Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Google și eu

Au tre­cut niște ani de când, într‑o după-ami­­ază la ser­vici, Alin îmi po­ves­tea des­pre un nou mo­tor de că­u­tare care apă­ruse de cu­rând – Go­o­gle. Am pri­vit nițel cir­cum­spect site-ul, dar ceea ce mi‑a plă­cut din prima a fost sim­pli­ta­tea lui și fap­tul că nu eram inun­dat de pu­bli­ci­tate. Pa­gina albă și sim­plă, cu logo-ul […]Păduri ce-ar fi putut să fie

Peste gar­dul de că­ră­midă al mi­cii mele gră­dini se vede aco­pe­ri­șul unei ma­ga­zii de lemn. E o con­struc­ție tem­po­rară, ju­de­când după fe­lul în care sunt bă­tute scân­du­rile pe­re­ți­lor, in­e­gale și oa­re­cum strâmbe, in­ter­ca­late cu mar­gini pe care încă mai stă­ruie coaja de mo­lid. Pen­tru că sunt scân­duri din lemn de mo­lid. Nu ajunge până la […]Biorealism

Din când în când n‑am alt­ceva mai bun de fă­cut de­cât să co­men­tez pe di­verse alte blo­guri. Și tot din când în când su­biec­tul care mă de­ter­mină să o fac este le­gat de ali­men­ta­ția mo­dernă. In­va­ri­a­bil, când vine vorba des­pre cât de să­nă­toasă este hrana noas­tră zil­nică, apar re­pre­zen­tan­ții ce­lor două cu­rente: bio-eco­­lo­­gis­­mul și realismul-cinic. […]Așa sunteți voi, fetele

Marți seara, Mo­ving Club. În fața ușii care se­pară pis­cina de să­lile de sport, o fe­tiță în cos­tum de înot roz, cu dan­te­luțe și fun­dițe. Plânge. De fapt ex­pri­ma­rea co­rectă ar fi: plânge cu vorbe. Lângă ea tă­ti­cul face efor­turi sus­ți­nute pen­tru a o calma. Ta­tăl, îm­pă­ciu­i­tor: — Hai că nu te-ai lo­vit așa rău! Fe­tița, plângând […]Datoria de a înființa

Sun­tem fi­ințe. Așa­dar a fi-fire ne stă te­me­lie de­fi­ni­ției. În bă­trâna Eu­ropă am în­vă­țat de­mult sa­voa­rea con­ju­gă­rii lui a avea. Drep­tul de a avea era sa­cru, ve­nea di­rect de la Dum­ne­zeu, deși ni­meni nu a pu­tut ex­plica pe de­plin asta, așa că unii au pu­tut avea mai mult de­cât al­ții pen­tru că așa vroia Domnul. […]Adevărul și Știrile

Ați au­zit pro­ba­bil de mi­cul scan­dal stâr­nit în ju­rul unui mini-re­­por­­taj al unui jur­na­list de la An­tena 1, di­fu­zat în emi­siu­nea Ob­ser­va­tor. Pe In­ter­net po­ves­tea a fost bo­te­zată “Mi­rela, bu­ge­tara”. Așa cum era de aș­tep­tat, o mul­țime de vorbe s‑au spus în ju­rul su­biec­tu­lui. De­si­gur că și pe mine m‑a ten­tat su­biec­tul, cu atât mai […]Savoarea limitelor

Cu câ­teva seri îna­inte am cu­ră­țat o por­to­cală și am în­ce­put să mă­nânc în timp ce ci­team un ar­ti­col pe un blog. Nu era prea gro­zavă la gust, de fapt le‑a cam tre­cut vre­mea por­to­ca­le­lor și gân­dul mi‑a zbu­rat fără să vreau la anii co­pi­lă­riei, când por­to­ca­lele aveau un gust ne­mai­po­me­nit. Nu știu si­gur dacă […]Tăcerile de cristal

Sunt si­gur că în­tre mu­zică și ma­te­ma­tică există o le­gă­tură. Știu asta de la dom­nul Ru­sin, pro­fe­so­rul meu de mu­zică din clasa a opta, care fă­cea în par­ti­cu­lar me­di­ta­ții la ma­te­ma­tică cu cei dor­nici să de­vină mai is­cu­siți la ma­te­ria asta. Avea niște me­tode foarte efi­ciente de a ne în­văța ma­te­ma­tică și-mi amin­tesc că atunci […]Tulburatul florar

Ve­rile sunt scurte în Bu­co­vina. Pe ob­ci­nele câm­pu­lun­gene soa­rele nu are pu­tere să lupte cu ae­rul rece al mun­te­lui de­cât prin iu­lie și au­gust, așa că oa­me­nii au în­vă­țat să se bu­cure de căl­dura mol­comă din mai și iu­nie, pe când cei de la câmp ar so­coti că, la tem­pe­ra­tu­rile ace­lea, e încă ră­coare. Vacanțele […]Omida păroasă a stejarului

Îna­inte de ‘90 exista obi­ce­iul de a scoate ele­vii și stu­den­ții la cu­le­sul re­col­te­lor. An de an par­ti­dul, în imensa lui în­țe­lep­ciune, so­co­tea pe de­gete unde e ne­voie de forța de muncă și dă­dea dis­po­zi­ție să se por­nească cohor­tele de ti­neri că­tre câm­pu­rile pa­triei. Car­tofi, sfe­clă, po­rumb, toate se ce­reau cu­lese și duse în hambarele […]