Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ferestrele prin care privim

Îmi închi­pui că nu există o tris­tețe mai mare decât aceea de a trăi încu­iat în închi­soa­rea pro­priei minți, pri­zo­nier al pro­pri­i­lor tale coș­ma­ruri, fără spe­ranța unei vii­toare gra­ți­eri. Viața tre­buie să ți se pară o nesfâr­șită cor­voadă atunci când nimic din ceea ce te încon­joară nu‐ți este pe plac și nu poți vedea nici un licăr de spe­ranță în […]Nenorocitul de danez

Pro­ba­bil că vă adu­ceți aminte scan­da­lul din pri­mă­vară, de la Opera Bucu­rești, când Johan Kob­borg – bale­rin danez cu renume inter­națio­nal, direc­tor artis­tic al insti­tu­ției și un pro­mo­tor al mul­tor înno­iri aduse reper­to­ri­u­lui și cali­tă­ții spec­ta­co­le­lor – a fost retro­gra­dat de către con­du­ce­rea Ope­rei pe motiv că titu­la­tura de direc­tor artis­tic nu există în orga­ni­gramă. A ieșit […]Observator la vot

După cum v‐am poves­tit cu ceva timp în urmă, anul ăsta mi‐am zis că a venit vre­mea să vor­besc mai puțin des­pre ati­tu­dine civică și impli­care soci­ală și să demon­strez ceva mai prac­tic aceste lucruri. Așa că m‐am impli­cat în câteva ches­tii mai mult sau mai puțin impor­tante, unele utile, altele nu chiar, însă toate din […]Glanda naționalismului

Eu am ajuns la con­clu­zia că oame­nii, din când în când, se tâm­pesc. Îi apucă ceva, se pare că nimeni nu știe exact ce, dar e un fel de scrân­teală la minte și o iau razna. Își pierd logica și rațio­na­men­tul clar, uită ce au învă­țat din expe­rien­țele lor și ale isto­riei și se apucă de făcut […]O zi fără penali

La prima vedere, fap­tul că Iohan­nis nu i‐a invi­tat ofi­cial la eve­ni­men­tele de la 1 decem­brie pe cei cu pro­bleme penale pare a fi doar un fel de con­tră poli­tică, din cate­go­ria celor cu care ne‐am tot obiș­nuit încă de pe vre­mea lui Tra­ian Băsescu. Cu deo­se­bi­rea că matro­zul nu rata oca­zia să și spună public câteva […]Meniu