Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
După furtună

Ceea ce an­ti­ci­pam în ar­ti­co­lele an­te­ri­oare în­cepe să se con­tu­reze. Deja cei din USL în­cep să in­ter­pre­teze re­zul­ta­tele în fa­voa­rea pro­priei lor po­li­tici. Ci­neva de la PSD spu­nea acum câ­teva mi­nute că au scos la vot mai mulți oa­meni de­cât la orice alte ale­geri, re­­fe­rindu-se la circa opt mi­li­oane de ro­mâni care au vo­tat demiterea […]Mia bella musica [14]

Din fe­ri­cire există mu­zica. Există lu­cruri la care poți să te în­torci ori­când simți că nu mai gă­sești cheița re­sor­tu­lui de la pro­priul sis­tem de ilu­zii. Și as­tăzi am să vă in­vit într‑o că­lă­to­rie con­cep­tu­ală des­pre spa­țiu, o odi­see spa­ți­ală de­di­cată mi­siu­nii Apo­llo 11. Este vorba des­pre al­bu­mul To our chil­dren’s chil­dren’s chil­dren al trupei […]Logica vieții noastre

Nu pot să spun în cu­vinte cât de dez­a­mă­git sunt de spec­ta­co­lul so­ci­e­tă­ții ro­mâ­nești din ul­tima vreme. Po­la­ri­za­rea asta dra­ma­tică adusă de re­fe­ren­dum — bă­siști ver­sus uslași — mă în­gro­zește și mă face să cred că există în noi, ro­mâ­nii, ceva ire­me­di­a­bil care ne va îm­pie­dica să de­ve­nim vreo­dată un po­por. Cred că ne lip­sește logica […]România pitorească [13]

Ieri am fă­cut o plim­bare scurtă — era în­gro­zi­tor de cald, peste 38°C — așa că ne-am ales ceva ușor ac­ce­si­bil și nu foarte de­parte: mâ­năs­ti­rea Ghi­ghiu. Au­zi­sem des­pre ea cum că e ves­tită în zona Plo­iești­u­lui și că ar avea o is­to­rie lungă și un iz­vor tă­mă­du­i­tor, deci ni s‑a pă­rut o des­ti­na­ție interesantă. […]Chestii, socoteli [4]

Dacă mai era ne­voie, ni s‑a mai bă­tut un cui în coș­ciu­gul pe care ni‑l îm­po­do­bește USL: De­ut­sche We­lle pu­blică un ar­ti­col în care anunță, după re­fe­ren­dum, re­ve­ni­rea la un re­gim au­to­ri­tar. De­si­gur, exorciș­tii noș­tri se vor grăbi să în­fi­e­reze pro­le­tar ast­fel de ar­ti­cole du­ș­mă­noase. Pe cu­vânt de onoare că la în­ce­put am cre­zut că […]Exorcizarea

Sun­tem un po­por de oa­meni su­pă­rați. Su­pă­rați pe is­to­rie care nu ne‑a dat nici o clipă de ră­gaz, pe ge­o­gra­fie care ne‑a așe­zat în ca­lea tu­tu­ror vân­tu­ri­lor, pe ma­rile pu­teri care ne-au vân­dut și cum­pă­rat când le‑a ve­nit lor bine, pe ve­ci­nii care râv­nesc la ave­rile noas­tre, pe bar­ba­rii mi­gra­tori care ne-au mă­tu­rat ța­ri­nile în […]Iluziile de mâine

Am stat câ­tva timp în mica noas­tră gră­dină, în seara asta. E iu­lie și în iu­lie cântă cu pa­tos gre­ie­rii și m‑am gân­dit că gre­ie­rii ha­bar n‑au care e ros­tul cân­ta­tu­lui lor, pur și sim­plu cântă fără să se in­trebe dacă exis­tența lor are vreun sens. Îmi veți spune că gre­ie­rii nici nu se pot […]Democratica manipulare

In­di­fe­rent de miza po­li­tică a re­fe­ren­du­mu­lui, in­di­fe­rent dacă USL are drep­tate sau nu să în­cerce de­mi­sia lui Bă­sescu, există ceva mai se­rios și mai în­gri­jo­ră­tor în ceea ce se în­tâm­plă acum. S‑a năs­cut o so­li­da­ri­tate în ură, ale că­rei ca­uze tre­buie des­ci­frate pen­tru a în­țe­lege me­ca­nis­mele care au creat‑o și o ali­men­tează. Pen­tru că încep […]O țară de doctori

Mă ur­mă­rește dis­cu­ția pe care am avut‑o cu un in­di­vid pe care îl cu­nosc oa­re­cum, în sen­sul că ne sa­lu­tăm re­ci­proc și cam atât. Eram la sala de fi­t­ness, ajun­se­sem la exer­ci­ți­ile pen­tru mu­ș­chii ab­do­mi­nali, mă în­sta­la­sem pe apa­ra­tul acela care îți per­mite să-ți fi­xezi pi­cioa­rele, când ti­pul se apro­pie de mine și mă întreabă, […]Arta de a trăi

O ne­cla­ri­tate îmi stă­ruia în minte: dacă vor­besc des­pre o mân­care bună sau des­pre un vin bun în­seamnă că m‑am con­ta­mi­nat de he­do­nis­mul ge­ne­ral? În­seamnă că m‑am ali­niat ten­din­ței ge­ne­rale de con­su­ma­to­rism? Și, dacă nu, care este di­fe­rența esen­ți­ală în­tre mo­dul meu de a gândi și te­o­ria con­su­mu­lui ac­ce­le­rat? Nu cumva opo­zi­ția mea față de […]