Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
O idee de finanțare

Cred că știu cum să fac rost de bani pen­tru bu­ge­tul Ro­mâ­niei. Treaba e ab­so­lut sim­plă și ex­trem de ușor de im­ple­men­tat, deși ideea mea nu e ab­so­lut de­loc ori­gi­nală. Un bob ză­bavă că vă spun, dar mai în­tâi nițică is­to­rie. M‑am tot ui­tat eu ca pros­tul la pre­țul com­bus­ti­bi­lu­lui în ul­ti­mii ani și, de […]Mic și-al dracului

Nu știu dacă ați ob­ser­vat și voi că băr­ba­ții mici de înăl­țime sunt ade­sea ex­trem de agi­tați și agre­sivi. Nu mă re­fer ne­a­pă­rat la agre­si­vi­ta­tea vi­o­lentă, deși am vă­zut și ca­zuri din as­tea, ci la agre­si­vi­ta­tea de ati­tu­dine, de com­por­ta­ment. E ceva în fe­lul lor de a se purta care îți dă im­pre­sia că s‑ar […]Mia bella musica (3)

Știu, știu, nu e we­e­kend, deci nu era vre­mea unui nou epi­sod. Nu v‑am spus? A, par­don. Mia be­lla mu­sica ar tre­bui să apară nu­mai în we­e­kend, dar acum e o ex­cep­ție. Am gă­sit ceva care nu poate fi ți­nut până la ur­mă­to­rul we­e­kend. Am gă­sit plă­ce­rea pură de a cânta. Și asta e greu […]Semințele bune înfloresc mai târziu

Une­ori ci­tesc câte un pa­saj din vreun ar­ti­col de blog sau din cine știe ce text și îmi dau seama că, in­di­fe­rent cum aș în­cerca să pun în cu­vinte gân­du­rile care-mi trec prin minte, n‑am să re­u­șesc să cu­prind tot ceea ce ar me­rita spus. Sau că ar tre­bui să scriu un text așa de […]Nimeni nu‑i uitat

Am ci­tit în această mică va­canță car­tea lui Ge­orge Damian și Că­tă­lin Văr­zaru — “Ro­mâ­nii din Bu­geac pe cale de dis­pa­ri­ție”. E o in­te­re­santă po­veste des­pre că­lă­to­ria au­to­ri­lor în su­dul Ba­sa­ra­biei, pe ac­tu­a­lul te­ri­to­riu al raio­nu­lui Odessa din Ucraina, în că­u­ta­rea sa­te­lor ro­mâ­nești, pen­tru a afla des­pre păs­tra­rea tra­di­ți­i­lor și cul­tu­rii. Ca de obi­cei, n‑am […]Drumul care nu duce nicăieri

S‑a des­chis pa­sa­jul Pi­pera. Lung pri­lej de vorbe și de ipo­teze. Pen­tru lo­cu­i­to­rii din car­ti­e­rele re­zi­den­ți­ale ale zo­nei ar tre­bui să fie o veste bună: tra­fic mai ra­pid, nervi mai pu­țini, eco­no­mie la com­bus­ti­bil. Din pă­cate nu va fi așa, iar mo­ti­vul e sim­plu: pa­sa­jul Pi­pera s‑a năs­cut inu­til. După ce‑l treci, ajungi la intersecția […]Căderea în capcană

Poți să‑l sus­pec­tezi de multe pe dom­nul chel de la Co­tro­ceni, dar nu de pros­tie. Nu e prima dată când con­stat că are un simț di­a­bo­lic al re­a­li­tă­ții și că își cal­cu­lează cu multă în­demâ­nare miș­că­rile po­li­tice. Ul­tima is­pravă este no­mi­na­li­za­rea ju­ne­lui Vic­tor ca prim mi­nis­tru. Spun june pen­tru că așa îi place pre­sei să‑l […]Mia bella musica (2)

Sun­tem une­ori bân­tu­iți de spai­mele in­cer­ti­tu­di­nii exis­ten­ței noas­tre. Pri­vim în ju­rul nos­tru și nu pu­tem spune dacă tot ceea ce ve­dem este real sau sunt doar in­ter­pre­tări ale min­ții noas­tre, un vis pe care îl trăim cu ochii des­chiși. Știm doar că acest vis se sfâr­șește cân­dva și — unii din­tre noi — nă­dăj­duim să […]Extremismul prostiei

Franța res­piră pu­țin îna­inte de ul­tima rundă. Co­men­ta­to­rii din toată lu­mea însă ne spun că ceea ce e im­por­tant nu e bă­tă­lia din­tre Ho­l­lande și Sar­kozy – deși are și ea mize foarte im­por­tante – cât mai cu seamă as­cen­siu­nea ex­tre­me­lor de dreapta și de stânga, care au ob­ți­nut îm­pre­ună aproape o tre­ime din voturi. […]Cum mai merg treburile

În cu­rând se vor îm­plini șase luni de când scriam des­pre No­kia și cal­cu­lele lor greșite de bu­si­ness. Cu pu­țin timp în urmă am avut con­fir­ma­rea că nu m‑am în­șe­lat în pri­vința lor: va­loa­rea ac­țiu­ni­lor a scă­zut cu 20% în doar două zile ca ur­mare a anun­ță­rii re­zul­ta­te­lor pe pri­mul tri­mes­tru al anu­lui 2012. Vânzările […]