Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Pirații binari

Să spun drept, mă cam um­fla râ­sul când am au­zit prima oară des­pre Par­ti­dul Pi­ra­ți­lor din Su­e­dia. “Auzi‑i și pe ăș­tia”, mi-am zis, “nu mai pot de bine acolo si nu știu ce să mai in­ven­teze”. Era fi­nele anu­lui 2005 când apă­reau pri­mele știri des­pre ini­ția­tiva asta și mai toată lu­mea co­menta iro­nic no­u­ta­tea momentului. […]Extraordinar de activ, pe bulevard

Am vă­zut, au­zit și ci­tit o mul­țime de tâm­pe­nii de­bi­tate de oa­me­nii po­li­tici ai Ro­mâ­niei de‑a lun­gul a mai bine de do­uă­zeci de ani de de­mo­cra­ție ori­gi­nală. Aș fi fost gata să jur că ni­mic nu mă mai sur­prinde, mă aș­tept la orice și orice s‑ar în­tâm­pla, mă aș­tep­tam. Tre­buie să re­cu­nosc că există un […]De la model la actor

Că Char­lize The­ron e o ac­triță foarte fru­moasă, știam deja. Că nu joacă rău, ob­ser­va­sem. Știam că e un fost mo­del care a in­trat în in­dus­tria fil­mu­lui și m‑am lă­sat con­vins de acest șa­blon de ima­gine, fără să‑i dau prea multă im­por­tanță. Am remarcat‑o în “Devil’s ad­vo­cate”, dar acolo Pa­cino nu prea a mai lăsat […]Șeriful mioritic și Albă Ca Zăpada

Ur­mă­resc cu des­tul de mult in­te­res ce se în­tâm­plă cu miș­ca­rea po­li­tică apă­rută anul tre­cut, care a fă­cut des­tul de multă vâlvă prin presă după ce Se­bas­tian Lă­ză­roiu a “prezis‑o” sub nu­mele de cod Albă Ca Ză­pada, iar Mi­hai Neamțu a scos‑o la lu­mină prin sep­tem­brie sub de­nu­mi­rea de Noua Re­pu­blică. In­te­re­sul vine, bi­ne­în­țe­les, din […]Computer sau televizor?

Te­le­vi­ziu­nea este pro­ba­bil una din­tre cele mai tâm­pite idei care ne-au ve­nit în ul­ti­mul se­col. Îmi dau seama că 99% din oa­meni ar fi în dez­a­cord cu mine, dar eu sunt tot mai con­vins de asta. De fapt nu te­le­vi­ziu­nea e ne­a­pă­rat pro­blema, ci mo­dul în care este uti­li­zată în ziua de azi. Ideea că […]Inteligență și tehnologie

Când eram ado­les­cent în­cer­cam să-mi ima­gi­nez cum teh­no­lo­gia va schimba lu­mea în care trăim și mi se pă­rea ab­so­lut ex­tra­or­di­nar să-mi în­chi­pui cum ro­boți in­dus­triali vor pro­duce tot ceea ce oa­me­nii au ne­voie. În­chi­pu­iam li­nii auto­ma­ti­zate de fa­bri­ca­ție care ar fi pro­dus auto­mo­bile și haine și mo­bilă și orice alt­ceva. O sin­gură în­tre­bare apă­rea din […]Extratereștrii din trafic

De fi­e­care dată când plouă în Bu­cu­rești, tra­fi­cul de­vine un coș­mar. Nu că n‑ar fi așa tot tim­pul, dar când plouă este cu ade­vă­rat in­fer­nal. Și pro­ba­bil că nici n‑ar fi prea multe de spus des­pre asta dacă a doua zi n‑ar spune toată lu­mea ace­eași frază, des­pre cei­lalți șo­feri și fe­lul în care ei […]Când lucrurile o iau razna

Nu știu dacă ați ob­ser­vat și voi, dar în ul­tima vreme pe ca­na­lele Di­sco­very și Vi­a­sat sunt di­fu­zate ob­se­siv do­cu­men­tare des­pre Hi­tler și atro­ci­tă­țile ce­lui de-al doi­lea răz­boi mondial. Dom­nul Adolf este me­di­a­ti­zat in­tens, în sens ne­ga­tiv și nu m‑am pu­tut opri să nu mă în­treb de ce acum și de ce atât de insistent. […]Matematica democrației

Să zi­cem că într‑o zi vine la tine ci­neva și-ți spune: “îți dau un mi­lion de euro dacă te su­pui unei eva­luări fă­cută de cu­nos­cu­ții tăi sub pro­tec­ția ano­ni­ma­tu­lui și dacă în fi­nal ob­ții mă­car nota 8 din 10“. În mo­men­tul ăla si­gur îți trec prin cap gân­duri re­fe­ri­toare la cum te vor apre­cia cei […]Ce este, de fapt, educația?

Azi mi-am fă­cut pu­țin timp pen­tru o mică in­ves­ti­ga­ție: să aflu ce s‑a mai în­tâm­plat în do­me­niul edu­ca­ției în ul­tima vreme. Au­zi­sem des­pre Le­gea Edu­ca­ției Na­țio­nale (LEN), pe care unii o con­testă ve­he­ment, al­ții o la­udă. Aveam pro­pri­ile mele du­bii re­fe­ri­toare la acest su­biect, ba­zate pe ca­li­ta­tea al­tor legi scoase de Gu­vern și Par­la­ment, așa […]