Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Chestii, socoteli

Dom­nul Ponta în­cepe să dea semne de ne­li­niște. Nu‑l mai rabdă sca­u­nul de la pa­la­tul Vic­to­ria și iese prin presă cu de­cla­ra­ții tot mai in­te­re­sante. Ul­tima din­tre ele, care va afecta pe mulți, este le­gată de im­po­zi­tare: dom­nul prim-mi­­­nis­­tru se gân­dește la o taxă de so­li­da­ri­tate, apli­cată bu­ge­ta­ri­lor cu sa­la­rii mai mari de 4500 de […]Un altfel de București

Tot mai des aud vor­­bindu-se des­pre un alt­fel de Bu­cu­rești și des­pre cei tot mai mulți ce și‑l do­resc. Când spun tot mai mulți nu am în minte o ci­fră exactă, dar – la fel ca și voi – îmi place să mă gân­desc la un pro­cent care de­pă­șește ju­mă­ta­tea. Ima­gi­nea aces­tei ipo­te­tice ma­jo­ri­tăți se […]Ubi bene, ibi patria

Ci­tesc o știre des­pre bo­ga­ții ță­ri­lor su­dice ale Eu­ro­pei care își mută ba­nii în băn­cile ță­ri­lor aflate mai la nord, cu eco­no­mii mai per­for­mante. Evi­dent, miș­că­rile as­tea de ca­pi­tal nu fac de­cât să ac­cen­tu­eze pro­ble­mele eco­no­mi­i­lor cu pro­bleme: Spa­nia, Por­tu­ga­lia, Ita­lia și mai ales Gre­cia. La prima ve­dere, pri­vită la nivel unui sin­gur in­di­vid, al […]Ulei, cârnați, simpozioane

Asis­tăm la o pre­mieră: un mi­nis­tru care este con­dam­nat pen­tru ile­ga­li­tă­țile co­mise. Ioan Avram Mu­re­șan a fost ares­tat în urma unei sen­tințe de­fi­ni­tive și tri­mis după gra­tii pen­tru șapte ani, pen­tru im­pli­ca­rea sa în afa­ce­rea ule­iu­lui cu Sun Oil, din 1999. Din­colo de pe­deapsa pro­­priu-zisă și de se­ve­ri­ta­tea ei dis­cu­ta­bilă prin com­pa­ra­ție cu fap­tele comise, […]Exhibiționiștii

De la bun în­ce­put vă măr­tu­ri­sesc că nu sunt un cri­tic avi­zat de artă con­tem­po­rană. Se prea poate să nu în­țe­leg eu cum de­vine treaba cu ten­din­țele as­tea de ul­timă oră în ma­te­rie de sculp­tură și bu­ta­fo­rie ar­tis­tică. Îmi cer scuze pen­tru ter­me­nul sce­no­gra­fic, dar zău că nu știu cum se cheamă ac­ti­vi­ta­tea de reprezentare […]România pitorească [4]

Nea­mul Sa­mur­ca­și­lor îmi era cu to­tul ne­cu­nos­cut. Is­to­ria lor nu mi se în­fă­ți­șase până acum în nici una din prea pu­ți­nele mele lec­turi, așa că am pri­vit de­nu­mi­rea mâ­năs­ti­rii din Cio­ro­gârla ca pe o cu­ri­o­zi­tate. Aflând în­tâm­plă­tor de exis­tența ei, am pro­fi­tat de după-ami­­aza de sâm­bătă pen­tru a‑mi com­pleta pe­re­gri­nă­rile în ju­rul Bu­cu­rești­u­lui cu acest […]Trei șmecheri și toți trei

A tre­cut și Eu­ro­vi­sion 2012. Așa cum îmi ima­gi­nam, n‑am fă­cut mare brânză pe-acolo – ar fi fost greu cu o piesă pe care As­so­ci­a­ted Press a caracterizat‑o des­tul de acid, dar re­a­list: de­gajă un fel de fre­ne­zie ți­gă­nească. Cam ăsta e ade­vă­rul, cu sub­li­ni­rea că sin­tagma “un fel de” arată că piesa e sub […]Mia bella musica [7]

Epi­so­dul din săp­tămâna asta este de­di­cat unui ar­tist pe care e foarte greu să‑l pre­zint în doar câ­teva cu­vinte – Bob Dy­lan. Cred cu toată con­vin­ge­rea că toți îi da­to­răm enorm în pri­vința mu­zi­cii – in­flu­ența lui asu­pra mu­zi­cii mo­derne este ne­bă­nuit de mare, iar me­sa­jele pe care el le‑a trans­mis prin cân­te­cele lui au […]Cocoșul galic

Ieri, la su­m­mi­tul de la Bru­xe­l­les, dom­nul Ho­l­lande a fă­cut cât se poate de clar fap­tul că nu are de gând să con­ti­nue co­la­bo­ra­rea cu Ger­ma­nia. S‑a aliat în schimb cu Spa­nia, Ita­lia și Gre­cia pen­tru a cere emi­te­rea de eu­ro­bon­duri, pe care Banca Cen­trală Eu­ro­peană să le vândă pen­tru a fi­nanța ță­rile din zona […]Cine scoate sabia

Care va să zică vot uni­no­mi­nal pur. Chiar mă gân­deam ce coț­că­rie mai scoate la ive­ală clasa po­li­tică la aceste ale­geri și, ca să nu mă mai țină în sus­pans, mi-au dat răs­pun­sul. Se pare că vom ex­pe­ri­menta ceva nou în Ro­mâ­nia, din nou. Până la re­zul­ta­tele fi­nale, pu­tem face un exer­ci­țiu sim­plu de logică […]