Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Religie și terorism (III)

Or­to­do­c­șii sunt la fel de pro­fund re­li­gi­oși ca și mu­sul­ma­nii. Și la fel ca mu­sul­ma­nii au o fac­țiune ex­tre­mistă, mi­li­tantă, dar din fe­ri­cire agre­sivă doar ver­bal și ges­tual, nu fi­zic. Du­ș­ma­nul or­to­do­xu­lui nu este oc­ci­den­tul sau vreo altă țară, ci con­ce­tă­țea­nul care nu aderă la bi­se­rica sa. Lip­sită de as­pi­ra­ții uni­ver­sale, dar si­mi­lară în pre­ten­ți­ile de exclusivitate […]Confesiunile unui funcționar

Pro­ba­bil că nu știți, dar mulți oa­meni din Ro­mâ­nia tre­mură acum ca și mine. Nu de frig, ci de teamă. Unde va iz­bu­cni oare ur­mă­to­rul in­cen­diu? În ce club, în ce res­ta­u­rant, în ce bar? Dă Doamne să nu fie în alea pen­tru care am sem­nat eu. Dez­no­dămân­tul tra­ge­diei de la Co­lec­tiv ne lo­vește în […]Un cocoș sculat din ciorbă

Am toată com­pa­siu­nea pen­tru fran­cezi și mai ales pen­tru vic­ti­mele aten­ta­te­lor te­ro­riste din Pa­ris. Și iau foarte în se­rios fap­tul că aceste eve­ni­mente schimbă foarte multe din punct de ve­dere al se­cu­ri­tă­ții în Eu­ropa, ba chiar — dacă acest con­flict în­tre ex­tre­mis­mul isla­mist și eu­ro­peni se es­ca­la­dează — ar pu­tea să ne afec­teze di­rect pe toți, […]Un guvern neînțeles

Nu știu cum pri­viți voi pro­blema pre­zen­tă­rii no­u­lui gu­vern, dar eu sunt des­tul de dez­a­mă­git de re­ac­ți­ile din presă și din so­ci­e­tate. Mi se pare că e o lipsă de ma­tu­ri­tate în ra­țio­na­mente care e de‑a drep­tul în­gri­jo­ră­toare. Aș fi zis că după toți anii ăș­tia care au tre­cut și după toate eve­ni­men­tele care se […]Strategia așteptării

Avem un nou gu­vern, com­pus în ma­jo­ri­tate din nume noi, de care n‑am mai au­zit în pe­i­sa­jul po­li­ti­cii ro­mâ­nești. Pro­ba­bil că nu e per­fect. De fapt si­gur nu e per­fect. Dar e mult mai bine, sper, prin com­pa­ra­ție cu ce am fi avut dacă pro­ce­du­rile po­li­tice ar fi func­țio­nat ca de obi­cei, dacă s‑ar fi […]Religie și terorism (II)

Peste tot unde nu este asu­mată la nivel in­di­vi­dual, ca o cale spi­ri­tu­ală de îm­pli­nire a pro­pri­u­lui des­tin prin aso­ci­e­rea si­ne­lui la un set de va­lori uni­ver­sale, re­li­gia de­vine to­xică. Atunci când ea vor­bește în nu­mele unor gru­puri sem­ni­fi­ca­tiv de mari, de­vine sectă. Când vor­bește în nu­mele unor po­pu­la­ții largi, de­vine ex­tre­mism. Ceea ce se […]Religie și terorism (I)

Din nou sânge. Din nou moarte. Și din nou în­tre­ba­rea care o avem toți în gând: când va veni și rân­dul nos­tru? Spaima se in­si­nu­ează iute în noi și hră­nește cei mai urâți monș­tri: in­to­le­ranța, bi­go­tis­mul, ra­di­ca­lis­mul. Deo­cam­dată e doar șo­cul, e doar sur­priza to­tală față de am­ploa­rea aten­ta­tu­lui din Pa­ris. Pri­vim în­cre­me­niți ima­gi­nile care se […]Nesimțirea ca profesie

Vă mai amin­tiți? O jur­na­listă de la An­tena 3 a afir­mat, după ce a trans­mis în di­rect de la clu­bul Co­lec­tiv în noap­tea tra­ge­diei, că nu se poate stă­pâni să nu zâm­bească gân­­dindu-se că are cea mai mișto me­se­rie din lume. Că nu cre­dea că va mai prinde o ast­fel de zi de lu­cru, plină, de […]Ep.2 — O întrebare simplă

Ăsta e un se­rial nou, la mine pe blog. Din când în când am să-mi fac un obi­cei din a rea­minti ceva des­pre noi în­șine, ceva ce nu ne con­vine să ni se spună, dar este ade­vă­rat. Am să cu­leg din spu­sele al­tora sau ale mele câte un as­pect pe care îl ig­no­răm în com­por­ta­men­tul nos­tru, ceva pentru […]Pas cu pas. Azi, Dacian.

Deci Da­cian Cio­loș e pre­mier de­sem­nat și ur­mează să ve­dem ce ca­bi­net își va al­că­tui. Am bă­nu­iala că va fi unul foarte pro­fe­si­o­nist. Dar la fel de bine știu că ori­cât de pro­fe­si­o­nist îl va face pre­cis se vor găsi unii care să‑i gă­sească bube în cap vre­u­nui mi­nis­tru sau al­tul. Căci și în presă […]