Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ești tot tu, tânăr și puternic

Unul din­tre cele mai grele mo­mente din viața unui om este acela în care tre­buie să ac­cepte că îm­bă­trâ­nește. Nu vor­besc des­pre în­țe­le­ge­rea lo­gică a fe­no­me­nu­lui, pe care ma­jo­ri­ta­tea îl cu­prinde men­tal cam după vâr­sta de 30 de ani, ci des­pre in­ter­na­li­za­rea aces­tei în­țe­le­geri, des­pre mo­men­tele de lu­ci­di­tate oa­re­cum în­spă­i­mân­tă­toare care în­so­țesc prima con­sta­tare palpabilă […]Cum am cucerit o irlandeză

Pe­ro­nul gă­rii era în­cins de soa­rele amie­zii târ­zii, iar pu­țin mai în­colo, în­tre și­nele de tren, iarba se ițea în­dă­ră­t­nică prin cri­blura te­ra­sa­men­tu­lui, us­cată de se­ceta în­de­lungă, dar încă ver­ti­cală în mân­dria ei ve­ge­tală. M‑am ui­tat în stânga și în dreapta, în­cer­când să aflu unde e casa de bi­lete și am ză­rit ușa sim­plă din […]Cine are nevoie de competiție

Unul din mi­tu­rile mo­der­ni­tă­ții ca­pi­ta­liste este că pro­gre­sul nu poate fi ob­ți­nut de­cât prin com­pe­ti­ție. Și că  de aceea com­pe­ti­ția este in­gre­dien­tul ab­so­lut ne­ce­sar pen­tru a ga­ranta ca­li­ta­tea. Se aduc ne­nu­mă­rate exem­ple de des­co­pe­riri teh­no­lo­gice, de in­ven­ții și ino­va­ții care au îm­bu­nă­tă­țit ra­di­cal un pro­dus sau au creat unul ab­so­lut nou, toate re­zul­tate din lupta […]Mic tratat de puericultură

Fi­e­care toamnă în­cepe cu agi­ta­ția din 15 sep­tem­brie, anun­țată de vân­zo­leala cum­pă­ră­tu­ri­lor pre­gă­ti­toare. Cre­ioane, ca­iete, echere, gu­așe, pi­xuri, acu­a­rele, bloc de de­sen, ghi­o­z­dan. Apoi pan­tofi, că­măși, bluze, pan­ta­loni (iar a cres­cut ăsta micu’!). Un mic res­piro, apoi pe 15 sep­tem­brie: flori, bom­bo­ane, pu­pă­turi, strân­geri de mâini, fes­ti­vi­ta­tea de des­chi­dere, dis­cur­suri goale de con­ți­nut, dis­cu­ția cu […]Chestii, socoteli [6]

Mă gân­deam zi­lele as­tea că n‑am mai tre­cut de mult prin ar­ti­co­lele de pe Cri­ti­cA­tac, cam de pe vre­mea când a în­ce­put po­ves­tea cu sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui. Nici nu simt ne­voia de a în­drepta această ab­sență — ceva mă ține încă de­parte de ide­ile de stânga și cred că e vorba de dis­pre­țul pro­fund pe care […]Emigrarea generală

Se în­tâm­plă lu­cruri în Eu­ropa, lu­cruri la care nu prea sun­tem atenți din ca­uza gă­lă­giei po­li­tice dâm­bo­vițene. Se pun ba­zele unui su­­­pra-stat eu­ro­pean, al că­rui rol în ad­mi­nis­tra­rea fi­e­că­rei țări mem­bre va fi foarte im­por­tant. Se pare că gu­ver­nan­ții noș­tri nu sunt nici ei foarte atenți și im­pli­cați în aceste eve­ni­mente, deși asta nu e […]Atingerea lui Dumnezeu

Nu cu mult timp în urmă mă gân­deam la re­la­ția din­tre ști­ință și re­li­gie, des­pre cum prima a evacuat‑o pe a doua din fun­damen­tele exis­ten­ței umane, dar n‑a știut să se in­sta­leze pe sine ca nouă sursă de pu­tere, pu­­nându-se doar în slu­jba lă­co­miei. Spe­cu­la­ți­ile mele per­so­nale sunt con­fir­mate într-un fel de re­cen­tele co­men­ta­rii ale […]Norul, telefonul și tableta

Toată lu­mea în IT vor­bește as­tăzi des­pre cloud com­pu­ting. Ni­mic nu mai are sens de­cât dacă e le­gat de acest con­cept. E o ade­vă­rată modă și, ca în orice modă, dacă nu te ali­ni­ezi nu exiști. Și, până la urmă, ce e rău în a pune re­sur­sele la co­mun, de a le uti­liza în funcție […]La câțiva pași de tine

Doi morți și nouă ră­niți la Em­pire State Bu­il­ding. Doi­spre­zece morți la pre­miera fil­mu­lui Bat­man. Șap­te­zeci și șapte de morți pe in­sula Utoya, în Nor­ve­gia. Cu cât dis­tanța din­tre noi și aceste eve­ni­mente e mai mare, cu atât e ne­voie de mai mulți morți pen­tru a ne simți im­pre­sio­nați. Ce se în­tâm­plă cu lu­mea asta? […]Nu mă dezamăgiți

Une­ori în­țe­le­sul e atât de evi­dent în­cât nici mă­car nu‑l ob­ser­văm. Mă re­fer la cu­vin­tele pe care pă­șim că­tre cei­lalți. Cu­vin­tele ar tre­bui să fie ca pie­trele ce pa­vează po­teca spre Oz — știu, nu e prea ro­mâ­nească această tri­mi­tere, dar ce pă­cat că n‑avem și noi un Oz că­tre care să ne în­drep­tăm ca […]