Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Coșmaruri naționaliste

A fost o vreme când aveam câțiva poli­ti­cieni națio­na­liști și foarte vocali. Nimeni nu cred că i‐a uitat încă pe Funar și pe Vadim Tudor. Dis­cur­sul lor era plin de ură și de rău­tăți la adresa stră­i­ni­lor, încer­când să pună pe seama lor toate nepu­tin­țele Româ­niei. I‐am dis­pre­țuit pen­tru cuvin­tele și gân­du­rile pe care le aveau și […]Unirea nu contează, homosexualitatea da

Patri­o­tis­mul, așa cum îl înțe­leg eu, este o stare de spi­rit care te îndeamnă să faci lucruri bune pen­tru seme­nii tăi cona­țio­nali, pen­tru binele soci­e­tă­ții din țara ta. Atâta doar că une­ori e cam greu să defi­nești ce înseamnă binele țării și al popo­ru­lui. O fi bine la ale­geri, de pildă, să votăm un anu­mit par­tid? Or fi acei […]Sensibilitățile domnului Ponta

Dom­nul Ponta este supă­rat nevoie mare că Iohan­nis s‐a așe­zat la Masa Tăce­rii. Zice‐se că ar fi inter­zis, scrie pe niște plă­cuțe pe‐acolo, prin parc. Însă în afară de plă­cuțe – scrise nu se știe de cine – se pare că n‐ar exista nici o regle­men­tare con­cretă care să inter­zică asta. Cică în Con­si­liul Jude­țean Gorj s‐a […]Constituția, usturoiul homosexualilor

Merg pe stradă și mă gân­desc că într‐o zi am să dau și eu peste un homo­se­xual din ăsta care ame­nință fami­lia tra­di­țio­nală din Româ­nia. Nu știu, zău, ce am să fac în clipa aia, osci­lez între dorința creș­ti­nească de a‐i tro­sni una în numele Tată­lui și curi­o­zi­ta­tea de a afla cum pro­ce­dează ăștia de‐s așa […]Cum capturezi un urs (like a pro)

Astăzi ne vom ocupa de aspec­tele sub­tile și pro­funde ale prin­de­rii urși­lor de pe stră­zile din Româ­nia. Pen­tru că apa­rent situ­a­ția este mult mai com­pli­cată decât pare la prima vedere și, dintr‐un pri­lej oca­zio­nal de știri sen­zațio­nale, am ajuns să dez­ba­tem pro­blema asta la nivel națio­nal, contrazicându‐ne cum să le venim de hac și dacă e bine să‐i împuș­căm […]Meniu