Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Euroviziunea noastră muzicală

Du­mi­nică a fost un mo­ment im­por­tant pen­tru ro­mâni. Cred că a tre­cut ne­ob­ser­vat pen­tru mulți, dar cei ce sunt cu ade­vă­rat ro­mâni în su­fle­tul lor sunt si­gur că l‑au re­mar­cat. Du­mi­nică am re­u­șit să ne pu­nem su­fle­tul pe masă și să ne ac­cep­tăm, în sfâr­șit, așa cum sun­tem. Și orice mi s‑ar spune, ăsta e […]Moș Apathy

Ce poate fi mai pro­mi­ță­tor, atunci când în­cepi li­ceul, de­cât să știi că la un mo­ment dat vei avea o ma­te­rie care se va numi vâ­nă­toare? Pe vre­mea ado­les­cen­ței mele nu se spu­nea că e cool, nici că e be­ton. Dar aveam o doză să­nă­toasă de en­tu­zi­asm și ne bu­cu­ram toți cei care aveam norocul […]În sus, pe firul Moldovei

Cum ieși din Câm­pu­lung, mer­gând că­tre Dorna, pe dreapta se lun­gește, pe fi­rul unei văi, Sa­dova. Acum trei­zeci de ani ajun­geam în par­tea aceea de Câm­pu­lung – pe care lo­cal­ni­cii o nu­mesc Si­hla – când mer­geam la us­că­to­ria de co­nuri, aflată un­deva lângă apa Mol­do­vei, chiar la ie­și­rea din oraș. Vă­zută de acolo prin ochii […]Consumator fruntaș

Lu­mea re­ta­i­lu­lui FMCG e în plin răz­boi. Cei mai mulți din­tre noi nu‑l ve­dem, nu‑l se­si­zăm. Dar e în plină des­fă­șu­rare și miza sun­tem noi, con­su­ma­to­rii. După ce po­zi­țio­na­rea ma­ga­zi­ne­lor hy­per­mar­ket și cash & carry a fost tran­șată în ma­rile orașe, se trece la ur­mă­toa­rea re­dută: re­ta­i­lul tra­di­țio­nal. Se es­ti­mează că, în ciuda des­chi­de­rii a […]Alb, negru

Ne lip­sesc nu­an­țele. Le-am pier­dut în goana asta ne­bună, în aler­gă­tura ne­în­ce­tată pe care o prac­ti­căm toți, ca și cum n‑ar mai exista mâine. Nu­an­țele ne­ce­sită răb­dare și timp. Să le com­pui, să le do­zezi. Să te bu­curi de ele, ad­mi­rând sub­ti­li­ta­tea lor. Dar nu mai avem timp pen­tru asta, sun­tem prea gră­biți, nu mai […]Un silvicultor adevărat

Când am ple­cat să fac li­ceul sil­vic la Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc aveam de bună seamă gân­dul de a de­veni un om al mun­ți­lor și pă­du­ri­lor. La vre­mea aceea nu îmi ima­gi­nam viața în­cor­se­tată de co­mu­nism, com­pa­ra­ția era im­po­si­bilă din mo­ment ce nu știam să existe al­ter­na­tive, așa că îmi pro­iec­tam în vi­i­tor ima­gi­nea idi­lică a unui […]Chimie și moralitate

Nico­dată nu mi‑a plă­cut chi­mia. Nu știu să spun de ce nu mi‑a plă­cut, poate că n‑am avut no­roc de un pro­fe­sor care să-mi tre­zească in­te­re­sul pen­tru această ști­ință, poate că e ceva ire­duc­ti­bil în­tre mine și ea. Pot doar să afirm că timp de ani buni, dintr‑a șap­tea și până în iarna pri­mu­lui semestru […]Cantitate și calitate

N‑am scris ni­mic în ul­tima vreme. Nu mi‑a ve­nit ni­mic im­por­tant în minte sau, dacă m‑am gân­dit la unele lu­cruri, n‑am gă­sit mo­da­li­ta­tea prin care să le po­ves­tesc într-un mod in­te­re­sant. Mă în­tre­bam sin­gur zi­lele tre­cute dacă tot ceea ce pun aici ar tre­bui să fie in­te­re­sant, să aibă un tâlc sau un me­saj. Cred […]Înapoi la esență (II)

Mă ui­tam în seara asta la te­le­vi­zor, pe CNN. Sunt în Karl­sruhe și nu am prea multe op­țiuni în pri­vința tim­pu­lui li­ber, mai ales că e foarte frig. Așa că m‑am ba­ri­ca­dat în ca­mera de ho­tel și ci­tesc. M‑am gân­dit să văd cum e cu ști­rile și am dat peste o re­clamă Che­vron. Erau doi […]Nimic nou pe frontul de dreapta

De ceva timp ci­test Cri­ti­cA­tac. Nu, nu să­riți di­rect la con­clu­zii. Nu co­che­tez cu so­ci­a­lis­mul. Unele idei nu-mi sunt stră­ine, dar nu în­seamnă că ader com­plet la vi­ziu­nea ce­lor care scriu. Care vi­ziune, în trea­căt fie spus, nici mă­car nu e omo­genă. Cri­ti­cA­tac este un site de opi­nii de stânga. Sunt câ­teva minți re­mar­ca­bile care […]