Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Grațian — Pal — Costică

Mi-am ră­mas mie da­tor cu acest ar­ti­col în care să vor­besc des­pre trei filme pe care le-am vă­zut, toate ie­șit din min­tea și mâna ace­lu­iași re­gi­zor. Pe când în­ce­peam să scriu, mi-am dat seama că de fapt nu e vorba des­pre filme în sine, ci des­pre oa­me­nii din filme. Și des­pre fi­rul ne­vă­zut care leagă […]Mic manual de pseudoguvernare

Am obi­ce­iul să spun că am o minte sim­plă și că din acest mo­tiv am ten­dința să sim­pli­fic lu­cru­rile ca să le pot în­țe­lege. Nu e doar o de­cla­ra­ție, e o stare de fapt. In­te­li­gența mea, atâta câtă am, con­stă în ca­pa­ci­ta­tea de a de­monta lu­cru­rile com­plexe în păr­țile lor com­po­nente, cu care pot apoi […]Simbioză și parazitism

De câ­teva zile asis­tăm la pro­teste în stradă. Eve­ni­men­tele s‑au de­ru­lat și con­ti­nuă să se de­ru­leze cu des­tulă ra­pi­di­tate, iar re­per­to­riul de ex­pri­mare so­ci­ală pare să cu­prindă toate for­mele po­si­bile: re­țele de so­ci­a­li­zare, mi­tin­gul tra­di­țio­nal de piață, bă­tă­ile de stradă cu jan­dar­mii. Pare des­tul de ne­clară le­gă­tura în­tre toate aceste ma­ni­fes­tări și te­le­vi­ziu­nile se întrec […]A fost odată Iris

Într-una din di­mi­ne­țile tre­cute mer­geam că­tre oraș cu ma­șina. Ra­di­oul era pe Rock FM. La un mo­ment dat a în­ce­put piesa lui Iris, “Vis pier­dut”. As­cul­tam cu o ju­mă­tate de ure­che. Nu sunt mare fan Iris. N‑aș zice că schimb pos­tul când cântă ei, dar nici nu mă în­ne­bu­nesc după mu­zica lor. Cum vă spuneam, […]Așa suntem noi, băieții

Marți seară, la sală. Mai mulți puști de vreo 10–11 ani au ve­nit în ves­tiar de la pis­cină. Doi din­tre ei, evi­dent amici, sunt mai în vervă: — Bă, tu aveai chef de an­tre­na­ment azi? — Jumi-juma. Da’ când am ajuns aici, mi‑a ve­nit che­ful de înot. — Mda, și eu… Se pre­gă­tesc de duș, își dau jos slipii. […]Dualitatea sexuală a românilor

În­ju­ră­tu­rile băr­ba­ți­lor ro­mâni, ca și în limba ori­că­rui alt po­por, au cel mai ade­sea o vi­gu­roasă co­no­ta­ție se­xu­ală. Cu cât e mai fu­rios pe ci­neva, cu atât e mai si­gur că or­ga­nele lui ge­ni­tale vor fi im­pli­cate în în­ju­ră­tură. Și, de cele mai multe ori, fu­ria lui se ma­ni­festă printr‑o ame­nin­țare de viol – dacă […]Îmi iau reforma și-am plecat

Ur­mă­resc cu aten­ție ce se în­tâm­plă zi­lele as­tea ca re­ac­ție la le­gea să­nă­tă­ții. Și tre­buie să măr­tu­ri­sesc că ma­ni­fes­ta­ți­ile din stradă sunt sur­prin­ză­toare pen­tru mine – aș fi pu­tut să jur că ni­meni nu va re­ac­ționa sau, dacă va re­ac­ționa, va fi la o in­ten­si­tate slabă. Pri­vesc cu mi­rare la am­ploa­rea re­vol­tei care, deși în […]În ce (mai) cred românii

Po­ves­tea de­mi­siei lui Raed Ara­fat nu s‑a în­che­iat încă. Mi­cul cu­tre­mur pro­dus de ea a fost în­de­a­juns, se pare, pen­tru a crea niște va­luri se­is­mice, care deo­cam­dată se ma­ni­festă mai mult pe Fa­ce­book si prin presă. La Cluj și Târgu Mu­reș au ie­șit niște oa­meni în stradă. Rămâne de vă­zut dacă există o mo­bi­li­zare mai […]Privatizarea responsabilității

Îmi amin­tesc că eram li­cean când bu­ni­cul meu îmi spu­nea că sunt pa­tru me­se­rii care vor fi în­tot­dea­una si­gure: popă, doc­tor, no­tar și in­gi­ner sil­vic. Și că de aia e bine să îți alegi una din­tre ele dacă vrei să ai un trai asi­gu­rat, in­di­fe­rent ce vre­muri vin. Năs­cută din ex­pe­riența mo­du­lui de viață rural […]Prioritate de eu

Pro­blema cu noi, ro­mâ­nii, este că avem o idee foarte ori­gi­nală des­pre li­ber­tate. Adică a fi li­ber în­seamnă în opi­nia ma­jo­ri­tă­ții din­tre noi să poți să faci ce vrei. Orice. E o sim­pli­fi­care oa­re­cum bru­tală a ter­me­nu­lui, dar nouă se pare că ne place din cale afară și e și în ton cu he­do­nis­mul nostru […]