Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Sudoare și sânge

Nu prea am ur­mă­rit Olim­pi­ada de la Lon­dra, poate pen­tru că nu mă mai uit de­loc la te­le­vi­zor și mi-am pier­dut obiș­nu­ința de a privi emi­siuni spor­tive. M‑am mul­țu­mit să con­sem­nez di­ver­sele eve­ni­mente no­ta­bile prin ști­rile de pe In­ter­net, mai ales cele care pri­veau spor­ti­vii ro­mâni. Nu am avut aș­tep­tări prea mari de la nici […]Politica la români

Există o foarte amu­zantă, dar ade­vă­rată, de­fi­ni­ție a po­li­ti­cii: ști­ința de a apuca ra­ha­tul de par­tea sa cu­rată. Se pare că po­li­ti­cie­nii noș­tri nu doar că au au­zit de ea, dar au in­ven­tat pro­pri­ile lor me­tode de a apuca ra­ha­tul, care le per­so­na­li­zează apa­ri­ți­ile pe scena ro­mâ­nească. De‑a lun­gul ul­ti­mi­lor do­uă­zeci de ani au existat […]Chestii, socoteli [5]

Dom­nul Marga nu va primi nici mă­car am­ba­sada Ger­ma­niei. Poate pre­șe­den­ția In­sti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Ro­mân, că toc­mai a de­mi­sio­nat fos­tul ti­tu­lar. Uni­ver­si­ta­rul pe­ne­list a măr­tu­ri­sit că po­ves­tea de­mi­te­rii l‑a stân­je­nit, pen­tru că “toc­mai pu­se­sem toate mo­toa­rele în mi­ş­care, ca să ser­vim ţara noas­tră”. Cât de emo­țio­nant! În fi­nal, omul e to­tuși re­a­list: “Ipo­teza mea e că de […]A involva, involvare

Cum era și fi­resc, după toată zba­te­rea ne­re­u­șită a USL-ului de a‑l de­mite pe Bă­sescu, tre­bu­iau să existe și țapi is­pă­și­tori. Spun că e fi­resc pen­tru că în po­li­tica ro­mâ­nească, ca și în în­treaga so­ci­e­tate, nu este im­por­tantă ra­țiu­nea pre­a­la­bilă și nici că­u­ta­rea so­lu­ției pen­tru pro­ble­mele ce, ine­rent, apar, ci iden­ti­fi­ca­rea vi­no­va­ți­lor. În­fră­ți­rea în ură, […]De lauda rușilor

Pre­su­pu­nând că nu se va apuca de mă­sluit evi­den­țele po­pu­la­ției, gu­ver­nul are acum sar­cina de a face ceea ce ar fi tre­buit să facă îna­inte de a stârni tot de­ran­jul cu re­fe­ren­du­mul: să sta­bi­lească în mod co­rect nu­mă­rul de per­soane cu drept de vot. Acuma, dacă eu în­țe­leg co­rect toată treaba asta, ca să scoți […]România detaliilor

Căl­dură su­fo­cantă. As­fal­tul do­go­rește în­treit, ra­di­ind toată fi­er­bin­țe­ala soa­re­lui pe care a absorbit‑o în bi­tu­mul în­mu­iat. La um­bră, pe mar­gi­nea stră­zii, sub un co­pac, două fe­mei oa­cheșe își ră­co­resc fața flu­tu­rând pe post de evan­tai niște tean­curi de hâr­tii. Una din­tre ele bagă o mână în bu­zu­na­rul șor­țu­lui pe care îl poartă la brâu și […]Permanenta mânie

Trăim în fi­e­care zi într‑o at­mosferă îm­bi­bată de ură. Sun­tem poate prea mulți, si­gur prea agre­sivi în do­rința noas­tră de per­ma­nentă în­tâi­e­tate, în­cât să mai fie loc de to­le­ranță. Ur­ba­nis­mul e tot mai pu­țin un spa­țiu al ci­vi­li­za­ției și tot mai mult un te­ri­to­riu al con­frun­tă­rii, ale că­rui tare le ex­portă prin mi­me­tism că­tre împrejurimile […]Așteptându‑l pe Godot

Orice ce veți spune, Bă­sescu e un ex­tra­or­di­nar ani­mal po­li­tic. A re­u­șit să treacă prin două re­fe­ren­du­muri de de­mi­tere fără să fie le­gal de­mis. Pre­cum eroii din po­veș­tile po­pu­lare ro­mâ­nești, are în­tot­dea­una la el iarba fi­a­re­lor care îl face să scape din orice în­că­tu­șare, iar asta e fas­ci­nant și te­ri­fi­ant în egală mă­sură. În­cer­cați să […]Bacalaureatul politic

M‑am în­șe­lat, Bă­sescu n‑a fost de­mis. Le­ha­mi­tea po­pu­lară de toți po­li­ti­cie­nii e mai mare de­cât sila de el. Ceea ce ve­dem însă că ur­mează este proba ma­tu­ri­tă­ții con­du­că­to­ri­lor noș­tri. Și după cum se vede, mai toți pică la exa­me­nul ăsta. Dom­nul Ponta de­clară ri­tos că USL va con­ti­nua să re­pre­zinte pe cei care au vo­tat pentru […]Covrigi cu salam de Sibiu

În pri­mele zile ale lui 1990, după ce abu­rii ba­hici ai pri­mu­lui Re­ve­lion li­ber s‑au ri­si­pit, oa­me­nii din Râm­nicu Să­rat s‑a tre­zit într‑o nouă orân­du­ire. Ca­pi­ta­lis­mul și de­mo­cra­ția dă­duse bu­zna peste ei prin ecra­nele te­le­vi­zoa­re­lor, la care ur­mă­ri­seră plini de cu­ri­o­zi­tate eve­ni­men­tele de la Ti­mi­șoara și Bu­cu­rești. În oraș re­vo­lu­ția nu pro­du­sese prea mare vâlvă, […]