Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ceva tot rămâne

Unul din­tre lu­cru­rile cele mai ener­vante pen­tru mine în pe­ri­oada de după eșe­cul re­fe­ren­du­mu­lui de de­mi­tere a lui Bă­sescu este dis­cur­sul pu­blic al ce­lor din USL. A ști să pierzi este o artă și se în­vață la școala ca­va­le­ris­mu­lui — este lim­pede că po­li­ti­cie­nii ro­mâni, de orice parte a ba­ri­ca­de­lor po­li­tice, nu au ab­sol­vit această […]Culmea culmilor

Dra­gi­lor mei ci­ti­tori — pu­țini câți sun­teți — vă spun că iau o pa­uză de vreo săp­tămână. Mo­ti­vul e unul foarte în­te­me­iat: plec în Fă­gă­raș. Îmi iau ruc­sa­cul în cârcă și, îm­pre­ună cu Bo­gdan A., în­cer­căm să tra­ver­săm pe cre­astă de la Zăr­nești la Turnu Roșu. Sunt en­tu­zi­as­mat și pu­țin te­mă­tor, pen­tru că nu am […]Gata la începere

Când eram elev la li­ceu, în ur­bea Câm­pu­lun­gu­lui a po­po­sit într‑o vară bâl­ciul. Până atunci nu mai vă­zu­sem așa ceva, mo­tiv pen­tru care am dat câ­teva ture în ju­rul mi­cu­lui cort co­lo­rat pe care îl in­sta­la­seră lângă piața ora­șu­lui, într‑o par­care ne­fo­lo­sită a auto­gă­rii, chiar lângă ne­lip­si­ții că­lu­șei. Lume multă, atrasă de dis­trac­ție sau venită […]Regăsindu-ne, pierduți fiind

Aud tot mai des des­pre cei din ge­ne­ra­ți­ile noi, cei care abia au tra­ver­sat pra­gul vâr­stei de do­uă­zeci de ani, că sunt mult mai ata­șați va­lo­ri­lor mo­rale tra­di­țio­nale de­cât cei mai vâr­st­nici de­cât ei. Une­ori mi se pare și mie că se văd sem­nele as­tea, dar n‑am po­si­bi­li­ta­tea să fiu si­gur, să aflu în vreun […]Cel mai frumos drum

Trans­fă­gă­ră­șa­nul a fost de­cla­rat cel mai fru­mos drum din lume. Re­vista care l‑a cla­sat pe pri­mul loc pro­ba­bil că nu‑i cea mai au­to­ri­zată să facă ast­fel de ie­rar­hi­zări — se va spune că nu au spe­cia­liș­tii po­tri­viți, că dacă se lua in cal­cul pro­por­ția de an­ro­ca­mente, com­ple­xi­ta­tea lu­cră­ri­lor de artă… Toate as­tea nu im­portă. Niște […]Un pact de solidaritate

În timp ce în Par­la­ment se du­ceau lupte grele pen­tru a se asi­gura cvo­ru­mul ne­ce­sar ci­ti­rii ho­tă­rârii pri­vind re­zul­ta­tele re­fe­ren­du­mu­lui, un­deva afară, că­tre par­cul Iz­vor, vreo cinci­zeci de oa­meni pro­tes­tau îm­po­triva re­ve­ni­rii lui Bă­sescu la Co­tro­ceni. Am ur­mă­rit mi­cul re­por­taj fă­cut de cei de la Ho­t­news, ca să în­țe­leg ce s‑a în­tâm­plat acolo. Și n‑am […]Loli phabay

Sunt foarte cu­rios să văd ce vor pro­pune fran­ce­zii cu pri­vire la pro­blema ro­mi­lor, acum că au anun­țat că vor duce acest su­biect într‑o re­u­niune spe­cială a Con­si­li­u­lui Eu­ro­pei. De fapt sunt foarte cu­rios dacă va avea ci­neva cu­ra­jul de a for­mula pro­blema re­ală: nu e vorba nici de in­te­grare, nici de dis­cri­mi­nare, nici de […]Războiul de secesiune

E atât de evi­dent, ve­deți oare? Am să vă ci­tez: “Di­fe­renţa din­tre mine şi Tra­ian Bă­sescu este că eu res­pect re­guli mo­rale şi co­recte, în timp ce domnia sa nu le res­pectă, el tri­şează”. Cu­vin­tele as­tea vin din gura unui om care a că­rui teză de doc­to­rat con­ține mai bine de o tre­ime texte copiate […]Când Dumnezeu te are drag

În te­o­rie răz­bo­iul s‑a în­che­iat. Bă­sescu re­vine la Co­tro­ceni. Mie mi se pare co­rect, pen­tru că acu­za­ți­ile care i s‑au adus nu re­pre­zen­tau în nici un caz în­căl­cări grave ale Con­sti­tu­ției. Mai de­grabă tot ba­le­tul or­ga­ni­zat de USL pen­tru a‑l de­mite pe pre­șe­dinte, cu de­mi­te­rea oa­me­ni­lor care le stă­teau în cale și for­ța­rea le­gi­lor mi […]Marea pricopseală

În we­e­ken­dul tre­cut am fost în Bu­l­ga­ria, la Ve­lico Târ­novo. Nu vă po­ves­tesc încă des­pre ce am vă­zut — lu­crez la fo­to­gra­fii, iar tim­pul în ul­tima vreme a fost cam mă­su­rat, pen­tru că mă pre­gă­tesc pen­tru o tură pe cre­asta Fă­gă­ra­șu­lui. Așa că am de fă­cut cum­pă­ră­turi, pre­gă­tiri… zarvă mare, moncher! Cum zi­ceam, am făcut […]