Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Excepția, ca regulă generală

De mai mulți ani am avut no­ro­cul sau ghi­nio­nul — de­pinde cum pri­vești pro­blema asta — să fiu im­pli­cat în schim­bări or­ga­ni­zațio­nale. Multe din­tre ele erau con­se­cințe ale unor pro­iecte de pro­por­ții mai mari, care in­du­ceau prin im­ple­men­ta­rea lor schim­bări ne­an­ti­ci­pate de ma­na­ge­rii com­pa­ni­i­lor res­pec­tive. Așa se face că am ajuns să do­bân­desc, fără să-mi […]Puterea convingerilor noastre

Până unde se poate merge pen­tru a‑ți sus­ține punc­tul de ve­dere? Până unde este ac­cep­ta­bil să îți aperi con­vin­ge­rile? Care e li­mita de la care nu mai poți vorbi des­pre li­ber­ta­tea ta, pen­tru că o în­calci pe a al­tora? Gra­ni­țele mo­ra­li­tă­ții co­m­­por­­ta­­­men-tale sunt greu de de­slu­șit și am fost me­reu ten­tat să cred că, în […]Făt Frumos, ușor alcoolizat

Pri­mă­vara lui ’83 se lă­sase mult aș­tep­tată în Mier­cu­rea Ciuc. Soa­rele ane­mic re­u­șise cu greu să în­că­l­zească de­a­lu­rile din ju­rul ora­șu­lui, iarba în­ce­pea să mi­jească zgri­bu­lită de sub us­că­tu­rile toam­nei tre­cute, în­frun­tând cu sto­icism ae­rul rece care în­vă­luie mai me­reu de­pre­siu­nea Ciu­cu­lui. Peste gar­dul din pre­fa­bri­cate de be­ton se ză­rea ma­lul Ol­tu­lui, unde câ­teva tufe […]Pegas cu coarne

Niște ro­mâni nos­tal­gici și în­tre­prin­ză­tori s‑au gân­dit să aducă bi­ci­cle­tele Pe­gas îna­poi. S‑au lup­tat vreun an să do­bân­dească bran­dul, acum îl au și în­cep pro­duc­ția. Doar că, din câte pri­cep eu, pie­sele vin din Tai­wan și sunt asam­blate într-un mic ate­lier, deci pro­duc­ția va fi des­tul de mică la în­ce­put. Asta îneamnă și că prețul […]Privind spre trecut

Stu­diez de un timp în­coace câ­teva sta­tis­tici le­gate de blog, ca să-mi dau seama cum re­ac­țio­nează cei care mă vi­zi­tează. Nu am in­ten­ția de a alege su­biecte care să placă pu­bli­cu­lui — în re­pe­tate rân­duri am spus că îmi dis­place ideea de a scrie ceea ce al­ții vor să ci­tească – dar mă in­te­re­sează să […]Mia bella musica (5)

Dra­gii mei, as­tăzi ne vom de­lecta cu o altă temă mu­zi­cală: cor­rida. Spec­ta­col de cu­raj și în­demâ­nare – spun unii, un ade­vă­rat mă­cel – spun al­ții. Nu îmi pro­pun să elu­ci­dăm aici dis­puta asta, în fond sun­tem la ru­brica mu­zi­ci­nală. Vă pro­pun în schimb să in­ves­ti­găm mo­dul în care cor­rida a in­spi­rat me­lo­sul uni­ver­sal, printr‑o […]Drumul prin nori

Seara se lăsa trep­tat peste noi. Sfâr­și­sem de strâns apă din fi­ri­ce­lul de iz­vor pe care îl gă­si­sem în­tre doi brazi, din care apa mai mult pi­cura de­cât cur­gea. Se­tea era os­to­ită, ne și spă­la­sem un pic de căl­dura ur­cu­șu­lui din prima zi. Era rece și bă­tea vân­tul peste cul­mea mun­te­lui, dar în cort părea […]Tentația mediocrității

De mai bine de do­uă­zeci de ani ne do­rim să trăim ca în Oc­ci­dent. Am au­zit do­rința asta ex­pri­mată în fel și chip, ex­pli­cit sau me­ta­fo­ric, cu en­tu­zi­as­mul nai­vi­tă­ții sau cu dez­nă­dej­dea ne­pu­tin­ței, dar de fi­e­care dată cu cre­dința fermă că acesta este ide­a­lul dezi­ra­bil al ro­mâ­ni­lor și Ro­mâ­niei. Eu în­sumi am cre­zut că această […]Mia bella musica (4)

Eu cred că atunci când nu ac­cepți de­cât un sin­gur tip de mu­zică și când orice alt­ceva ți se pare ne­in­te­re­sant, e un semn că n‑ai prea în­țe­les la­tura spi­ri­tu­ală a aces­tei arte. Să rămâi fi­xat într‑o sin­gură ca­te­go­rie de ritm, într‑o sin­gură zonă de ex­pri­mare, e un pă­cat pen­tru pro­pria ta cul­tură mu­zi­cală.  N‑aș […]România pitorească [2]

Azi am fă­cut o plim­bare până la mâ­năs­ti­rea Pa­să­rea, unde nu ajun­se­sem până acum. Am ales un drum se­cun­dar (Oto­peni — Tu­nari — Ște­fă­nești — Afu­mați — Gă­neasa — Co­zieni) des­pre care eram cu­rios cum se pre­zintă. E as­fal­tat, e ok, dar nu prea sunt sem­na­li­zări, așa că am bân­tuit ceva până am gă­sit reperele […]