Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Taxa pe șaorma cu de toate

Noul mi­nis­tru al să­nă­tă­ții a vân­tu­rat de­u­năzi o idee des­tul de năs­truș­nică în­cât să atragă aten­ția pre­sei. Poate că omul asta își do­rea — pu­țină aten­ție me­dia — doar că a ob­ți­nut mult mai mult de­cât atât, va­lu­rile afir­ma­ți­i­lor sale încă se mai simt prin me­diul on­line, unde s‑au stâr­nit dez­ab­teri pro și con­tra ideii […]Paradoxurile alegerii

De obi­cei, când vor­bești cu un ro­mân des­pre ca­pi­ta­lism și de­mo­cra­ție, te iz­bește ade­sea cre­dința lui pro­fundă în aceste te­o­rii. Cei mai mulți din­tre noi nu sunt încă dis­puși să ad­mită că s‑ar pu­tea să fie o pro­blemă cu ele, așa că orice con­struc­ție – fie ea și ipo­te­tică — care nu por­nește de la […]Vocația încremenirii

Prin 1996, când ne apro­piam de ale­ge­rile ge­ne­rale, la Rîm­nicu Să­rat se sim­țea un iz de schim­bare. Oraș tra­di­țio­nal con­ser­va­tor, unde co­mu­nis­mul ajun­sese la un sta­­­tus-quo ac­cep­ta­bil, Rîm­ni­cul era fa­vo­ra­bil lui Ili­escu, în care re­gă­sea un fel de stân­gism nu chiar co­mu­nist, dar nici prea li­be­ral, des­tul cât să îi dă­dea în­cre­dere că va­lo­rile în […]Dreptul la un primar competent

Foarte mulți din­tre cei pe care îi cu­nosc îmi spun că nu se vor duce să vo­teze la ale­ge­rile lo­cale pen­tru că nu au pe cine să aleagă. Dacă stau bine să mă gân­desc cam ăsta e prin­ci­pa­lul mo­tiv pen­tru care nu mă duc nici eu pe la urne de ceva vreme. Toți știm că […]Cișmeaua berberilor

În toamna lui ’93 mă aflam în Pa­ris și, prin­tre multe alte lu­cruri pe care le fă­ceam în sta­giul de pre­gă­tire de la Office Na­tio­nal de Fo­rets (un fel de Rom­silva fran­ceză), am tre­cut și printr-un curs de co­mu­ni­care și ma­na­ge­ment al schim­bă­rii. S‑ar pu­tea ca azi să vi se pară o ba­na­li­tate, dar pentru […]Victime și călăi

Vă spu­neam zi­lele tre­cute des­pre ex­cep­ție — de­ve­nită ea în­săși re­gulă la ro­mâni — și des­pre mo­da­li­ta­tea cu­ri­oasă în care noi în­șine ne sun­tem vic­time și că­lăi. Ex­cep­ția, ca an­to­nim al re­gu­lii, ne este ra­re­ori pri­e­tenă și cel mai ade­sea du­ș­man. Însă ra­re­ori fa­cem această sta­tis­tică sim­plă. În cul­tura ro­mâ­ni­lor ex­cep­ția este ceva de la […]Garnitura de mămăliguță

Ieri noapte fu noap­tea por­ți­lor des­chise în mu­ze­ele Ro­mâ­niei. Eu n‑am fost — noap­tea stau de re­gulă acasă :-). În­tre mul­tele mu­zee par­ti­ci­pante, cas­te­lul Bran. Lume multă, vân­zo­leală ca în­tot­dea­una când ro­mâ­nii află de ceva gra­tis. O re­por­te­riță in­te­li­gentă de la An­tena 1 ne spune că unul din punc­tele de atrac­ție e fân­tâna din curtea […]Mia bella musica (6)

Știu, știu, n‑o să cre­deți ini­țial sau o să vă gân­diți că s‑a în­tâm­plat ceva cu mine, dar vă asi­gur că to­tul este ok. Nu m‑am pi­lit, n‑am fu­mat iarbă, nu am avut mo­mente de ră­tă­cire. Pur și sim­plu m‑am ho­tă­rât să-mi ex­tind ori­zon­tu­rile mu­zi­cale. Di­rec­ția de na­vi­gare: hip-hop ro­mâ­nesc. Acuma, e drept, nu am […]Poveste despre poveste

Prima carte pe care am citit‑o a fost o carte de po­vești des­pre aven­tu­rile unei fur­nici nu­mită Ferda. Am primit‑o ca­dou de la Cris­tina, cu oca­zia unei săr­bă­tori sau a zi­lei mele de naș­tere — nu mai știu exact — și eram așa de in­ci­tat de mis­te­rul po­veș­ti­lor, în­cât m‑am ho­tă­rât să în­văț să citesc. […]Senzaționalul care ne place

Câtă ne­voie de sen­zațio­nal au ro­mâ­nii? Când se vor să­tura de po­le­ială su­per­fi­ci­ală și de spec­ta­col stră­lu­ci­tor, dar gol de con­ți­nut? Îmi pun aceste în­tre­bări după două eve­ni­mente care s‑au suc­ce­dat în ul­tima vreme, ară­­­tându-mi că sun­tem tot mai de­parte de a în­țe­lege, re­cu­noaște și răs­plăti va­loa­rea. Pro­ba­bil că, dacă nu s‑ar fi suc­ce­dat, întărindu-mi […]