică pe care poli­ti­cie­nii au făcut‐o, mai ales cei din PSD, des­pre dez­a­van­ta­jele unui guvern teh­no­crat prin com­pa­ra­ție cu unul poli­tic. Și, într‐o anu­mită măsură, chiar și guver­nul Cio­loș – prin miniș­trii săi – au expli­cat pozi­ția difi­cilă în care se află, nea­vând spri­ji­nul poli­tic nece­sar unor […]Mai e dreptate în țara asta?

Asta e una din­tre cele mai impor­tante între­bări pe care ni le punem în ultima vreme. Pen­tru că nici nu mai știm ce să cre­dem. Pe de o parte avem DNA și pro­ce­sele mari­lor corupți, ceea ce ne face să cre­dem că lucru­rile se schimbă. Dar vin alții, sus­ți­nă­tori ai corup­ți­lor, și urlă cât îi țin plămâ­nii […]Jocul la cacealma

Liviu Drag­nea a făcut încă o gre­șe­ală dintr‐un șir de erori care pare să nu se mai ter­mine. Prima a fost aceea că a cerut lui Cio­loș să amâne niște măsuri de rela­xare fis­cală care, legal, urmau să intre în vigoare de la 1 ianu­a­rie 2017, ară­tând tutu­ror că minu­na­tul său plan de guver­nare are pro­bleme majore de feza­bi­li­tate. Ceea ce […]Adevăratul liberalism economic

Dom­nul Tări­ceanu vor­bește, în sfâr­șit, din pos­tura de om aflat în tre­bu­rile țării. De mult și‐a dorit asta și iată că popo­rul cel suve­ran i‐a bine­cu­vân­tat par­ti­dul încă o dată, slobozindu‐l în par­la­ment, unde poate să își joace rolul de ușier la guver­nul PSD ade­vă­rat libe­ral. Și des­pre ce ne poves­tește domnia sa? Păi bine­în­țe­les des­pre capi­ta­lul româ­nesc […]Meniu