Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Sânge, apă, vin

Iohan­nis a tri­mis îna­poi în par­la­ment le­gea prin care se acordă un îm­pru­mut de 150 mi­li­oane de euro Mol­do­vei și a ex­pli­cat că în acest mo­ment nu e clar dacă țara ve­cină se va mai an­gaja pe un drum eu­ro­pean. Și că n‑ar fi bine să fi­nan­țăm un stat care pare să se în­drepte că­tre răsărit […]Șapte la mână

E multă emo­ție în ae­rul ță­rii. E nor­mal. Pa­tru­zeci și șapte de oa­meni s‑au dus și moar­tea încă bân­tuie prin oraș. Câți vor fi până la urmă? Nu știm. Dar fre­mă­tăm toți, con­vinși că ci­neva ar tre­bui să se ia la trântă cu doamna cu coasa, nu știm exact cine, poate gu­ver­nul, poate Iohan­nis, poate Ara­fat. Cineva, […]Colectivizarea începe cu noi — ep.1

Ăsta e un se­rial nou, la mine pe blog. Din când în când am să-mi fac un obi­cei din a rea­minti ceva des­pre noi în­șine, ceva ce nu ne con­vine să ni se spună, dar este ade­vă­rat. În fi­e­care zi o să cu­leg din spu­sele al­tora sau ale mele un as­pect pe care îl ig­no­răm în comportamentul […]Penalii din parlament

Am o dis­pută te­o­re­tică pe Fa­ce­book cu ci­neva al că­rui nume nu‑l cu­nosc. Bă­nu­iesc că e un băr­bat după to­nul ușor agre­siv și do­mi­na­tor, dar n‑am o do­vadă clară pen­tru că își mas­chează iden­ti­ta­tea, iar eu n‑am timp de in­ves­ti­ga­ții. Bref, dez­ba­tem des­pre cum asi­gu­răm mo­ra­li­ta­tea ce­lor care vor să de­vină par­la­men­tari în con­tex­tul în […]Mai repede, Iohannis, mai repede!

Po­ves­tea tra­ge­diei de la Co­lec­tiv se re­con­stru­iește trep­tat, pe mă­sură ce an­che­tele avansează. Mai în­tâi am aflat că clu­bul min­țise în pri­vința ca­pa­ci­tă­ții și des­ti­na­ției lo­ca­ției, în­ghe­su­ind sute de oa­meni acolo unde ar fi tre­buit să existe ma­xim 80 de inși. Apoi am aflat că pri­mă­ria a dat au­to­ri­za­ție de func­țio­nare fără să‑i pese prea […]România de uz personal

Îmi amin­tesc încă bine vre­mu­rile alea de după re­vo­lu­ție. Plu­tea pe străzi o stare de be­a­ti­tu­dine, un soi de fe­ri­cire pros­tească pe care ma­jo­ri­ta­tea o îm­păr­tă­șea, un sen­ti­ment de eli­be­rare și o uri­așă spe­ranță că lu­cru­rile se vor în­drepta în cu­rând. A du­rat o vreme până când ne-am re­ve­nit din be­ția asta ide­a­tică și am […]Eroi sau vinovați

Mulți din­tre me­di­cii și pa­ra­me­di­cii care au lu­crat în noap­tea in­cen­di­u­lui de la Co­lec­tiv au spus că au vă­zut ia­dul. Im­pre­sia a fost de ireal, de dra­ma­tism îm­pins din­colo de li­mi­tele ima­gi­na­ției. Pă­rea un fel de coș­mar de­ve­nit re­a­li­tate, un coș­mar din­tre ace­lea pe care crezi să nu le vei trăi nici­o­dată, pen­tru care nici­o­dată nu […]Celor ce vor schimbarea

M‑am tot gân­dit la cele ce s‑au în­tâm­plat în ul­tima vreme, după in­cen­diul de la Co­lec­tiv. Dar m‑am gân­dit mai ales dacă moar­tea atâ­tor oa­meni — azi 38, mâine pro­ba­bil mai mulți — va avea vreun rost. De fapt de­pinde de noi. Noi, ce rămâ­nem în urma lor, pu­tem să dăm un rost aces­tor tragice […]Țara unde merge și-așa

Hai­deți să nu ne mai min­țim, mă­car acum în zi­lele de după tra­ge­dia asta care s‑a în­tâm­plat: sun­tem cu to­ții foarte im­pru­denți în țara asta. Nu e doar pa­tro­nul clu­bu­lui unde au mu­rit atâ­ția oa­meni. Nu sunt doar cei la­comi de pro­fit care riscă cu in­con­ști­ență vie­țile al­tora pen­tru a câștiga mai mult. Nu e […]Gândim #Colectiv

Mi-am bă­tut ca­pul în di­mi­neața asta să sis­te­ma­ti­zez ce cere “strada” de la ac­tu­ala clasă po­li­tică. Am fo­lo­sit pen­tru asta ide­ile care s‑au adu­nat în plat­forma Your Opi­nion, unde des­tul de mulți au pus punc­tele lor de ve­dere, iar al­ții au vo­tat. Asta a ie­șit. Ca să știți cum stăm. 🙂