Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ca un miliardar rus

Săp­tămâna tre­cută, în Ba­den Ba­den, unde vin mi­li­ar­da­rii ruși să-și chel­tuie banii…De amicitia

Se spune că dacă vrei să cu­noști cu ade­vă­rat un pri­e­ten tre­buie să fii tre­cut îm­pre­ună cu el prin pa­tru ti­puri de ex­pe­riențe: la drum, la bani, la bă­u­tură și la fe­mei. De­si­gur, mă re­fer la pri­e­te­nii de sex mas­culin. Nu mai știu exact de la cine am au­zit te­o­ria asta, dar mi‑a ră­mas în […]Mia bella musica (1)

Inau­gu­rez o ru­brică nouă, unde sper să am răb­da­rea și no­ro­cul să vă plimb prin mu­zica pe care eu o gă­sesc no­ta­bilă. Pe alo­curi, dar nu pro­mit că foarte des, s‑ar pu­tea să dau și de câte ceva re­mar­ca­bil. Vă dau eu de știre când e ca­zul. Până atunci… …cine zice că hard-ro­­c­­ke­ri­­­lor nu le […]Drive-in Resurection

E seară târ­zie peste Bu­cu­rești, ora­șul se pre­gă­tește de săr­bă­toa­rea Paș­te­lui. Cele câ­teva ma­șini care animă stră­zile, trec gră­bite prin băl­țile de lângă bor­duri. Ploaia cade ne­con­te­nit peste un oraș îm­bi­bat de apă. Prin plasa umeze­lii, co­pa­cii au în­frun­zit din nou. Ver­dele ăsta crud sal­vează Bu­cu­reștiul pen­tru câ­tva timp, în fi­e­care an, în fi­e­care primăvară, […]Javre și cățeluși

În pri­vința câi­ni­lor co­mu­ni­tari, ro­mâ­nii se îm­part în două mari ta­bere: du­ș­ma­nii ja­vre­lor uci­gașe și pri­e­te­nii că­țe­lu­și­lor cu bo­tic umed și ochi­șori dui­oși. Pri­mii aduc ar­gu­men­tele vic­ti­me­lor mu­ș­cate de mai­da­nezi (cică ar fi peste 31.000 de per­soane, în vreo trei ani), la care ada­ugă și po­veș­tile ce­lor câ­țiva care au mu­rit din ca­uza câi­ni­lor, mai […]Marea disonanță

Nu pu­tem trăi în dez­a­cord cu noi în­șine, ori­cât de buni sau de răi am fi fi­e­care din­tre noi. Te poți pre­face un timp, poți juca un rol ară­­­tându-ți ca­li­tă­țile de ac­tor, dar mai de­vreme sau mai târ­ziu tre­buie să te în­torci în matca pro­pri­u­lui eu. Une­ori mă gân­desc că ma­rii ac­tori, cei care ne […]Corporatiștii

Îi știți bine sau poate că, ca și mine, ați fă­cut parte din­tre ei: sunt cei care lu­crează în ma­rile mul­ti­na­țio­nale, în bănci, în lan­țu­rile de re­tail. O sumă de oa­meni care îm­pre­ună au al­că­tuit o bună parte a fai­moa­sei clase de mij­loc a Ro­mâ­niei, cea cu care po­li­ti­cie­nii de în­cli­na­ție li­be­rală s‑au lă­u­dat în […]Un like și un share

Am ci­tit azi o pos­tare pe un blog des­pre inu­ti­li­ta­tea și su­per­fi­ci­a­li­ta­tea Like-uri­­­lor de pe Fa­ce­book. M‑a mi­rat lim­ba­jul des­tul de vi­o­lent cu care autoa­rea își ex­prima su­pă­ra­rea – e drept că nu știu exact cât de agre­sată a fost în re­a­li­tate, așa că mă ab­țin să‑l cri­tic – dar cred că am în­țe­les mesajul […]România delicioasă

Dra­gii mei, știam de ceva vreme că va în­cepe această emi­siune, dar n‑am vrut să zic ni­mic până n‑am vă­zut pri­mul epi­sod. Mă bu­cur că există, mă bu­cur că o face Exarhu – un om pe care îl apre­ciez pen­tru ca­li­tă­țile lui – și mă bu­cur că nu se re­zumă la ti­pa­rele uzu­ale ale domeniului, […]România pitorească [1]

Azi am fă­cut o mică ex­cur­sie de pri­mă­vară, ca să inau­gu­răm noul se­zon de plim­bări de we­e­kend. Ne-am ales un tra­seu scurt — Căl­dă­ru­șani și Gră­diș­tea — așa că toată plim­ba­rea a du­rat doar câ­teva ore. Cu ochii după pri­mă­vara care re­vine peste noi, ne-am bu­cu­rat de vre­mea fru­moasă și am con­dus în­cet prin­tre case […]