Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Oameni și șoareci

Trec pe lângă noi în fi­e­care zi. Une­ori îi re­mar­căm, al­te­ori nu. Tre­cem și noi ab­senți mai de­parte și nu ne în­tre­băm ce e cu ei. Sunt oa­­­me­­nii-care-as­­cultă-mu­­­zică, oa­­­me­­nii-cu-că­ș­­tile-au­­­dio. As­cultă mu­zică, îți spui, as­cultă mu­zică. Nu te aud, nu te văd. În­tre tine și ei e un gol, in­de­cent și je­nant. În­tre tine și ei […]Teleguvernarea României

Zi­lele tre­cute la Re­a­li­ta­tea TV o domni­șoară striga cât o ți­nea gura la un pre­fect de ju­deț  — cred că era cel de la Bu­zău – des­pre niște TI­Ruri care sunt trase pe dreapta de nu știu cât timp pe DN2. Se în­tâm­pla seara, pe la opt ju­mă­tate – mi‑e greu să spun ce emisiune […]Apă, hrană, adăpost

Cele mai sim­ple trei lu­cruri pe care orice om tre­buie să le aibă sunt apă, hrană și adă­post. Pe te­me­iul aces­tor trei pi­loni ai exis­ten­ței noas­tre ma­te­ri­ale se spri­jină toate ce­le­lalte ne­voi pe care un om le poate re­simți: ne­voia de si­gu­ranță, de dra­goste, de res­pect, de apre­ci­ere din par­tea ce­lor­lalți. Ori­care din­tre ele le […]Cea mai mișto țară din lume

În seara asta am bân­tuit pe net de colo-colo, pur­tat pro­ba­bil de ul­ti­mele ra­fale ale vi­sco­lu­lui de afară, pe care l‑am sfi­dat stând ne­miș­cat în casă. E ade­vă­rat că fi­ind “be­tween jobs”, mi-am per­mis asta, alt­min­teri tre­buia să mă în­co­lo­nez și eu în lun­gul șir de ma­șini care se stră­duie să in­tre și să iasă […]Internet-ctualitatea și fazele beției

Acum pa­tru ani și ju­mă­tate, când am scris pri­mul ar­ti­col, nu m‑am gân­dit prea mult la so­cial me­dia. În sen­sul că nu m‑am gân­dit de­loc. Nici nu cred că au­zi­sem ter­me­nul la vre­mea aia și n‑am de gând s‑o fac pe fi­ro­sco­sul spu­nând că “am in­trat în me­dia pen­tru a‑mi ex­pune opi­ni­ile”, bla, bla, bla. […]Sacoșa, ca articol de haute-couture

Un pri­e­ten de-al meu — nu‑i spun nu­mele pen­tru că n‑am apro­ba­rea lui — mi‑a po­ves­tit acum vreo doi ani o în­tâm­plare per­so­nală ne­mai­po­me­nită. În seara asta mi-am amintit‑o și am râs de unul sin­gur vreo zece mi­nute. E drept, eu mai fac crize de-as­­tea de râs, când gă­sesc că o ches­tie este ire­zis­ti­bil de […]Dacă Facebook ar deveni realitate

Te-ai în­tre­bat vreo­dată cum ar fi dacă Fa­­­ce­­book-ul ar de­veni re­a­li­tate? Cum ar fi dacă ceea ce se în­tâm­plă vir­tual, pe pa­gi­nile aces­tui site, s‑ar în­tâm­pla în re­a­li­tate? Eu mi-am pus în­tre­ba­rea și, ca să spun cin­stit, am ră­mas nițel con­fu­zat de con­clu­zii. Cred că toți am arăta nițel cam stra­niu, nu prin as­pect, ci […]Guță versus Pavarotti

Eu mai des­carc câte un film, un al­bum de mu­zică sau o carte, așa cum face aproape toată lu­mea și pe cu­vânt de onoare că nu mă simt vi­no­vat de­loc. Re­cu­nosc că aș fi dez­a­mă­git să se in­tro­ducă niște legi urâte pe tema asta și pro­ba­bil că m‑aș gândi de două ori îna­inte s‑o mai […]Pe loc repaos

Din când în când mass-me­­dia ro­mâ­nească scoate în prim-plan pro­blema pen­si­i­lor de mi­li­tar și ne dă exem­ple de “oa­meni care și-au ser­vit pa­tria” timp de trei­zeci și ceva de ani și care acum sunt ne­drep­tă­țiți prin mi­c­șo­ra­rea pen­si­i­lor. Și de fi­e­care dată ches­tia mă ener­vează te­ri­bil. De data asta însă fac gă­lă­gie. Adică scriu. Pen­tru început […]Când vine vremea

Când vine vre­mea să tragi li­nie și să aduni, cum știi dacă viața ta a în­sem­nat ceva? Care sunt sem­nele re­u­și­tei, care sunt re­a­li­ză­rile pe care le poți so­coti cu plus în ba­lanța vie­ții tale? Și, mai ales, cum afli care sunt îm­pli­ni­rile tale pe care cei­lalți sunt dis­puși să le re­cu­noască și să le […]